Vaik­ka eu­ro­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa en­si vii­kol­la, niin suur­ta vaa­li­hur­maa ei ole vie­lä nä­ky­vis­sä. Eh­dok­kai­ta vaa­leis­sa on kah­ta sar­jaa: val­ta­kun­nal­li­set eh­dok­kaat ki­saa­vat lä­pi­me­nos­ta ja kah­mi­vat puo­lu­eil­leen ää­niä, pai­kal­li­set eh­dok­kaat te­ke­vät it­se­ään tykö en­si ke­vään kun­ta- ja alu­e­vaa­le­ja var­ten, osa jopa vuo­den 2027 edus­kun­ta­vaa­le­ja­kin sil­mäl­lä­pi­tä­en. En­si vuo­den alue- ja kun­ta­vaa­lien suu­rin haas­te näh­dään jo en­nen vaa­le­ja. Mis­tä nii­hin vaa­lei­hin löy­de­tään eh­dok­kai­ta?

Keva eli ai­em­mal­ta ni­mel­tään Kun­tien elä­ke­va­kuu­tus jul­kai­si vii­me vii­kon per­jan­tai­na kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­e­ba­ro­met­rin. Sii­nä sel­vi­tet­tiin näi­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den päät­tä­jien nä­ke­myk­siä kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den tu­le­vai­suu­des­ta. Tu­los on karu, jopa py­säyt­tä­vä. Sii­nä, mis­sä ti­las­tot ker­to­vat men­nees­tä, ba­ro­met­ri ker­too tu­le­vai­suu­des­ta. Täs­sä ta­pauk­ses­sa sii­tä, mi­ten luot­ta­mus­hen­ki­löt nä­ke­vät kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den lä­hi­tu­le­vai­suu­den.

Ba­ro­met­rin mu­kaan liki 70 pro­sent­tia kun­tien ja alu­ei­den po­liit­ti­sis­ta päät­tä­jis­tä nä­kee näi­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den tu­le­vai­suu­den ne­ga­tii­vi­se­na tai ris­ti­rii­tai­se­na. Kak­si vuot­ta sit­ten sa­mal­la ta­val­la ajat­te­li ”vain” 45 pro­sent­tia po­liit­tis­ta päät­tä­jis­tä. Muu­tos on mer­kit­tä­vä. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jien nä­ke­mys hy­vin­voin­ti­a­lu­een­sa tu­le­vai­suu­des­ta oli koko maan nel­jän­nek­si pes­si­mis­ti­sin, kun pe­rä­ti 76 pro­sent­tia näki alu­een tu­le­vai­suu­den ne­ga­tii­vi­se­na tai ris­ti­rii­tai­se­na.

Lu­vut ei­vät yl­lä­tä. Kaik­ki, jot­ka ovat uu­ti­sia seu­ran­neet, tie­tä­vät, et­tä kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ta­lou­den tun­nus­lu­vut ovat synk­kiä. Pel­käs­tään hy­vin­voin­ti­a­lu­eet te­ki­vät vii­me vuon­na pe­rä­ti 1,5 mil­jar­dia ali­jää­mää, tuo­reen en­nus­teen mu­kaan ali­jää­mää tu­li­si tänä vuon­na­kin 1,2 mil­jar­dia eu­roa. Kun­nis­sa ta­lous on taa­sen kään­ty­nyt no­pe­as­ti ali­jää­mi­sik­si li­ha­vien ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen. Mo­nes­sa kun­nas­sa van­hat yli­jää­mät on pian syö­ty.

Päät­tä­jil­le, niin kun­nis­sa kuin alu­eil­la­kin, to­del­li­suut­ta on jo nyt ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen. Se tar­koit­taa pal­ve­lu­ver­kon kar­si­mis­ta, hen­ki­lös­tön vä­hen­tä­mis­tä ja pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mis­ta. Mo­nil­le päät­tä­jil­le kei­not ei­vät ole herk­kua. Vai­kei­den pää­tös­ten li­säk­si po­liit­ti­set luot­ta­mus­hen­ki­löt elä­vät me­di­an ja so­si­aa­li­sen me­di­an luu­pin al­la. Kaik­kia ko­ko­nai­suus ei hou­ku­ta. Jot­ta jär­jes­tel­mä toi­mii, pi­tää vaa­leis­sa ol­la riit­tä­väs­ti eh­dok­kai­ta. En­si ke­vään vaa­lien suu­rin työ teh­dään jo en­nen vaa­le­ja, kun eh­dok­kai­ta ha­e­taan. En­nus­taa voi, et­tä työ ei tule ole­maan help­poa.

Kim Huo­vin­lah­ti

Pää­toi­mit­ta­ja