Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si va­lit­tiin maa­nan­tai-il­ta­na Kes­kon alu­e­joh­ta­ja, val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri Lau­ri In­na. Hän sai vir­ka­vaa­lin 59 ää­nes­tä 44 ään­tä ja va­lin­ta rat­ke­si val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa jo en­sim­mäi­sel­lä ää­nes­tys­kier­rok­sel­la. Tu­los oli niin sel­vä kuin se Po­ris­sa vaan voi ol­la.

In­nan ase­mat pa­ra­ni­vat koko va­lin­tap­ro­ses­sin ajan. Mitä tu­tum­mak­si hän po­ri­lai­sil­le ja val­tuu­te­tuil­le tuli, sitä to­den­nä­köi­sem­pä­nä hä­nen va­lin­taan­sa alet­tiin pi­tää. Lop­pu­suo­ral­la oli kol­me eri­lais­ta eh­do­kas­ta, kun In­nan li­säk­si va­lo­kei­las­sa oli­vat mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­ru (sd.) ja vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri Kilk­ku (kok.). Ase­tel­ma oli va­lit­si­joil­le he­del­mäl­li­nen, mut­ta se myös suo­si In­naa. Po­rin päät­tä­jät kai­pa­si­vat nyt ul­ko­puo­lis­ta, si­tou­tu­ma­ton­ta am­mat­ti­joh­ta­jaa.

Mikä sit­ten oli Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­nan suu­rin yl­lä­tys? Yl­lät­tä­vin­tä oli tapa, jol­la uu­si joh­ta­ja va­lit­tiin. Kaik­ki odot­ti­vat, et­tä vii­me vii­kol­la val­tuus­tol­le jär­jes­te­tyn eh­do­kas­ten­tin ja eh­dok­kai­den tes­ti­tu­lok­sien esit­te­lyn jäl­keen, al­kai­si­vat val­tuus­to­ryh­mien vä­li­set neu­vot­te­lut, junt­taus. Näin ei kui­ten­kaan käy­nyt. Ja se oli Po­ris­sa uut­ta. Neu­vot­te­luis­sa jäi läh­tö­te­li­nei­siin eri­tyi­ses­ti Sdp. Tätä on pi­det­tä­vä yl­lät­tä­vä­nä, kos­ka puo­lu­eel­la oli oma eh­do­kas ja val­tuus­ton suu­rim­pa­na ryh­mä­nä kaik­ki odot­ti­vat, et­tä Sdp käyn­nis­tää neu­vot­te­lut. Ko­ke­nut Sdp:n vai­kut­ta­ja­kin ih­met­te­li, mik­sei­vät neu­vot­te­lut kos­kaan to­del­la al­ka­neet. Vas­taus lie­nee sii­nä, et­tä ai­ka on muut­tu­nut. Va­lin­nas­sa kul­jet­tiin asi­ao­saa­mi­nen edel­lä ja po­li­tiik­ka jäi vä­hem­mäl­le.

Ai­noa kau­neus­vir­he va­lin­tap­ro­ses­sis­sa oli kon­sult­ti­vuo­to. Vii­me vii­kon maa­nan­tai­na val­tuu­te­tuil­le esi­tel­tiin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kär­kieh­dok­kai­den hen­ki­lö­ar­vi­ot. Joku tai jot­kut vuo­si­vat näi­tä tie­to­ja maa­kun­ta­leh­del­le. Kan­nat­taa muis­taa, et­tä vuo­ta­jal­la on ai­na omat ta­voit­teen­sa. Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mari Kau­nis­to­la (kok.) an­toi­kin ai­hees­ta val­tuu­te­tuil­le nuh­te­lut tä­män vii­kon val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa juu­ri kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­nan al­la. Nuh­te­lu oli pai­kal­laan.

In­nan sel­keä va­lin­ta an­taa hy­vät läh­tö­koh­dat hä­nen vir­kau­ral­leen Po­ris­sa. Mut­ta sel­keä tu­los on hel­po­tus myös luot­ta­mus­hen­ki­löil­le. Val­tuus­to ei ja­kau­tu­nut tä­pä­räs­ti, ei­kä edes pe­rin­tei­sel­lä oi­keis­to-va­sem­mis­to -ak­se­lil­la. Ki­viä ei pi­tä­nyt jää­dä ke­nen­kään ken­kiin. Myös hen­ki­lös­töl­le ase­tel­ma on mah­dol­lis­ta­va. Uu­del­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­la on vah­va man­daat­ti ja hän tu­lee Po­rin ul­ko­puo­lel­ta. Hän­tä ei­vät ra­si­ta van­hat ra­sit­teet, ei­kä hän ole va­lin­nas­taan kii­tol­li­suu­den­ve­las­sa eri­tyi­ses­ti ke­nel­le­kään.

In­nan en­tuu­des­taan Sa­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta tun­te­vat ovat ku­van­neet, hän­tä ulos­päin suun­tau­tu­vak­si, ren­nok­si ja huu­mo­rin­ta­jui­sek­si. Hä­nen vah­vuu­te­naan on pi­det­ty ky­kyä tul­la toi­meen eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa. Myös vies­tin­nän mer­ki­tyk­sen hän ym­mär­tää en­ti­se­nä toi­mit­ta­ja­na ja tie­dot­ta­ja­na. Vah­vuu­te­na on pi­det­ty myös sitä, et­tä hän on mo­ni­a­la­o­saa­ja, jol­la on hy­vät ver­kos­tot myös elin­kei­no­e­lä­mäs­sä.

Vaik­ka va­lin­to­jen jäl­keen huo­mio koh­dis­tuu ai­na va­lit­tuun, niin syy­tä on nos­taa hat­tua myös Kris­ta Kiu­rul­le ja Lau­ri Kil­kul­le. He te­ki­vät ki­sas­ta asi­a­pai­not­tei­sen sekä rei­lun ja oli­vat hy­viä eh­dok­kai­ta. Mo­lem­mil­la on jat­kos­sa­kin pal­jon teh­tä­vää Po­rin eteen. Kiu­rul­la kan­sa­ne­dus­ta­ja­na ja mi­nis­te­ri­nä, Kil­kul­la Po­rin kau­pun­gin toi­mi­a­la­joh­ta­ja­na.