Vii­me lau­an­tai oli Po­ris­sa Suo­men mes­ta­ruus­päi­vä. Iso­mä­en jää­hal­lis­sa muis­tel­tiin en­sin il­ta­päi­väl­lä Äs­sien pe­lin yh­tey­des­sä kym­me­nen vuo­den ta­kais­ta lii­ga­mes­ta­ruut­ta. Pai­kal­la oli mes­ta­ri­jouk­ku­een pe­laa­jia kap­tee­ni Vil­le Uu­si­ta­lon joh­dol­la. Ko­ke­mus oli yh­tei­söl­li­nen. Moni muis­ti, mis­sä oli ol­lut fi­naa­li­pe­liä ai­ka­naan seu­raa­mas­sa ja mil­lai­sia tun­tei­ta Äs­sien mes­ta­ruus sai tuol­loin ai­kaan.

Kun jää­kie­kon lii­ga­pe­li lau­an­tai­na päät­tyi, al­koi ki­ven­hei­ton pääs­sä Po­rin te­ko­jää­ra­dal­la jää­pal­lon SM-fi­naa­li. Sen voit­ti va­kuut­ta­vas­ti Po­rin Na­ru­ke­rä. Edel­li­ses­tä mes­ta­ruu­des­ta oli ai­kaa yli kak­si­kym­men­tä vuot­ta. Näi­tä kah­ta ur­hei­lu­ta­pah­tu­maa oli seu­raa­mas­sa lau­an­tai-il­las­sa yh­teen­sä liki 8 000 kat­so­jaa. Mää­rä on iso.

Ur­hei­lul­la on edel­leen mer­kit­tä­vä yh­tei­söl­li­nen vai­ku­tus. Tun­tuu kuin paik­ka­kun­nan hen­ki­nen il­ma­pii­ri, tu­le­vai­suu­den us­ko ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki oli­si vah­vas­ti si­dok­sis­sa ur­hei­lu­me­ne­tyk­seen. Mo­nen mie­les­tä Suo­men 1990-lu­vun la­ma­kin päät­tyi vuon­na 1995, kun Suo­mi voit­ti en­si ker­taa jää­kie­kon maa­il­man­mes­ta­ruu­den.

Äs­sät ovat hy­väl­lä tiel­lä. Täs­tä kau­des­ta on tul­ta­va ta­lou­del­li­ses­ti­kin hyvä. Kat­so­ja­mää­rät ovat nous­seet hie­nos­ti ja jouk­kue pää­si pe­laa­maan pu­do­tus­pe­le­jä­kin. Äs­sien uu­des­sa nou­sus­sa ei sovi myös­kään unoh­taa Po­rin kau­pun­gin roo­lia, kun kau­pun­ki käy­tän­nös­sä pe­las­ti vii­me vuon­na Äs­sät ko­ro­na­ku­ri­muk­sen kes­kel­tä. Po­ris­sa näh­tiin tuol­loin ai­van oi­kein oma ar­von­sa sil­lä, et­tä Äs­sien lii­ga­tai­val saa­daan tur­vat­tua.

Na­ru­ke­rän mes­ta­ruu­des­ta on nyt au­ke­a­mas­sa uu­den­lai­nen mah­dol­li­suus Po­ril­le. Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti vii­me vuon­na kes­keyt­tää uu­den pal­loi­lu­hal­lin ra­ken­ta­mi­sen. Mo­nien mie­les­tä kus­tan­nuk­set oli­vat lii­an suu­ret. Osa näki, et­tä suu­ri, yk­sit­täi­nen in­ves­toin­ti oli­si vaa­ran­ta­nut muut isom­mat lii­kun­ta­paik­kain­ves­toin­nit pit­käk­si ai­kaa.

Men­nee­seen ei kan­na­ta pa­la­ta. Pi­tää kat­soa eteen­päin. Nyt oli­si mah­dol­li­suus kat­soa kah­ta iso lii­kun­ta­paik­kain­ves­toin­tia pa­ket­ti­na. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta teh­dä Iso­mä­es­tä val­ta­kun­nal­li­nen lii­kun­ta­paik­ka­ko­ko­nai­suus? Mil­lä edel­ly­tyk­sil­lä alu­eel­le voi­si nous­ta niin pal­loi­lu­hal­li kuin myös ka­tet­tu te­ko­jää­ra­ta?

Ka­tet­tu te­ko­jää­ra­ta on ol­lut taus­ta­kes­kus­te­luis­sa esil­lä jo vuo­si­kau­sia. Vaik­ka asi­aa on yl­lä­pi­det­ty pal­jol­ti jää­pal­lo­vai­kut­ta­jien toi­mes­ta, niin ky­sees­sä oli­si mo­ni­käyt­töi­nen ja ym­pä­ri­vuo­ti­nen lii­kun­ta- ja ta­pah­tu­ma­paik­ka. Tal­vel­la se pal­ve­li­si kaik­kia jää­ur­hei­lun ja jää­lii­kun­nan har­ras­ta­jia luis­te­li­jois­ta, jää­pal­lon kaut­ta jää­kie­kon har­ras­ta­jiin. Ke­vääs­tä syk­syyn se pal­ve­li­si esi­mer­kik­si pe­sä­pal­lon ja jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jia.

Ka­tet­tu te­ko­jää­ra­ta oli­si ai­nut­laa­tui­nen Suo­mes­sa ja sii­nä sen kes­kei­nen pe­rus­te­lu on­kin. Se mah­dol­lis­tai­si eri­lais­ten val­ta­kun­nal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten jää­ur­hei­lu­ta­pah­tu­mien ja kil­pai­lu­jen tuo­mi­sen Po­riin. Käyt­tä­ji­nä oli­si­vat var­mas­ti myös mo­nen ur­hei­lu­la­jin lei­ri­läi­set. Hy­vin suun­ni­tel­tu hal­li so­vel­tui­si myös mes­su-, ta­pah­tu­ma- ja kon­sert­ti­käyt­töön. Sel­lai­nen­kin Po­ris­ta puut­tuu.

Kun edus­kun­ta­vaa­lit on käy­ty, kan­nat­taa to­sis­saan käy­dä kes­kus­te­lu Iso­mä­en tu­le­vai­suu­des­ta. Mi­hin on tar­ve, mikä on mah­dol­lis­ta ja on­ko ole­mas­sa mui­ta­kin ra­ken­nut­ta­ja­mal­le­ja kuin se, et­tä kaik­ki ra­ken­net­taan yk­sin kau­pun­gin ra­hal­la? Alu­een ke­hit­tä­mis­tä on jat­kos­sa­kin syy­tä kat­soa ko­ko­nai­suu­te­na.

Pori tar­vit­see ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä. Ka­tet­tu, ym­pä­ri­vuo­ti­ses­sa käy­tös­sä ole­va te­ko­jää­ra­ta oli­si yk­si sel­lai­nen. Tam­pe­reen No­kia-aree­na on käy­ty kat­so­mas­sa Po­ris­ta as­ti. Sel­lai­sen ra­ken­ta­mi­sel­le ei Po­ris­sa ole mah­dol­li­suuk­sia. Mut­ta kan­nat­taa kui­ten­kin pyr­kiä ole­maan jos­sain sel­lai­ses­sa asi­as­sa etu­rin­ta­mas­sa, jota muu­al­la ei vie­lä ole.

Kim Huo­vin­lah­ti
pää­toi­mit­ta­ja