Kun nuo­re­na äi­ti­nä pi­din kä­si­var­sil­la­ni pie­niä lap­sia, aja­tus hei­dän ai­kuis­tu­mi­ses­taan tun­tui ko­vin kau­kai­sel­ta. Vuo­det vie­ri­vät kui­ten­kin us­ko­ma­ton­ta vauh­tia ja niin vain mei­dän­kin per­heem­me kaik­ki jä­se­net ovat nyt täy­si-ikäi­siä. 18 vuo­den ikä tuo mu­ka­naan odo­tet­tu­ja oi­keuk­sia ja va­pauk­sia. On mah­dol­li­suus hank­kia ajo­kort­ti, huol­ta­jien Wil­ma-tun­nuk­set lak­kaa­vat toi­mi­mas­ta, pää­see si­sään ra­vin­to­loi­hin, saa ää­nes­tää vaa­leis­sa.

Käsi kä­des­sä li­sään­ty­vän va­pau­den kans­sa kul­kee li­sään­ty­nyt vas­tuu. Muu­ta­man vuo­den ai­ka­na on otet­ta­va oma ta­lous ja ar­ki it­se­näi­ses­ti hal­tuun ja teh­tä­vä pal­jon iso­ja pää­tök­siä muun mu­as­sa asu­mi­ses­ta sekä jat­ko-opis­ke­luis­ta ja/tai työ­e­lä­mään siir­ty­mi­ses­tä.

Suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan on omas­sa nuo­ruu­des­sa­ni kuu­lu­nut vah­vas­ti odo­tus sii­tä, et­tä seu­raa­val­la su­ku­pol­vel­la asi­at ovat ai­na edel­lis­tä pa­rem­min: Lap­set kou­lut­tau­tu­vat van­hem­pi­aan kor­ke­am­mal­le, saa­vat pa­rem­paa palk­kaa ja naut­ti­vat tek­no­lo­gi­sen edis­tyk­sen tu­ke­ma­na en­tis­tä hel­pom­mas­ta ar­jes­ta. Olem­me ho­ke­neet ja us­ko­neet, et­tä tasa-ar­voi­ses­sa maas­sa ke­nes­tä ta­han­sa voi tul­la mitä ta­han­sa.

Luo­tan vah­vas­ti nuor­ten ja yleen­sä­kin nuor­ten ai­kuis­ten kyp­syy­teen ja ky­kyi­hin teh­dä fik­su­ja rat­kai­su­ja. Sa­mal­la on kui­ten­kin to­det­ta­va, et­tä ym­mär­rän hy­vin myös sen epä­var­muu­den ja huo­len, jota niin mo­net nuo­ret nyt ko­ke­vat. Heil­lä ei ole ol­lut pe­rus­tei­ta sa­man­lai­seen jat­ku­van edis­tyk­sen us­koon kuin mi­nun ikä­pol­vel­la­ni. Il­mas­ton­muu­tos, luon­to­ka­to, ko­ro­na sekä Uk­rai­nan ja Ga­zan so­dat ovat luo­neet ah­dis­tus­ta, ei­kä jat­ku­va är­sy­ke­tul­va­kaan edis­tä mie­len­rau­haa. Juu­ri sen it­sel­le oi­ke­an opis­ke­lu­pai­kan va­lin­ta kor­ke­a­kou­lu­jen en­si­ker­ta­lais­kiin­ti­öi­neen ja työ­e­lä­mä jat­ku­vas­ti muut­tu­vi­ne vaa­ti­muk­si­neen voi­vat hy­vin pe­rus­tel­lus­ti tun­tua pal­jon han­ka­lam­min hal­tuun otet­ta­vil­ta asi­oil­ta kuin omil­la van­hem­mil­la ai­ka­naan.

Mie­len­ter­vey­den on­gel­mat ovat kes­kei­nen syy nuor­ten opis­ke­lu­jen vii­väs­ty­mi­sel­le ja työ­ky­vyt­tö­myy­del­le. Ei mi­ten­kään voi ol­la oi­kea rat­kai­su, et­tä opis­ke­li­joi­den ja työ­e­lä­mään siir­ty­vien nuor­ten huol­ta ja stres­siä li­sä­tään nyt hal­li­tu­soh­jel­mas­sa opis­ke­lu­a­jan toi­meen­tu­loa ja pal­kan­saa­jien oi­keuk­sia olen­nai­ses­ti hei­ken­tä­mäl­lä. Mei­dän on yh­teis­kun­ta­na pun­nit­ta­va en­tis­tä huo­lel­li­sem­min, mitä tämä ai­ka nuo­ril­ta vaa­tii ja mi­ten voim­me hei­tä vii­saim­min tu­kea. On sel­vää, et­tä tar­vit­sem­me jo­kai­sen nuo­ren hy­vin­voi­vak­si ja ak­tii­vi­sek­si osak­si tätä yh­teis­kun­taa.

Lee­na Jo­ki­nen-Ant­ti­la

Pää­luot­ta­mus­mies, Tehy