Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue on päät­tä­nyt, et­tä van­huk­sil­le toi­mi­tet­ta­vat ruo­ka-an­nok­set vie­dään jat­kos­sa ko­tiin pari ker­taa vii­kos­sa jääh­dy­tet­tyi­nä. Ai­kai­sem­min ate­ri­at on toi­mi­tet­tu läm­pi­mi­nä ar­ki­sin joka päi­vä.

On ole­mas­sa sa­non­ta ”sääs­tää it­sen­sä hen­gil­tä”. Sy­dä­mes­tä­ni toi­von, et­tei hy­vin­voin­ti­a­lu­een van­hus­ten ruo­ka­huol­toon liit­ty­vä sääs­tö­pää­tös joh­da tuo­hon. Voi­ko sel­lai­nen vaa­ra syn­tyä? Eh­kä kuo­le­man­vaa­ra ei ole ihan en­sim­mäi­nen, mut­ta huo­no ra­vin­non­saan­ti tu­lee ole­maan väis­tä­mä­tön. Mitä sii­tä sit­ten seu­raa, on vain ar­vat­ta­vis­sa.

Täs­tä pää­tök­ses­tä tu­lee mie­leen myös toi­nen sa­non­ta. Se kuu­luu - ”hel­pom­min sa­not­tu kuin teh­ty”. On var­sin help­po to­de­ta, et­tä ikäih­mis­ten ruo­ka­huol­to on hoi­dos­sa, kun jää­kaap­piin on ka­sat­tu vii­kon ate­ri­at pääl­lek­käin. ”Otat vain sii­tä, läm­mi­tät mik­ros­sa”, an­ne­taan oh­jeik­si ja pois­tu­taan.

Jääh­dy­tet­ty­nä jää­kaap­piin toi­mi­te­tun ate­ri­an saat­ta­mi­nen ruo­kai­lua var­ten so­pi­van läm­pöi­sek­si, on mo­nel­le ikään­ty­neel­le ih­mi­sel­le var­sin vai­kea, jopa yli­voi­mai­nen suo­ri­tus. Huo­nol­la nä­öl­lä, usein va­pi­se­vil­la kä­sil­lä ei ole help­poa kä­si­tel­lä mik­ros­sa epä­ta­sai­ses­ti läm­pi­ä­vää ruo­ka-an­nos­ta. Se ei ole ai­na help­poa meil­le hie­man nuo­rem­mil­le­kaan. Mik­ro­aal­tou­u­nin käyt­tö­kin voi ol­la joil­le­kin han­ka­laa, jos ei ole sii­hen ai­em­min tot­tu­nut. Mo­net uu­det lait­teet ovat var­sin haas­teel­li­sia ke­nel­le ta­han­sa.

Ruo­kia syö­dään kyl­mi­nä tai ai­na­kin puo­li­kyl­mi­nä. Saa­ti, et­tä ruo­ka oli­si lai­tet­tu tar­jol­le hou­kut­te­le­vas­ti ja mait­ta­van nä­köi­ses­ti. Jo­kai­nen tie­tää, et­tei puo­li­kyl­män ate­ri­an naut­ti­mi­nen jos­ta­kin ”kul­je­tu­sas­ti­as­ta” hou­kut­te­le ke­tään. Useil­la ikäih­mi­sil­lä ate­ri­an naut­ti­mi­nen jää täl­löin puo­li­tie­hen. Vaa­ra­na voi ol­la jat­ku­va ali­ra­vit­se­mus­ti­la. Ol­koot hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lous­ti­lan­ne kuin­ka tiu­koil­la ta­han­sa, niin tämä on täy­sin vää­rä paik­ka sääs­tää.

Juk­ka Moi­la­nen, Har­ja­val­ta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja eme­ri­tus (Ul­vi­la)