Kun­tien ta­lous näyt­ti muu­ta­man vuo­den ajan to­del­la hy­väl­tä – lii­an hy­väl­tä. Ra­haa tun­tui ole­van kuin ros­vo­pääl­li­köil­lä. Joku kun­ta­ta­lou­den asi­an­tun­ti­ja on to­den­nut, et­tä vuo­den 2021 tu­los on sel­lais­ta ta­soa, jol­la kun­ta­ta­lous voi­si jat­kos­sa­kin hy­vin, jos py­syi­sim­me myös tu­le­vi­na vuo­si­na sa­mois­sa lu­ke­mis­sa. Mut­ta nyt on al­ka­nut to­tuus val­je­ta. Em­me pysy. Ko­et­tu Ruu­su­sen uni oli vä­li­ai­kais­ta. Toi­vot­ta­vas­ti sii­tä on kun­nis­sa he­rät­ty.

Val­tio avus­ti kun­tia ja kun­ta­yh­ty­miä pa­him­pi­na ko­ro­na­vuo­si­na mil­jar­deil­la eu­roil­la. Ko­ro­na­tu­et toi­vat kun­ta­ta­lou­teen het­kel­li­sen hel­po­tuk­sen ja jon­kin­lais­ta pus­ku­ria tu­le­vaan. Il­man val­ti­on ko­ro­na­tu­kia kun­ta­ta­lou­den syök­sy­kier­re oli­si jat­ku­nut. To­del­li­suu­des­sa kun­tiin saa­tiin vain het­kel­li­nen hen­gäh­dys­tau­ko.

Hie­man pel­kään, et­tä kai­kis­sa kun­nis­sa tu­le­vai­suu­den ta­lous­nä­ky­miin ei suh­tau­du­ta riit­tä­vän va­ka­vas­ti. Toki toi­von, et­tä olen vää­räs­sä. Toi­vot­ta­vas­ti kun­nis­ta löy­tyy hei­tä­kin, jot­ka muis­ta­vat taan­noi­set vai­ke­at ta­lous­vuo­det. On ni­mit­täin tie­dos­tet­ta­va, et­tä ker­ta­luon­tei­set ko­ro­na­tu­et ei­vät rat­kais­seet kun­ta­ta­lou­den ra­ken­teel­li­sia on­gel­mia. Kun tu­lot ja me­not ovat vuo­des­ta toi­seen epä­ta­sa­pai­nos­sa, ti­lan­ne on rat­kais­ta­va joil­la­kin muil­la kei­noil­la kuin sa­tun­nai­sil­la tu­ki­ra­hoil­la. Nii­tä kun ei enää tule.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­ta käyn­nis­tyi vuo­den 2023 alus­sa. En­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den jäl­keen on lupa ar­vi­oi­da, kuin­ka toi­min­ta on syt­ty­nyt tu­lil­le. On­ko ko­et­tu hal­lit­tu siir­ty­mi­nen vai kar­mea kaa­os? Oli­si­ko jo­ta­kin tuol­ta vä­lil­tä? Ku­her­rus­kuu­kau­sien jäl­keen hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la­kin jou­dut­tiin siir­ty­mään no­pe­as­ti ar­keen.

Uu­ti­sis­ta on saa­nut lu­kea, et­tä on ol­lut mo­nen­lai­sia rii­to­ja, komp­ro­mis­se­ja, pa­lau­tet­tu­ja suun­ni­tel­mia, ta­kai­sin ve­to­ja ja uu­sia al­ku­ja. Sote-alu­ei­den ras­kas hal­lin­to on saa­nut sii­peen­sä kai­kil­la alu­eil­la eri­puo­lil­la maa­ta. Myös po­liit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko on kuul­lut kun­ni­an­sa mo­neen ker­taan.

Si­vus­ta, mut­ta tark­kaan asi­oi­ta seu­ran­neel­le, ovat hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den al­ku­met­rit ol­leet erään­lais­ta jän­ni­tys­näy­tel­mää. Mil­lä pal­ve­lu­ver­kol­la, mil­lä bud­je­til­la, mil­lä hal­lin­nol­la pal­ve­lut tu­le­vi­na vuo­si­na tuo­te­taan, sitä jän­ni­te­tään.

Erääl­tä alu­eel­ta toki to­det­tiin, et­tä siir­ty­mä on­nis­tui ko­ko­nai­suu­des­saan hy­vin, jär­jes­tel­mät ja pal­ve­lut toi­mi­vat, työn­te­ki­jät ovat saa­neet palk­kan­sa. Se on hyvä, et­tä ovat saa­neet palk­kan­sa, mut­ta ovat­ko ih­mi­set to­del­la­kin saa­neet tar­vit­se­man­sa sote-pal­ve­lut? Sii­tä­hän täs­sä on ky­sy­mys.

Juk­ka Moi­la­nen

Har­ja­val­ta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja eme­ri­tus (Ul­vi­la)