Vii­me vii­kot on sa­ta­kun­ta­lai­ses­sa me­di­as­sa kes­kus­tel­tu run­saas­ti Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­tä, joka on ol­lut ty­lyä lu­et­ta­vaa suu­rim­mal­le osal­le Sa­ta­kun­nan kun­tia. Lop­pu­ra­port­ti jul­kis­tet­tiin 2.10.2023 ja syk­sy näyt­tää, mi­ten se ete­nee hy­vin­voin­ti­a­lu­een pää­tök­sen­te­os­sa. Toi­vot­ta­vas­ti sel­keä sa­ta­kun­ta­lai­nen maa­lais­jär­ki voit­taa täs­sä­kin asi­as­sa ja pal­ve­lu­verk­koa mie­ti­tään toi­sen­lai­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta.

Ym­mär­rän hy­vin toi­min­nan te­hos­ta­mi­sen tar­peen, mut­ta en suun­ni­tel­tua to­teu­tus­ta­paa, jos­sa pie­nem­pien kun­tien sote-pal­ve­lui­ta kar­si­taan ja toi­min­ta kes­ki­te­tään suu­riin yk­si­köi­hin.

Eu­ra­jo­el­la lak­kau­tus­lis­tal­la on Lu­vi­an ter­veys­kes­kus (2025) ja Eu­ra­jo­en ter­veys­kes­kuk­sen osal­ta neu­vo­tel­laan jat­kos­ta, mut­ta toi­min­ta siir­ret­tä­neen 2027 Rau­mal­le. Kou­lu­ter­vey­den­hoi­to ja las­ten­neu­vo­la to­teu­te­taan jat­kos­sa­kin lä­hi­pal­ve­lui­na si­vis­tys­toi­men ti­lois­sa. Eu­ra­jo­kea kos­ke­vat myös so­si­aa­li­toi­mis­ton sekä kun­tou­tus- ja ar­vi­oin­tiyk­si­kön siir­to Rau­mal­le ja vuo­de­o­sas­to­toi­min­nan lo­pet­ta­mi­nen. Ko­ko­nai­suu­te­na Eu­ra­jo­en osal­ta pal­ve­lu­verk­ko­e­si­tys pi­tää si­säl­lään noin 2 M€ vuo­sit­tai­sen vuok­ra­ta­son 3 000 m2 tyh­jil­leen jää­vät ti­lat. Sama ti­lan­ne on mo­nil­la muil­la kun­nil­la. Tyh­jen­ty­vät ti­lat jää­vät nii­den omis­ta­jien eli kun­tien har­teil­le ja sa­maan ai­kaan suun­ni­tel­laan yli 150 M€ in­ves­toin­te­ja avaa­mat­ta uu­sien in­ves­toin­tien kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sia suh­tees­sa ny­ky­kus­tan­nuk­siin ja ne­li­ö­mää­riin. Las­kun mak­sa­vat ve­ron­mak­sa­jat uu­sien ti­lo­jen osal­ta.

Eu­ra­jo­en kun­nal­le laa­duk­kaat lä­hi­pal­ve­lut ovat ol­leet ai­na tär­kei­tä ja nii­hin on pa­nos­tet­tu. So­teu­u­dis­tus toi val­ti­o­no­suus­jär­jes­tel­mään va­lu­vi­an. Eu­ra­jo­en kun­ta oli vuon­na 2023 yk­si kuu­des­ta kun­nas­ta, jon­ka val­ti­o­no­suu­det ovat ne­ga­tii­vi­set. Eu­ra­jo­en kun­ta mak­soi vuon­na 2023 4,1 M€ val­ti­o­no­suuk­sia val­ti­ol­le. Vuon­na 2024 mak­set­ta­va sum­ma kas­vaa 4,8 M€:on ja sa­maan ai­kaan hy­vin­voin­ti­a­lue kar­sii roi­mas­ti kun­ta­lai­sil­le tar­jot­ta­via so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja. Eu­ra­jo­en kan­nal­ta to­del­la su­rul­lis­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta on to­det­tu, et­tä heil­le ei kuu­lu kun­tien elin­voi­man ke­hit­tä­mi­nen. Yh­teis­työ kui­ten­kin kuu­luu ja hy­vään yh­teis­työ­hön kuu­luu ot­taa huo­mi­oon maa­kun­nan kun­tien nä­ke­myk­set. Sa­ta­kun­ta­lais­ta elin­voi­maa täy­tyy ra­ken­taa yh­teis­työl­lä kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een sekä mui­den toi­mi­joi­den kes­ken, ei­kä mie­li­val­tai­sel­la kar­si- ja kes­ki­tä -mal­lil­la.

Vesa La­ka­nie­mi

Kun­nan­joh­ta­ja

Eu­ra­jo­en kun­ta