Vaa­lit on käy­ty, kan­san­val­ta on pu­hu­nut, pu­li­nat pois. Jo­han­nes Vi­ro­lai­sen lan­see­raa­man vii­sau­den mu­kaan tu­lok­seen pi­tää tyy­tyä. Kan­san va­lin­nas­ta ei ole va­li­tu­soi­keut­ta.

Ko­koo­mus ja Pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat lo­pet­taa vel­kaan­tu­mi­sen, alen­taa ve­ro­tus­ta ja pa­ran­taa pal­ve­lu­ja. Kan­sa luot­ti. Sdp saa­vut­ti myös hy­vän tu­lok­sen. Kes­kus­ta, Va­sem­mis­to­liit­to ja vih­re­ät kär­si­vät ku­kin rö­kä­le­tap­pi­on. V….tut­taa var­maan mui­ta­kin kun Va­sem­mis­to­lii­ton An­ders­so­nia.

Hä­vin­neil­lä on syy­tä poh­tia, mik­si kan­sa ää­nes­ti juu­ri näin, mik­si luot­ta­mus omaan puo­lu­ee­seen mu­re­ni? Yk­si syy voi­daan van­haan ta­paan osoit­taa ”ete­län me­ti­al­le”. Me­dia teki vaa­leis­ta pää­mi­nis­te­ri­vaa­lit. Kes­ki­ös­sä oli­vat kol­men suu­rim­man puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jat. San­na Ma­rin (sd.) joh­dat­te­li me­di­at kek­si­mään tak­ti­sen ää­nes­tä­mi­sen, jota kes­kus­te­luis­sa ja uu­ti­sis­sa jau­het­tiin pa­rin vii­kon ajan lä­hes jo­kai­ses­sa lä­he­tyk­ses­sä. Osa kes­kus­ta­lai­sis­ta kes­kit­ti­kin ko­koo­muk­sel­le ja Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le. Toi­saal­la Ma­rin ”ryös­ti” te­hok­kaas­ti Va­sem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den ää­net.

Kaik­ki syy ei ole ete­län me­di­as­sa. Kes­kus­ta hä­vi­si, vaik­ka sen ta­voit­teet suu­rel­ta osal­ta saa­tiin läpi. Kes­kus­ta puo­lus­ti maa­ta­lout­ta, met­sä­no­mis­ta­jia, tur­ve­tuo­tan­toa ja oli ve­la­no­ton jar­ru­na. Kou­lu­tus­paik­ko­ja ja ra­hoi­tus­ta maa­kun­tiin li­sät­tiin, yrit­tä­jien ve­ro­tus­ta ei ki­ris­tet­ty. Kan­sa ei näh­nyt vaih­to­eh­toa, mikä oli­si ol­lut, jos kes­kus­ta ei oli­si ol­lut hal­li­tuk­ses­sa. Kan­sa näki rii­te­le­vän kes­kus­tan.

Vii­me hal­li­tus­kau­del­la Suo­mi vel­kaan­tui lii­kaa, sitä ei voi kiis­tää. Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta nos­ti kaik­kia kus­tan­nuk­sia ja hin­to­ja voi­mak­kaas­ti ja pan­de­mi­an hoi­toon jou­dut­tiin ot­ta­maan pal­jon vel­kaa. Tu­et­tiin yri­tyk­siä ja kun­tia. Il­man tu­kia kun­nat oli­si­vat vel­kaan­tu­neet ja pal­jon yri­tyk­siä oli­si men­nyt nu­rin. Val­tio vel­kaan­tui kun­tien ja yri­tys­ten si­jas­ta. Nol­la­ko­ron ai­ka­na asi­an­tun­ti­jat­kin kan­nus­ti­vat ve­lan ot­toon, nyt sa­mat do­sen­tit ih­met­te­le­vät ve­la­no­ton hol­tit­to­muut­ta.

Mis­sä sit­ten on kes­kus­tan kan­na­tuk­sen ro­mah­duk­sen syyt? Mie­les­tä­ni kol­me suu­rin­ta ovat Hal­la-Ahon per­su­jen sul­ke­mi­nen pois Si­pi­län hal­li­tuk­ses­ta, vii­me hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ja Ant­ti Rin­teen (sd.) syr­jäyt­tä­mi­nen pää­mi­nis­te­rin pai­kal­ta. Oli­vat­ko rat­kai­sut huo­no­ja Suo­mel­le, on sit­ten eri asia. Ai­na­kin pe­rus­suo­ma­lais­ten syr­jäyt­tä­mi­nen Si­pi­län hal­li­tuk­ses­ta kas­vat­ti Pe­rus­suo­ma­lai­sia ja söi kes­kus­taa. Ant­ti Rin­teen joh­dol­la tus­kin Sdp:n vaa­li­tu­los oli­si ny­kyi­sen­lai­nen ja kes­kus­tan roo­li oli­si eh­kä ol­lut näyt­tä­väm­pi. Vii­me hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen oli tie­toi­nen ris­ki. Toi­set rat­kai­sut ovat ar­vi­oi­ta­vis­sa vain jäl­ki­vii­sas­te­lun avul­la.

Op­po­si­tio on kes­kus­tal­le oi­kea va­lin­ta. Op­po­si­ti­os­sa­kin kan­nat­taa tu­kea hy­viä asi­oi­ta. Kes­kus­tan on ai­ka ke­hit­tää edel­leen vas­tuul­lis­ten ja yh­teis­toi­min­ta­ky­kyis­ten ih­mis­ten puo­lu­et­ta. Eteen­päin.

Ju­ha­ni Vähä-Ruka

jäl­ki­vii­sas kes­kus­ta­lai­nen Ko­ke­mä­el­tä