Edus­kun­ta kä­sit­te­li syk­syl­lä kan­sa­lai­sa­loi­tet­ta su­den kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta. Edus­kun­ta edel­lyt­ti, et­tä met­säs­tys­la­kia muu­te­taan niin, et­tä kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys oli­si mah­dol­lis­ta ny­kyis­tä hel­pom­min. Hal­li­tuk­sen esi­tys met­säs­tys­lain muu­tok­ses­ta uh­ka­si juu­ri en­nen vaa­li­kau­den lop­pua ju­miu­tua va­li­o­kun­taan hal­li­tus­puo­lu­ei­den eri­mie­li­syy­den täh­den. On­nek­si Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jen­na Si­mu­lan valp­pau­den an­si­os­ta mie­tin­tö saa­tiin lo­pul­ta eteen­päin ja laki men­nee täl­lä vii­kol­la läpi.

Su­si­ky­sy­mys on nous­sut esiin usei­ta ker­to­ja ku­lu­neen kau­den ai­ka­na. En­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­nil­la esit­tä­mä­ni ky­sy­mys liit­tyi­kin pi­ha­pii­reis­sä liik­ku­viin su­siin eli niin sa­not­tui­hin pi­ha­su­siin. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä va­kuut­ti tuol­loin et­tä ”sut­ta ei ke­nen­kään tar­vit­se pi­has­sa sie­tää” ja kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys saa­daan aloi­tet­tua. Asi­as­ta on siis ol­lut yh­tei­sym­mär­rys yli hal­li­tus- ja op­po­si­ti­o­rin­ta­man.

Lu­pia kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­seen on an­ne­tu­kin, mut­ta nii­den toi­meen­pa­no on kaa­tu­nut va­li­tuk­siin. Suo­men lain on kat­sot­tu ole­van ris­ti­rii­das­sa EU:n lain­sää­dän­nön kans­sa. Nyt asi­aan saa­daan vii­mein muu­tos ja Suo­mes­sa kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys saa­daan aloi­tet­tua sa­maan ta­paan kuin Ruot­sis­sa.

Su­si­ky­sy­mys he­rät­tää suu­ria tun­tei­ta puo­les­ta ja vas­taan. Syr­jem­mil­lä seu­duil­la asu­vil­le asia on lä­hei­nen, sil­lä su­det ai­heut­ta­va va­hin­ko­ja ko­tie­läi­mil­le. Vii­me ke­sä­nä näin su­den saa­liik­si jou­tu­neen Täp­lä-lam­paan jään­teet. Ko­tie­läi­mil­le koi­tu­van vaa­ran li­säk­si su­det ai­heut­ta­vat tur­vat­to­muu­den tun­net­ta. Pie­nem­mil­le lap­sil­le on jou­dut­tu jär­jes­tä­mään eril­li­siä kou­lu­kul­je­tuk­si­a­kin. Nämä asi­at he­rät­tä­vät kes­kus­te­lua ja huol­ta eten­kin poh­joi­ses­sa Sa­ta­kun­nas­sa, mut­ta myös maa­kun­nan ete­lä­o­sis­sa.

Oma lu­kun­sa ovat niin sa­no­tut koi­ra­su­det eli koi­ran kans­sa ris­tey­ty­neet su­det, joi­ta liik­kuu pal­jon Itä-Suo­mes­sa. Nii­den­kin met­säs­tys on kaa­tu­nut toi­meen­pa­no­lu­piin, vaik­ka koi­ra­su­sia pi­de­tään vie­ras­la­jei­na.

Su­den kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys siis ete­nee vie­lä täl­lä edus­kun­ta­kau­del­la. Va­li­tet­ta­vas­ti kaik­kia kan­sa­lai­sa­loit­tei­ta ei saa­da ai­na kä­si­tel­tyä. Esi­mer­kik­si tur­vet­ta uu­siu­tu­vak­si vaa­ti­nut aloi­te jäi lo­pul­ta ta­lous­va­li­o­kun­taan. Kan­sa­lai­sa­loit­teet an­sait­si­si­vat edus­kun­nan täy­si­mää­räi­sen kä­sit­te­lyn. Lii­an moni jää nyt puo­lu­e­ris­ti­rii­to­jen kiis­ta­ka­pu­loik­si tai ju­miin by­rok­ra­ti­an rat­tai­siin.

Jari Kos­ke­la

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)