Po­rin uu­des­ta kau­pun­gin­joh­ta­jas­ta Lau­ri In­nas­ta oli vii­me vii­kon Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa (SV 4.1.2023) haas­tat­te­lu. Ju­tus­sa In­na nos­ti esiin to­tuu­den kun­tien ta­lou­del­li­ses­ta ase­mas­ta. ”Kau­pun­ki on ai­na si­dot­tu yri­tys­ten tu­los­kun­toon”, sa­noi al­ku­vuon­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na aloit­ta­va In­na. Lau­su­ma on Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta har­vem­min kuul­tu ja pal­jon sa­not­tu.

In­nan muis­tu­tus yri­tys­ten tu­los­kun­nis­ta on ai­heel­li­nen kai­kil­le po­ri­lai­sil­le ja eri­tyi­ses­ti Po­rin päät­tä­jil­le. Päät­tä­jät ei­vät saa as­tua sii­hen har­haan, et­tä kun­tien ta­lous oli­si nyt hy­väs­sä mal­lis­sa. Po­ri­kin on teh­nyt kol­mel­ta tuo­reim­mal­ta ti­li­kau­den yli­jää­mäi­sen, voi­tol­li­sen ti­lin­pää­tök­sen. Se ei ole ol­lut kui­ten­kaan kau­pun­gin omaa hy­vyyt­tä. Yli­jää­mät on teh­ty ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la ja val­ti­on ve­lal­la. Val­tio on tu­ke­nut kun­tia run­sas­kä­ti­ses­ti ko­ro­na-ajan ku­ri­muk­ses­sa.

Te­ol­li­suus­kau­pun­ki­na Pori on no­jan­nut vuo­si­kym­me­net suu­riin te­ol­li­siin työ­paik­koi­hin ja kas­va­vaan jul­ki­seen sek­to­riin. Suu­ret työ­an­ta­ja­y­ri­tyk­set ovat kui­ten­kin Po­ris­sa har­ven­tu­neet ja mo­nen jäl­jel­le jää­neen suu­ry­ri­tyk­sen omis­tus on va­lu­nut Sa­ta­kun­nas­ta muu­al­le. Val­ta­o­sa uu­sis­ta työ­pai­kois­ta on kui­ten­kin jo vuo­si­kym­men ajan syn­ty­nyt pk-yri­tyk­siin. Jot­ta ne­kin pys­ty­vät ke­hit­ty­mään, kas­va­maan ja työl­lis­tä­mään, nii­den­kin pi­tää pys­tyä teh­dä tu­los­ta. Vain sitä kaut­ta ne mak­sa­vat ve­ro­tu­lo­ja, joil­la taa­sen jul­ki­nen sek­to­ri tuot­taa tär­kei­tä pal­ve­lui­ta ja ta­soit­taa ih­mis­ten eri­ar­voi­suut­ta. Jul­kis­ta ja yk­si­tyis­tä ei pidä aset­taa toi­si­aan vas­taan, mut­ta sa­mal­la on syy­tä myön­tää, et­tä jul­ki­set pal­ve­lut no­jaa­vat yk­si­tyi­sen sek­to­rin suo­raan ja vä­lil­li­ses­ti mak­sa­miin ve­roi­hin. Sik­si yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ovat jul­ki­sen sek­to­rin päät­tä­jil­le tär­keä asia ku­ten In­na haas­tat­te­lus­sa muis­tut­ti.

Pori on nyt uu­den edes­sä kah­del­la ta­val­la. En­sin­nä hy­vin­voin­ti­a­lue vei kau­pun­gil­ta sote- ja pe­las­tus­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuun. Jäl­jel­le jäi Po­rin elin­voi­man ke­hit­tä­mi­nen. Toi­sek­si Po­ris­sa aloit­taa uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja, jon­ka pääl­le on ase­tet­tu suu­ret toi­veet, ei­kä vä­hi­ten sik­si, et­tä hän tun­tee myös yk­si­tyi­sen sek­to­rin.

Uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­tap­ro­ses­sis­ta pi­tää an­taa Po­rin luot­ta­mus­hen­ki­löil­le hyvä ar­vo­sa­na. Pro­ses­si oli lä­pi­nä­ky­vä, sii­tä puut­tui junt­taa­mi­nen ja lop­pu­so­ral­la oli kol­me eri­lais­ta kan­di­daat­tia. In­nan va­lin­ta oli sel­vä. Se an­taa hä­nel­le vah­van man­daa­tin läh­teä ve­tä­mään Po­ria vir­ka­joh­ta­ja­na. Uu­del­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­la on työ­ko­ke­mus­ta niin jul­ki­sel­ta kuin yk­si­tyi­sel­tä­kin puo­lel­ta.

Yk­si­tyi­sen puo­len op­pe­ja uu­del­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­la on var­mas­ti avoin tie­do­tus­lin­ja niin kau­pun­gin or­ga­ni­saa­ti­on si­säl­lä kuin ulos­päin­kin. Yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la on sel­vää myös, mis­sä kul­kee ope­ra­tii­vi­sen- ja luot­ta­mus­hen­ki­lö­joh­don vas­tuun ja val­lan raja. Siel­lä mo­lem­mat toi­mi­jat kun­ni­oit­ta­vat toi­sen tont­tia. Uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja tu­lee Po­rin ul­ko­puo­lel­ta. Hän ei kuu­luu mi­hin­kään puo­lu­ee­seen ei­kä val­tak­lik­kiin. Sil­tä osin hän on riip­pu­ma­ton. Tämä pi­tää näh­dä vah­vuu­te­na.

On­ko Pori sit­ten val­mis uu­teen kau­pun­gin­joh­ta­jaan? Luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä­kin on nyt näy­tön paik­ka. Heil­tä voi vaa­tia opet­te­lua sie­tää, et­tä kau­pun­gin­joh­ta­ja an­taa ene­ne­vis­sä mää­rin kau­pun­gil­le kas­vot ja luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä vaa­di­taan li­säk­si malt­tia py­syä omal­la ton­til­laan. Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on myös tu­et­ta­va ar­jes­sa uut­ta joh­ta­jaa. Po­ris­sa on ko­ke­mus­ta sii­tä­kin, et­tä kau­pun­gin­joh­ta­ja on ol­lut löy­säs­sä hir­res­sä. Se ei ol­lut hy­väk­si ke­nel­le­kään.

Sekä luot­ta­mus­hen­ki­löt et­tä kau­pun­gin­joh­ta­ja ovat mo­lem­mat töis­sä kau­pun­ki­lai­sil­le. Se kan­nat­taa ai­na muis­taa.