Sa­ta­kun­ta­lai­sis­sa puo­lu­e­pii­reis­sä on ei­li­sen il­lan jäl­keen las­ket­tu tii­viis­ti, mitä eu­ro­vaa­lien tu­los tu­lee maa­kun­nas­sa tar­koit­ta­maan, kun va­jaan kah­den vuo­den ku­lut­tua pi­de­tään seu­raa­vat edus­kun­ta­vaa­lit. Ne ovat mo­nes­sa suh­tees­sa maan ja maa­kun­nan tär­keim­mät vaa­lit.

Eu­ro­vaa­leis­sa po­li­tii­kan man­ner­laa­tat liik­kui­vat, kun­han muis­taa, et­tä ää­nes­ty­sin­to oli al­hai­nen ja vino. Esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nas­sa ää­nes­ti al­le 40 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Ää­nes­tys­vilk­kaus oli kor­keim­mil­laan ete­län kas­vu­kes­kuk­sis­sa ja al­hai­sim­mil­laan pe­rus­suo­ma­lais­ten pe­rin­tei­sil­lä kan­na­tu­sa­lu­eil­la ku­ten Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa.

Ko­koo­muk­sen voit­to ja suu­rim­man puo­leen ase­ma joh­tui muu­ta­mas­ta te­ki­jäs­tä. Ko­koo­muk­sen kan­nat­ta­jat ovat EU-myön­tei­siä ja ak­tii­vi­sia ää­nes­tä­jiä. Ko­koo­muk­sen eh­do­kas­lis­ta oli kat­ta­vin. Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on kui­ten­kin vie­lä mat­kaa. Niis­sä vaa­leis­sa tu­los­ta voi hei­ken­tää epä­suo­si­tut leik­kauk­set ja ve­ron­ko­ro­tuk­set. Eni­ten ää­niä ke­rän­nyt sa­ta­kun­ta­lai­nen eh­do­kas löy­tyi ko­koo­muk­sen lis­tal­ta. Po­ri­lai­nen Ma­ria Rau­ta­nen ke­rä­si 4 800 ään­tä. Ai­van Mi­ka­el Ro­pon vuo­den 2019 ää­ni­mää­rään Rau­ta­nen ei yl­tä­nyt, mut­ta toi­saal­ta hän ke­rä­si ää­niä enem­män kuin Mari Kau­nis­to­la vuo­den 2014 eu­ro­vaa­leis­sa. Po­ri­lais­ten ko­koo­mus­lais­ten ase­tel­ma on kut­kut­ta­va seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Ase­tel­mas­sa on jo­tain sa­maa kuin vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Ko­koo­muk­sel­la oli Po­ris­ta mon­ta tun­net­tua eh­do­kas. Va­li­tuk­si tuli sil­loin vain rau­ma­lai­nen Ma­ti­as Mart­ti­nen, kun po­ri­lais­ten ää­net ha­jau­tui­vat.

Toi­nen voit­ta­ja Sa­ta­kun­nas­sa­kin oli Va­sem­mis­to­liit­to, kun Li An­ders­son oli maa­kun­nan ää­ni­ha­ra­va. Va­sem­mis­to­lii­tol­la on Sa­ta­kun­nas­sa on­gel­ma. Vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa puo­lue me­net­ti Sa­ta­kun­nas­sa ai­noa kan­sa­ne­dus­ta­jan. Mis­tä puo­lue löy­tää nyt tun­net­tu­ja eh­dok­kai­ta ja saa ai­kaan ta­sa­pai­noi­sen eh­do­kas­lis­tan? Toi­nen on­gel­ma on, pys­tyy­kö ku­kaan täyt­tä­mään Li An­ders­so­nin saap­pai­ta, kun hän ka­to­aa ko­ti­maan po­li­tii­kas­ta.

Sa­ta­kun­nas­sa­kin Pe­rus­suo­ma­lai­set kär­si­vät hir­mui­sen vaa­li­tap­pi­on. Puo­lue oli vas­ta vii­den­nek­si suu­rin, kan­na­tus oli al­le kym­me­nen pro­sent­tia. Puo­lu­ees­ta tuli kuo­le­vai­nen. Poh­dit­ta­vaa on, mi­ten saa­da edus­kun­ta­vaa­leis­sa kan­nat­ta­jat ää­nes­tä­mään. On var­maa, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­set pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­jat Lau­ra Huh­ta­saa­ri, Pet­ri Huru ja Jari Kos­ke­la poh­ti­vat, mi­ten hei­dän käy seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa.