Edus­kun­ta­vaa­lien kam­pan­jat ovat kään­ty­mäs­sä lop­pu­suo­ral­le. Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaat ovat par­haan­sa mu­kaan miet­ti­neet eri­lai­sia asi­oi­ta, joi­ta nos­taa esil­le kam­pan­jas­saan. Minä tar­jo­an va­paas­ti käyt­töön nämä aja­tuk­se­ni.

Suo­meen on suun­nit­teil­la mil­jar­di­luo­kan ra­ta­hank­kei­ta Ete­lä-Suo­meen. Tun­nin juna ja Suo­mi-rata hank­keet pal­ve­le­vat vain pää­kau­pun­ki­seu­dul­le suun­tau­tu­vaa työ­mat­ka – ja muu­ta lii­ken­net­tä. Toki su­ju­vat lii­ken­neyh­tey­det ovat tär­kei­tä, mut­ta suun­ni­tel­ta­es­sa erit­täin kal­lii­ta in­ves­toin­te­ja, ko­ko­nais­hyö­tyä on kat­sot­ta­va laa­jem­min. Var­sin­kin täs­sä ti­lan­tees­sa, kun val­tio on vel­kaan­tu­nut ras­kaas­ti.

Kat­so­mal­la Suo­men kart­taa voi yh­del­lä sil­mäyk­sel­lä näh­dä mit­kä ovat to­del­li­set vaa­ran pai­kat maam­me tur­val­li­suu­del­le ja huol­to­var­muu­del­le. Ne ovat Ete­lä-Suo­men sa­ta­mat ja yleen­sä­kin ete­lään si­joit­tu­va inf­rast­ruk­tuu­ri. Krii­si­ti­lan­tees­sa yh­tey­det ete­län sa­ta­miin on hy­vin hel­pos­ti kat­kais­ta­vis­sa.

Krii­si­ti­lan­teen ai­kai­nen puo­lus­tus – ja ta­va­ra­lii­ken­ne toi­mii tur­va­tuim­min län­nen suun­nas­ta Nor­jan ja Ruot­sin sekä edel­leen Poh­jan­lah­den sa­ta­mien kaut­ta. Sa­ta­miin joh­ta­vat lii­ken­neyh­tey­det on pys­tyt­tä­vä myös tur­va­maan. Nyt Rau­man ja Po­rin sa­ta­miin joh­taa vain yk­si kun­nos­sa ole­va rau­ta­tie­yh­teys, joka ylit­tää Ko­ke­mä­en­jo­en ja kul­kee Tam­pe­reen kes­kus­tan kaut­ta.

Tär­ke­äm­pää, kuin ete­län yh­teyk­siin, on nyt suun­na­ta in­ves­toin­nit huol­to­var­muu­den ja puo­lus­tuk­sen tur­vaa­viin lii­ken­neyh­teyk­siin. Näi­tä ovat mm. UR­PO-rata ja Pori – Haa­pa­mä­ki ra­dan kun­nos­ta­mi­nen ko­ko­nai­suu­des­saan. Maan huol­to­var­muut­ta ja tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­va han­ke on myös toi­nen tie – ja sil­ta­yh­teys Ol­ki­luo­don saa­rel­le.

Suo­mi on liit­ty­mäs­sä Na­toon. Liit­ty­mi­nen tuo mu­ka­naan ai­ka­naan mo­nen­lais­ta inf­rast­ruk­tuu­ria eri puo­lel­le maa­ta. Täs­sä ti­lan­tees­sa on myös var­mis­tet­ta­va toi­mi­vat poi­kit­tai­set lii­ken­neyh­tey­det maas­sam­me. Ny­kyi­nen maa­il­man ti­lan­ne vaa­tii ai­van uut­ta ajat­te­lua. Tu­le­vien kan­sa­ne­dus­ta­jien on pri­o­ri­soi­ta­va kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta li­sää­vät hank­keet mui­den hank­kei­den edel­le. Näis­tä oli­si saa­ta­va mer­kin­tä jo tu­le­van hal­li­tuk­sen hal­li­tu­soh­jel­maan.

Han­nu Ol­li­la

Rau­ma