Sääs­tö­jä ja tuot­ta­vuut­ta on mah­dol­lis­ta löy­tää mo­nel­la eri ta­val­la. Or­pon hal­li­tus on va­lin­nut re­sep­tik­seen toi­met, jot­ka koos­tu­vat niin hei­kom­pi­o­sais­ten kuin myös pal­kan­saa­jien ase­man kur­jis­ta­mi­ses­ta. Hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mää kos­ke­vis­sa la­kie­si­tyk­sis­sä ei ole yh­tä­kään pal­kan­saa­jan ase­maa pa­ran­ta­vaa ele­ment­tiä, vaan kaik­ki esi­te­tyt muu­tok­set aut­ta­vat yk­si­puo­li­ses­ti työ­nan­ta­jia. On sa­no­mat­ta­kin sel­vää, et­tä hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat eri­ar­vois­ta­vat työ­e­lä­mää.

Pi­dän esi­mer­kik­si häm­men­tä­vä­nä hal­li­tuk­sen esi­tys­tä lak­kaut­taa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki, jota työ­e­lä­män kiih­ty­väs­sä muu­tok­ses­sa tar­vi­taan. Kor­vaa­vaa jär­jes­tel­mää ei ole nä­kö­pii­ris­sä, vaik­ka tie­däm­me, et­tä yhä use­am­pi pal­kan­saa­ja vaih­taa työ­u­ran­sa ai­ka­na am­mat­tia tai päi­vit­tää osaa­mis­taan työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia pa­ran­taak­seen. Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en lak­kaut­ta­mi­sen esi­tyk­sen yh­tey­des­sä on kuul­tu usei­ta kym­me­niä asi­an­tun­ti­joi­ta, jois­ta lä­hes kaik­ki vas­tus­ta­vat tuen lak­kaut­ta­mis­ta.

Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea ei tu­li­si lak­kaut­taa, vaan ke­hit­tää vas­taa­maan pa­rem­min muut­tu­van työ­e­lä­män tar­pei­siin. Mitä hal­li­tus tar­jo­aa mo­ti­voi­tu­neil­le ja työ­hön­sä si­tou­tu­neil­le työn­te­ki­jöil­le, joi­den on kar­tu­tet­ta­va osaa­mis­taan pys­ty­äk­seen an­ta­maan ar­vok­kaan työ­pa­nok­sen työ­mark­ki­noi­den käyt­töön? Nyt tär­kein yk­sit­täi­nen työ­ka­lu eli­ni­käi­seen op­pi­mi­seen pois­te­taan.

Tuot­ta­vuu­den avain­te­ki­jä on ih­mi­nen ja hä­nen hy­vin­voin­tin­sa. Hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat haas­ta­vat ra­jus­ti työ­hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­sen. En­sim­mäi­sen sai­raus­päi­vän muut­tu­mi­nen pal­kat­to­mak­si, pot­ku­jen an­ta­mis­ten hel­pot­ta­mi­nen sekä laa­jat leik­kauk­set so­si­aa­li­tur­vaan luo­vat epä­var­muut­ta ja huol­ta. Suo­mes­sa tuot­ta­vuu­den avain on in­hi­mil­li­nen pää­o­ma eli ih­mi­set it­se. Meil­lä oli­si po­ten­ti­aa­lia pa­ran­taa työn tuot­ta­vuut­ta pa­ran­ta­mal­la työ­e­lä­män laa­tua ja työ­hy­vin­voin­tia.

Työ­e­lä­mää on ke­hi­tet­tä­vä so­pi­mal­la asi­ois­ta ja huo­leh­ti­mal­la työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sis­ta. On il­mi­sel­vä ris­ki, et­tä työ­e­lä­män uu­dis­tus­ten to­teut­ta­mi­nen ylä­ta­sol­ta joh­det­tu­na hei­ken­tää pal­kan­saa­jien aloit­teel­li­suut­ta työ­pai­koil­la ja si­ten vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti työ­e­lä­män laa­tuun.

Juha Vii­ta­la

Sa­ta­kun­ta­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd.)