Olet­ko käyt­tä­nyt sote-tak­sia ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na? Pal­ve­lua on hoi­ta­nut kol­me pal­ve­lun­tar­jo­a­jaa, joil­la oli kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta saa­tu so­pi­mus 31.7.2023 as­ti. Suu­rim­pa­na näis­tä on van­taa­lai­nen yri­tys. Tuol­la so­pi­muk­sel­la ajet­tiin puo­let päi­väs­tä Rau­man kau­pun­gin mak­sa­mia kou­lu­kul­je­tuk­sia ja puo­let hy­vin­voin­ti­a­lu­een sote-kyy­y­te­jä. Sote-kyy­te­jä hoi­det­tiin näin ar­ki­sin kel­lo 17 as­ti, lu­kuun ot­ta­mat­ta yh­tä au­toa. Muut ajat (il­l­lat ja vii­kon­lo­put) sote-kyy­te­jä ajoi­vat, ns. yli­vuo­to­na, jouk­ko pai­kal­li­sia tak­siy­rit­täi­jä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een vir­ka­mie­hil­lä oli lii­an kova kii­re ke­säl­lä, jo­ten lop­pu­vuo­den osal­ta tar­tut­tiin help­poon kei­noon ja jat­ket­tiin sote-kyy­ti­so­pi­muk­sia suo­ra­han­kin­ta­na. Poik­keuk­se­na ke­vää­seen on se, et­tei enää tar­vit­se ajaa puol­ta päi­vää kou­lu­lai­sia, vaan pelk­kiä sote-kyy­te­jä. Suo­ra­han­kin­ta­na han­kit­tu­jen kul­je­tus­ten kor­vaus­ta nos­tet­tiin 5,5 pro­sent­tia. Yli­vuo­to­na il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin aja­vil­le tak­siy­rit­tä­jil­le ko­ro­tus­ta ei tar­jot­tu pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta.

Nyt täy­tyy muis­taa myös se, et­tä koko vuo­den 2023 sote-kyy­ti­jär­jes­te­lyt hoi­det­tiin poik­keus­jär­jes­te­lyin, kos­ka vuon­na 2022 ku­kaan ei eh­ti­nyt asi­aa hoi­taa. No ei­pä ol­lut vuo­si 2023 sen pa­rem­pi. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on ol­lut koko vuo­si ai­kaa kil­pai­lut­taa en­si vuo­den sote-kul­je­tuk­set, mut­ta mi­tään ei ole teh­ty. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een na­se­va vas­taus ai­ka­tau­luun oli, et­tä lain mu­kaan tar­jous­pyyn­töön riit­tää 10 päi­vän las­ken­ta-ai­ka. Mut­ta mie­ti­tään­pä nyt het­ki: Kuu­kau­den pääs­tä on jou­lu jo ohi. Jos tar­jous­pyyn­tö räp­säh­tää esil­le vas­ta nyt, me­nee ai­ka­tau­lu to­del­la tiu­kil­le. Juu­ri en­nen jou­lu­a­ko on pa­ras ai­ka neu­vo­tel­la ra­hoi­tuk­sia, hank­kia ka­lus­toa ja rek­ry­toi­da hen­ki­lö­kun­taa? Vai on­ko taus­tal­la tar­koi­tuk­sen­ha­kui­suus suo­sia yh­tä isoa pää­kau­pun­ki­seu­dun toi­mi­jaa, joka isoim­pa­na so­tea nyt ajaa? Ha­lu­aa­ko hy­vin­voin­ti­a­lue osal­taan vai­keut­taa pai­kal­lis­ten tak­siy­rit­tä­jien toi­min­taa, joil­le yh­teis­kun­nan mak­sa­mat kul­je­tuk­set ovat yhä edel­leen tär­keä tu­lon­läh­de?

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­lee toi­mia rei­lus­ti ja avoi­mes­ti kil­pai­lu­tuk­sis­sa. Sen tu­lee jär­jes­tää kil­pai­lu­tuk­set ai­ka­tau­lul­li­ses­ti jär­ke­väs­ti niin, et­tä nii­hin pys­tyy vas­taa­maan. Täl­lä ta­voin “juos­ten kus­tu­na” jär­jes­te­tyil­lä kil­pai­lu­tuk­sil­la ei saa­da mark­ki­nois­ta pa­ras­ta an­tia esil­le. Osa pal­ve­lun­tar­jo­a­jis­ta jää pois, kos­ka jo ai­ka­tau­lu on mah­do­ton tar­vit­ta­vien sel­vi­tys­ten ja han­kin­to­jen te­ke­mi­seen. Ei voi­da enää pu­hua oi­ke­as­ta kil­pai­lu­tuk­ses­ta vaan ha­lu­taan ai­no­as­taan täyt­tää lain kir­jain.

Täs­sä ky­sei­ses­sä ta­pauk­ses­sa oli­si pi­tä­nyt ot­taa op­pia jo ke­säl­lä, val­mis­tel­la tar­jous­pyyn­tö heti suo­ra­han­kin­ta­pää­tök­sen jäl­keen. Ei­kä myös­kään pidä unoh­taa asi­ak­kai­ta: Jos näin kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la tar­jous­pyyn­töä ky­sy­tään, on­ko var­maa et­tä 1.1.2024 pal­ve­lun­tar­jo­a­ja on sel­vil­lä? Tar­jous­pyyn­tö on ol­ta­va esil­lä 10 päi­vää, sen jäl­keen tar­jouk­set kä­si­tel­lään ja pääl­le vie­lä va­li­tu­sai­ka. Tä­nään 27.11.2023 ei tar­jous­pyyn­töä ole ol­lut esil­lä, ei­kä ai­ka­tau­lus­ta ol­lut tie­toa sitä hy­vin­voin­ti­a­lu­een vir­ka­mie­hel­tä ky­syt­tä­es­sä.

Har­ri Pet­ters­son                         

tak­siy­rit­tä­jä                             

hal­li­tuk­sen jä­sen 1.1.2024-               

Rau­man Yrit­tä­jät ry                   

Ant­ti Si­mu­la

yrit­tä­jä

pu­heen­joh­ta­ja

Rau­man Yrit­tä­jät ry