Tein 45-vuo­ti­sen työ­u­ran kun­nal­li­sis­sa vir­ka- ja työ­suh­teis­sa. Palk­kaus­muo­to oli sään­nöl­li­nen kuu­kau­si­palk­ka. Vir­kau­ra­ni puo­li­vä­lis­sä, 90-lu­vul­la, mi­nul­la oli mah­dol­li­suus teh­dä vir­ka­va­paal­la töi­tä va­jaan kah­den vuo­den ajan pie­nes­sä yk­si­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä. Hen­ki­lö­kun­taa tuos­sa yri­tyk­ses­sä oli yh­teen­sä kuu­si. Kak­si oli yri­tyk­sen omis­ta­jia. Teim­me töi­tä var­sin pal­jon yh­des­sä. Minä tein jo­ta­kuin­kin sa­mo­ja töi­tä, joi­ta omis­ta­jat­kin te­ki­vät. Sii­tä jak­sos­ta opin to­del­la pal­jon työn te­ke­mi­seen ja työn ar­vos­tuk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta, joi­ta pi­din käy­tös­sä vir­kau­ra­ni lop­puun as­ti.

Tuos­sa pie­nes­sä yri­tyk­ses­sä ja työ­yh­tei­sös­sä, ai­na­kin minä si­säis­tin konk­reet­ti­ses­ti sen, et­tä mi­nun­kin palk­ka­ni mak­sa­vat nuo kak­si yri­tyk­sen omis­ta­jaa, lä­heis­tä työ­to­ve­ri­ni. Kos­kaan he ei­vät sii­tä pu­hu­neet, kun ei ol­lut tar­vet­ta pu­hua. Ei tar­vin­nut pu­hua, kos­ka kaik­ki oli­vat si­tou­tu­neet omiin työ­teh­tä­viin­sä, ja jo­kai­nen ha­lu­si osoit­taa il­mei­ses­ti juu­ri sen, et­tä on teh­nyt työn­sä hy­vin. Pär­jä­sim­me 90-lu­vun vai­kei­na ai­koi­na kui­ten­kin koh­tuul­li­sen hy­vin.

Yk­si mie­les­tä­ni ar­vo­kas, työ­tä kun­ni­oit­ta­va asia, jon­ka opin tuol­la yk­si­tyis­sek­to­rin työ­jak­sol­la oli se, et­tä pää­dyin päi­vit­täin it­se ar­vi­oi­maan, olin­ko tä­nään an­sain­nut oman palk­ka­ni. Las­kin­ta ei tar­vi­ta. Tun­ne riit­tää. Mi­nus­ta tuo oli­si hyvä piir­re ihan jo­kai­sel­le. So­vit­tu palk­ka kun joka ta­pauk­ses­sa mak­se­taan.

Väi­tän, et­tä el­lei ih­mi­nen saa työs­tään on­nis­tu­mi­sen ja hy­vä­no­lon tun­net­ta, tyl­sis­tyy ja me­net­tää lo­pul­li­ses­ti mo­ti­vaa­ti­on työ­hön­sä. Ai­na­kin mi­nus­ta tun­tui to­del­la hy­väl­tä, kun pää­dyin ar­vi­ois­sa­ni sii­hen, et­tä tä­nään­kin olin palk­ka­ni an­sain­nut. Us­kon, et­tä jo­kai­nen ha­lu­aa ol­la työ­nan­ta­jal­leen palk­kan­sa ar­voi­nen. Kun on teh­nyt työn­sä hy­vin ja on­nis­tu­nees­ti, on an­sain­nut palk­kan­sa – kaik­ki voit­ta­vat.

Juk­ka Moi­la­nen, Har­ja­val­ta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja eme­ri­tus (Ul­vi­la)