Yh­dys­val­tain re­pub­li­kaa­ni­sen puo­lu­een ri­vit ovat pa­has­ti se­kai­sin. Lo­ka­kuun alus­sa edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Ke­vin McCart­hy jou­tui jät­tä­mään teh­tä­vän­sä. Ru­mem­min sa­not­tu­na hän sai pot­kut. His­to­ri­al­li­sen ta­pauk­ses­ta te­kee se, et­tä ky­sees­sä oli en­sim­mäi­nen ker­ta, kun edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies pa­ko­te­taan jät­tä­mään paik­kan­sa.

Ka­li­for­ni­a­lais­re­pub­li­kaa­ni McCart­hy eh­ti ol­la puo­lu­een­sa kär­ki­pai­koil­la yli vuo­si­kym­me­nen ajan. McCart­hy on suh­tau­tu­nut Do­nald Trum­piin häi­käi­le­mät­tö­män op­por­tu­nis­ti­ses­ti, ku­ten puo­lu­e­joh­to muu­ten­kin. Hän on ol­lut yk­si Trum­pin kii­vaim­mis­ta tu­ki­jois­ta, mut­ta yrit­tä­nyt myös ir­ti­ot­to­ja mes­ta­ris­taan. Sik­si McCart­hy on ol­lut eh­do­ton­ta lo­jaa­liut­ta vaa­ti­van Trum­pin ham­pais­sa.

Trum­pin pe­rät­tö­miä vaa­li­vilp­pi­väit­tei­tä tu­ke­nut McCart­hy ei ole de­mok­raat­tien suo­sik­ki­po­lii­tik­ko­ja. He ää­nes­ti­vät­kin McCart­hyn erot­ta­mi­sen puo­les­ta. Tak­tiik­ka osui kui­ten­kin de­mok­raat­tien omaan nilk­kaan. Kah­dek­san re­pub­li­kaa­nia kan­nat­ti ää­nes­tyk­ses­sä myös McCart­hyn erot­ta­mis­ta. He edus­ta­vat puo­lu­een­sa oi­keis­to­lai­sin­ta lai­taa.

McCart­hyn syn­ti oli se, et­tä hän suos­tui komp­ro­mis­siin de­mok­raat­tien kans­sa yrit­tä­es­sään es­tää liit­to­val­ti­on hal­lin­non sul­ke­mi­sen.

McCart­hyn erot­ta­mi­nen oli suu­ri voit­to Steve Ban­no­nil­le. Trum­pin en­ti­nen avus­ta­ja ja trum­pi­lai­suu­den ide­o­lo­gi Ban­non käy omaa kat­ke­raa po­liit­tis­ta so­taan­sa. Sen ää­ni­tor­ve­na on War Room -pod­cast, jos­sa hän liet­soo mitä eri­lai­sim­pia sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­ta.

Ban­no­nin hal­vek­sun­nan koh­tee­na ovat niin de­mok­raa­tit kuin val­ta­vir­ran re­pub­li­kaa­nit. Ban­no­nil­le ja lai­ta­oi­keis­tol­le on yh­den­te­ke­vää, on­ko kong­res­si toi­min­ta­ky­kyi­nen. Puo­lu­een trum­pi­lai­sen sii­ven me­di­a­nä­ky­vyys on tär­ke­äm­pää.

Moni ku­vit­te­li jo, et­tä ”Yh­dys­val­tain Ras­pu­ti­nik­si” kut­sut­tu Ban­non oli­si vai­pu­nut mar­gi­naa­li­sek­si hah­mok­si. Vää­rin ku­vi­tel­tu. Re­pub­li­kaa­nien na­his­te­lu on hal­vaan­nut­ta­nut edus­ta­jain­huo­neen ja py­säyt­tä­nyt ase­a­vun Uk­rai­naan. Se so­pii Ban­no­nil­le, joka pi­tää Ve­nä­jän so­taa Uk­rai­nas­sa ”kah­den slaa­vi­lai­sen kan­san vä­li­se­nä ra­ja­rii­ta­na”.

Enem­mis­tö re­pub­li­kaa­neis­ta on edel­leen si­tou­tu­nut Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan vas­tus­ta­mi­seen. Yhä use­am­pi kui­ten­kin vaa­tii, et­tä Yh­dys­val­tain oli­si mää­ri­tel­tä­vä tar­kem­min ta­voit­teen­sa Uk­rai­nas­sa. Si­nän­sä se on ym­mär­ret­tä­vä vaa­ti­mus.

Si­sä­po­liit­ti­sel­la kaa­ok­sel­la saat­taa ol­la siis kau­as­kan­toi­sia ul­ko­po­liit­ti­sia seu­rauk­sia.

Kim­mo Aho­nen