Ke­sä­lo­mien päät­ty­es­sä Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jät pää­se­vät vih­doin kä­sit­te­le­mään alu­een tu­le­vai­suu­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä.

Tä­män vuo­den ajan kes­kus­te­lua on hal­lin­nut se, et­tei­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hat rii­tä. Pu­heis­sa ruo­hon­juu­ri­ta­son pal­ve­lu­ver­kos­toa on kar­sit­tu enem­män tai vä­hem­män riip­pu­en pu­hu­jas­ta.

Nyt kun var­si­nai­ses­ti aloi­te­taan pal­ve­lu­ver­kos­tos­ta päät­tä­mi­nen, tu­li­si koko alu­een edun ta­kia ot­taa joh­to­a­ja­tuk­sek­si se, et­tä ra­ken­ne­taan Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue en­nal­ta­eh­käi­se­vän ja pe­rus­ta­son so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den edel­lä­kä­vi­jäk­si koko Suo­men nä­kö­kul­mas­ta.

Kun muut alu­eet ovat pa­nos­ta­neet, ja pa­nos­ta­vat edel­leen, eri­tyis­sai­raan­hoi­toon ja sii­nä kil­pa­juok­sus­sa ra­ken­ta­vat uu­sia kes­kus­sai­raa­loi­ta, tu­li­si mei­dän Sa­ta­kun­nas­sa nyt päät­tää ai­van toi­sin. Isom­pien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja yli­o­pis­to­sai­raa­la-alu­ei­den vä­lis­sä ole­va Sa­ta­kun­ta ei me­nes­ty pa­nos­ta­mal­la en­ti­ses­tään li­sää eri­tyis­sai­raan­hoi­toon.

So­teu­u­dis­tus it­ses­sään epä­on­nis­tui jo sii­nä, et­tä alu­ei­ta tuli vä­hin­tään puo­let lii­kaa. Jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa on pai­nei­ta liit­tää alu­ei­ta toi­siin­sa.

Van­ha­kan­tai­sen ajat­te­luun on kuu­lu­nut, et­tä alu­een pe­las­taa vah­va kes­kus ja sen ym­pä­ril­lä ole­va sai­raa­la­ka­pa­si­teet­ti. Sik­si alu­eet ovat sat­san­neet mil­jar­de­ja ja ra­ken­ta­neet li­sää kes­kus­sai­raa­loi­den sei­niä, ja ra­ken­ta­vat edel­leen.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­nin pe­las­ta­vat ih­mi­set, jot­ka saa­vat sote-pal­ve­lut sil­loin, kun tar­vit­se­vat, ja or­ga­ni­saa­tio, joka roh­ke­as­ti pa­nos­taa en­nal­ta­eh­käi­se­viin sekä pe­rus­pal­ve­lui­hin. Mei­dän tu­lee saa­da pe­rus­ta­son pal­ve­lut kaik­kien sa­ta­kun­ta­lais­ten saa­vu­tet­ta­vak­si. Saa­vu­tet­ta­vuus on osas­sa alu­et­ta mat­ka, osas­sa ai­ka.

Pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen tu­lee vas­ta­ta asuk­kaan nä­kö­kul­mas­ta saa­vu­tet­ta­vuu­den ke­hit­tä­mi­seen. Tä­hän haas­tee­seen ei voi vas­ta­ta leik­kaa­mal­la ole­mas­sa ole­mat­to­mis­ta pal­ve­luis­ta.

Mik­ko Kau­nis­to

Pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Va­sem­mis­to­liit­to