Tä­nään koh­ta­sin van­han tut­ta­va­ni muu­ta­man vuo­den ta­kaa ra­ken­nus­työ­maal­ta. Tie­dos­tin kyl­lä ra­ken­ta­mi­sa­lan haas­teet, mut­ta hä­nen lo­mau­tu­suu­ti­sen­sa ja tar­ve et­siä vä­li­ai­kais­työ­tä oman alan ul­ko­puo­lel­ta he­rät­ti mi­nut täy­sin. Rau­mal­la ih­mi­set et­si­vät kuu­mei­ses­ti uut­ta puu­haa, kun pa­pe­ri­teh­das sei­soo lak­ko­jen vuok­si. Har­ja­val­lan ak­ku­ma­te­ri­aa­li­teh­taal­la poh­di­taan, kuin­ka va­kuut­taa ylin joh­to jat­ka­maan us­ko­mis­taan Suo­meen. Sa­ta­kun­taan lu­va­tut muut in­ves­toin­nit an­ta­vat odo­tut­taa lo­pul­li­sia in­ves­toin­ti­pää­tök­si­ään.

Tun­tuu et­tä hal­li­tus te­kee yö­tä päi­vää töi­tä Suo­men hy­väk­si – ai­na­kin uu­ti­sis­ta pää­tel­len, hi­hat hei­luu ja kan­sa­lai­set pro­tes­toi. Mik­si esi­mer­kik­si Tans­kas­sa ti­lan­ne vai­kut­taa suo­tui­sam­mal­ta, pal­kat kor­ke­am­mil­ta ja la­kot har­vi­nai­sem­mil­ta?

Vas­ta äs­ket­täin suo­rit­ta­mal­la­ni yri­tys­joh­ta­mi­sen kurs­sil­la osa­na har­joi­tus­työ­tä mei­dän ryh­mäm­me ver­tai­li eri mai­den omi­nai­suuk­sia si­joi­tus­koh­tei­na hyö­dyn­tä­en Maa­il­man­pan­kin avoi­men tie­to­pan­kin tar­jo­a­maa da­taa. Ana­ly­soim­me muun mu­as­sa yri­tys­toi­min­nan help­pout­ta, kor­rup­ti­on val­von­taa, työ­voi­man osaa­mis­ta ja te­hok­kuut­ta, hal­lin­non toi­mi­vuut­ta, po­liit­tis­ta sta­bii­li­suut­ta ja lain­sää­dän­töä. Mi­ten Suo­mi voi­si säi­lyt­tää ja jopa pa­ran­taa ase­maan­sa hou­kut­te­le­va­na si­joi­tus­koh­tee­na?

Mei­dän on yh­des­sä poh­dit­ta­va ja et­sit­tä­vä kei­no­ja säi­lyt­tääk­sem­me Suo­mi hou­kut­te­le­va­na maa­na in­ves­toi­jil­le, var­mis­ta­en sa­mal­la, et­tä meil­lä on tar­jo­ta luo­tet­ta­vaa työ­voi­maa, toi­mi­va lain­sää­dän­tö ja va­kaat olo­suh­teet yri­tys­toi­min­nal­le.

Idag möt­te jag en gam­mal be­kant. Jag var med­ve­ten om ut­ma­nin­gar­na inom byg­gb­ransc­hen, men blev väckt av hans med­de­lan­de om per­mit­te­ring och be­ho­vet av att söka til­l­fäl­ligt ar­be­te utan­för sin egen bransch. I Rau­mo sö­ker folk feb­rilt ef­ter nya sys­s­lor när pap­pers­fab­ri­ken står stil­la på grund av strej­ker­na. Även män­nis­kor­na på bat­te­ri­ma­te­ri­al­fab­ri­ken fun­de­rar på hur de ska över­ty­ga in­ves­te­rar­na att fort­sät­ta tro på Fin­land. In­ves­te­rin­gar­na som ut­lo­vats till Sa­ta­kun­ta lå­ter vän­ta på de­ras slut­gil­ti­ga in­ves­te­rings­bes­lut.

Det kän­ns som att re­ge­rin­gen ar­be­tar dag och natt för Fin­lands bäs­ta - åt­mins­to­ne en­ligt ny­he­ter­na, är­mar­na är up­p­kav­la­de och med­bor­gar­na pro­tes­te­rar. Var­för ver­kar si­tu­a­ti­o­nen vara mer gyn­n­sam i exem­pel­vis Dan­mark med hög­re lö­ner och fär­re strej­ker?

Vi mås­te ge­men­samt söka sätt att be­hål­la, och till och med för­bät­t­ra, Fin­land som ett at­t­rak­tivt land för in­ves­te­ra­re, sam­ti­digt som vi sä­kers­täl­ler att vi kan erb­ju­da på­lit­lig ar­betsk­raft, fun­ge­ran­de lags­tift­ning och sta­bi­la för­hål­lan­den för fö­re­tags­verk­sam­het.

Ida Susi

Ym­pä­ris­tö- ja tur­val­li­suus­pääl­lik­kö, RKP Sa­ta­kun­nan hal­li­tuk­sen jä­sen, Mil­jö- och sä­ker­hetsc­hef, sty­rel­se­med­lem, SFP i Sa­ta­kun­ta