Pre­si­den­tin­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy täl­lä vii­kol­la. Suo­ma­lai­set va­lit­se­vat uu­den ta­sa­val­lan pre­si­den­tin ti­lan­tees­sa, jos­sa maa­il­mal­la myrs­ky­ää ja ko­ti­maas­sa­kin jän­nit­teet ovat kas­va­maan päin.

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on­kin pal­jon var­ti­ja­na. Hän joh­taa Suo­men ul­ko­po­li­tiik­kaa ja toi­mii puo­lus­tus­voi­mien yli­pääl­lik­kö­nä erit­täin vaa­ti­vas­sa maa­il­man­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa. Ar­vo- ja mie­li­pi­de­joh­ta­ja­na pre­si­dent­ti voi vai­kut­taa myös sii­hen, mil­lai­nen maa Suo­mi tu­le­vai­suu­des­sa on. Eheä ja yh­te­näi­nen vai kah­ti­a­ja­kau­tu­nut Suo­mi, jos­sa vas­tak­kai­na­set­te­lu jyl­lää?

Ti­lan­ne on vaa­ti­va ja edel­lyt­tää ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä pal­jon. Omat kri­tee­ri­ni uu­del­le pre­si­den­til­le ovat seu­raa­vat.

Hä­nel­lä on en­sin­nä­kin ol­ta­va mo­ni­puo­lis­ta ko­ke­mus­ta ja vah­vaa osaa­mis­ta ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan sa­ral­ta. Toi­sin sa­no­en, us­kot­ta­va an­si­o­lu­et­te­lo ja kat­ta­va työ­u­ra niin ko­ti­maas­sa kuin kan­sain­vä­li­sil­tä ken­til­tä.

Toi­sek­si, pre­si­den­tin on myös ky­et­tä­vä hah­mot­ta­maan ko­ko­nai­suuk­sia ja omat­ta­va laa­ja-alais­ta ym­mär­rys­tä sii­tä, mis­tä ko­ko­nais­tur­val­li­suus muo­dos­tuu ja mil­lai­nen on krii­sin­kes­tä­vä Suo­mi.

Vii­mei­se­nä vaan ei vä­häi­sim­pä­nä, pi­dän mer­ki­tyk­sel­li­se­nä myös sitä, mil­lai­nen pre­si­dent­ti on ih­mi­se­nä. Eli mil­lai­nen on hä­nen per­soo­nan­sa, ta­pan­sa toi­mia, koh­da­ta ja re­a­goi­da – myös ja eri­tyi­ses­ti pai­nei­sis­sa ti­lan­teis­sa. Sekä mil­lai­nen on hä­nen ar­vo­maa­il­man­sa.

Näi­den kri­tee­rien va­los­sa oma va­lin­ta­ni seu­raa­vak­si ta­sa­val­lan pre­si­den­tik­si on Ol­li Rehn. Hän on ko­ke­nut, lu­ke­nut ja ko­e­tel­tu. Hä­nel­lä on ko­ke­muk­sen­sa ja osaa­mi­sen­sa puo­les­ta edel­ly­tyk­set hy­pä­tä vaa­ti­vaan teh­tä­vään heti en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien.

Hän ym­mär­tää, et­tä ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den ra­ken­ta­mi­nen edel­lyt­tää vii­saan ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan ohel­la myös pal­jon muu­ta – ku­ten mo­ni­a­lais­ta huol­to­var­muut­ta, kan­sa­lais­ten tu­le­vai­suu­de­nus­koa ja kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta sekä sil­lan­ra­ken­nus­ta si­säis­ten jän­nit­tei­den pur­ka­mi­sek­si.

Ja en­nen kaik­kea, hä­nen luon­tees­saan ja ta­vas­saan toi­mia on va­kaut­ta, var­muut­ta ja vah­va oi­keu­den­tun­to, joi­ta pi­dän pre­si­den­til­le ar­vok­kai­na omi­nai­suuk­si­na. Sik­si oma va­lin­ta­ni on Ol­li Rehn.

Toi­von kaik­kien ää­ni­oi­keu­tet­tu­jen tu­tus­tu­van eh­dok­kai­siin, ar­vi­oi­van hei­tä omien kri­tee­rien­sä kaut­ta ja käyt­tä­vän ään­tään näis­sä erit­täin tär­keis­sä vaa­leis­sa.

Ee­va Kal­li

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.)