Sa­ta­kun­ta­lais­ta pää­tök­sen­te­koa on vuo­si­kym­me­net lei­man­nut kun­tien vas­tak­kai­na­set­te­lu. Var­sin­kin luot­ta­mus­hen­ki­löil­le se on ol­lut myös po­liit­tis­ta polt­to­ai­net­ta. Po­rin ja Rau­man vas­tak­kai­sa­set­te­lu on luon­nol­li­ses­ti ol­lut tun­ne­tuin jän­ni­te.

Ti­lan­ne on nyt Sa­ta­kun­nas­sa muut­tu­mas­sa ja sel­vim­min se nä­kyy Po­rin ja Rau­man suh­teis­sa ja yk­sit­täi­sis­sä te­ois­sa. Po­rin kau­pun­ki jär­jes­tää pe­rin­tei­ses­ti ke­säl­lä Pori Jaz­zin kun­ni­ak­si vas­taa­no­ton kut­su­vie­rail­leen. Vii­me ke­sä­nä vas­taa­not­to oli poik­keuk­sel­li­nen, se oli en­si ker­taa Po­rin ja Rau­man kau­pun­kien yh­des­sä jär­jes­tä­mä. Rau­man kau­pun­ki on myös pi­tä­nyt omia ti­lai­suuk­si­aan Suo­mi Aree­nan yh­tey­des­sä Po­ris­sa. Rau­ma­lai­sia ei ole aris­ta­nut tul­la Po­riin ja kut­sua sin­ne vie­rai­taan. En­si tal­ve­na pe­la­taan jää­kie­kon suu­ri ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma, tal­vik­las­sik­ko Po­rin te­ko­jää­ra­dal­la, kun Äs­sät ja Luk­ko is­ke­vät kak­si ker­taa yh­teen. Kau­pun­git toi­mi­vat ta­pah­tu­mas­sa taus­tal­la, vaik­ka ta­pah­tu­ma on kah­den jää­kiek­ko­seu­ran ja nii­den yh­teis­työ­kump­pa­nei­den ta­pah­tu­ma. Lu­kon ko­ti­pe­li Po­ris­sa on sym­bo­li­ses­ti iso as­kel.

Jän­nit­tei­tä Po­rin ja Rau­man vä­lil­tä ovat kit­ke­neet mo­net muut­kin kuin kau­pun­ki­or­ga­ni­saa­ti­ot it­se suo­raan ja osin se joh­tuu olo­suh­teis­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat saa­neet osak­seen suu­rim­mat maa­kun­nal­li­set jän­nit­teet. Sote-pal­ve­lui­den osal­ta jän­ni­te kul­kee nyt kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een vä­lil­lä, ei enää kes­kus­kau­pun­gin ja mui­den kun­tien vä­lil­lä. Maa­kun­nan suu­rim­mat op­pi­lai­tok­set ku­ten SAMK, Win­no­va ja Sa­ta­e­du toi­mi­vat useil­la paik­ka­kun­nil­la. Pori-Rau­ma vä­lis­tä on muo­dos­tu­nut jo yk­si työs­sä­käyn­ti­a­lue ja alu­een mer­ki­tys kas­vaa koko ajan.

Sa­ta­kun­nan suu­rim­mat haas­teet ovat sel­lai­sia, et­tei nii­tä rat­kais­ta kes­ki­näi­sel­lä ky­räi­lyl­lä, ei usein­kaan enää sa­ta­kun­ta­lais­ten kun­tien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa, vaan ai­van muu­al­la. Kun pu­hu­taan esi­mer­kik­si vä­es­tö­ke­hi­tyk­ses­tä, yri­tys­ten si­joit­tu­mi­ses­ta, opis­ke­lu­pai­kois­ta ja lii­ken­neyh­teyk­sis­tä, asi­oi­den vie­mi­nen eteen­päin on te­hok­kaam­paa, kun nii­tä aje­taan yh­des­sä. Jän­nit­tei­den vä­hen­ty­mi­seen ja yh­tei­sen te­ke­mi­sen kas­va­mi­seen vai­kut­taa myös se, et­tä päät­tä­jä­pol­vi on muut­tu­mas­sa. Luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat pol­vea, jois­sa kat­so­taan maa­il­maa ai­em­paa laa­jem­min. Po­rin ja Rau­man joh­dos­sa ovat kau­pun­gin­joh­ta­jat, jot­ka ovat tul­leet muu­al­ta. He ovat va­paat van­hois­ta jän­nit­teis­tä ja pää­si­vät aloit­ta­maan työn­sä puh­taal­ta pöy­däl­tä. Yh­teis­työ ete­nee as­kel as­ke­leel­ta. Suun­ta on tär­kein.