Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on usei­ta kuu­kau­sia käy­ty kä­den­vään­töä sii­tä, mi­ten pää­tök­set sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä pi­täi­si teh­dä ja mi­ten pää­tö­seh­do­tuk­set val­mis­tel­la. Hy­vin­voin­ti­a­lue on uu­si toi­mi­ja suo­ma­lai­ses­sa, jul­ki­sen sek­to­rin kan­san­val­tai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä, kun­tien ja val­ti­on vä­lis­sä. Hy­vin­voin­ti­a­lue on it­se­hal­lin­nol­li­nen, vaa­leil­la va­li­tun alu­e­val­tuus­ton joh­ta­ma or­ga­ni­saa­tio, jota kos­ke­va lain­sää­dän­tö on pää­o­sin hy­vin lä­hel­lä kun­ta­lain­sää­dän­töä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­toon va­li­tuil­la edus­ta­jil­la on ylin val­ta ja vas­tuu sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä. Alu­e­val­tuus­ton ko­kouk­set ovat avoi­mia. Ko­kouk­sia seu­raa­mal­la kan­sa­lai­set voi­vat seu­ra­ta, mi­ten hei­dän va­lit­se­man­sa edus­ta­jat ja eri po­liit­ti­set ryh­mät toi­mi­vat. Toi­voi­sin­kin, et­tä me­dia seu­rai­si ko­kouk­sia tar­kem­min, jol­loin myös val­tuu­te­tuil­la oli­si kan­nus­tin pe­rus­tel­tu­jen mie­li­pi­tei­den­sä esit­tä­mi­seen ko­kouk­sis­sa. Vaa­leis­sa kan­sa­lai­set sit­ten rat­kai­se­vat, mil­lä ko­koon­pa­nol­la seu­raa­vat nel­jä vuot­ta toi­mi­taan.

Jul­ki­sen sek­to­rin pää­tök­sen­te­ki­jöi­nä meil­lä val­tuu­te­tuil­la on suu­ri vas­tuu sii­tä, mi­ten yh­tei­siä ve­ro­ra­ho­ja käy­te­tään. Olem­me vas­tuus­sa ve­ron­mak­sa­jil­le sii­tä, et­tä ra­hat käy­te­tään mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­vai­kut­ta­val­la ta­val­la. Mut­ta em­me ole vas­tuus­sa vain ve­ron­mak­sa­jil­le, vaan myös niil­le kan­sa­lai­sil­le, jot­ka ei­vät ve­ro­ja mak­sa. Osa­keyh­ti­ös­sä yh­ti­ön etu oh­jaa pää­tök­sen­te­koa ja val­ta on osak­kee­no­mis­ta­jil­la, jul­ki­sel­la sek­to­ril­la ti­lan­ne on toi­nen, val­ta on kan­sa­lai­sil­la.

Pait­si joh­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä, myös joh­ta­vil­la vi­ran­hal­ti­joil­la on eri­tyi­sen suu­ri vas­tuu jul­kis­ten sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä ja tuot­ta­mi­ses­ta edel­lä ku­vat­tu­jen pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti. Hyvä jul­kis­hal­lin­non joh­ta­mi­nen edel­lyt­tää ra­ken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta vi­ran­hal­ti­joi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den vä­lil­lä jo asi­oi­den val­mis­te­lu­vai­hees­sa ja sen kes­kei­sen pe­ri­aat­teen tun­nus­ta­mis­ta, et­tä vii­me­kä­ti­nen val­ta ja vas­tuu pää­tök­sis­tä kuu­luu luot­ta­mus­hen­ki­löil­le. Su­rul­li­nen esi­merk­ki epä­on­nis­tu­mi­ses­ta on pal­ve­lu­ra­ken­ne­sel­vi­tys, joka sekä val­mis­te­lun, pää­tök­sen­te­on tai pa­rem­min­kin sen puut­tu­mi­sen, et­tä ra­por­tin si­säl­lön osal­ta on täy­sin epä­on­nis­tu­nut. Ra­port­tiin on kyl­lä koot­tu pal­jon hyö­dyl­lis­tä­kin ti­las­to­tie­toa, mut­ta mm. tie­toa pal­ve­lu­suo­rit­tei­den ny­kyi­sis­tä kus­tan­nuk­sis­ta ei ra­por­tis­sa ole. Puh­taas­ti vir­ka­mies­työ­nä teh­dyt joh­to­pää­tök­set ja toi­men­pi­de-eh­do­tuk­set pe­rus­tu­vat­kin si­ten olet­ta­muk­siin ei­kä tie­toon niin kuin pi­täi­si.

Alu­e­hal­li­tuk­sen on­kin otet­ta­va va­ka­vas­ti jyrk­kä kri­tiik­ki, jon­ka ra­port­ti on ai­kaan­saa­nut eri puo­lil­la Sa­ta­kun­taa ja val­mis­tel­ta­va alu­e­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si uu­si joh­to­pää­tö­so­sa ra­por­tis­ta.

Juha Kor­ke­ao­ja

Alu­e­val­tuus­ton jä­sen, alu­e­hal­li­tuk­sen 2. pu­heen­joh­ta­ja (kesk.)

Ko­ke­mä­ki