Vii­me vuo­den lo­pul­la he­rät­tiin sii­hen, et­tä kaik­kein kes­kei­sim­mis­sä pal­ve­lu­verk­koon liit­ty­vis­sä asi­ois­sa po­liit­ti­sil­la pää­tök­sen­te­ki­jöil­lä ei ol­lut riit­tä­väs­ti val­taa. Nel­jän­kym­me­nen alu­e­val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­mal­la aloit­teel­la hal­lin­to­sään­töä muu­tet­tiin ja nyt sitä val­taa on kä­sis­sä. To­sin lii­ket­tä on il­men­nyt sii­tä luo­pu­mi­sen toi­vos­sa. Vas­tuu­ta vaa­ti­vis­ta pää­tök­sis­tä ei ol­la­kaan val­mii­ta kan­ta­maan, vaan lui­ki­taan vi­ran­hal­ti­joi­den se­län taak­se.

On tot­ta, et­tei ole mi­tään jär­keä tuo­da alu­e­val­tuus­toon kaik­kia 2000 vuok­ra­so­pi­mus­ta, jot­ka liit­ty­vät pal­ve­lu­verk­koon. Al­ku­pe­räi­nen tar­koi­tus oli­kin, et­tä kes­kei­sim­mis­tä val­ta­vä­es­töä pal­ve­le­vis­ta toi­mi­pis­teis­tä teh­täi­siin alu­e­val­tuus­tos­sa pää­tök­set kun­nol­lis­ten vai­ku­tus­te­nar­vi­oin­tien poh­jal­ta. Näi­hin kuu­lu­vat mm. kaik­ki ter­veys­kes­kuk­set. Vi­ran­hal­ti­ja­e­si­tyk­ses­sä so­vel­ta­mi­soh­jeek­si pää­tök­sen­te­ko­val­tuuk­sis­ta alu­e­val­tuus­ton pää­tös­val­ta ei näi­hin ulot­tui­si­kaan. Ja tä­män ta­ka­na ovat koko vi­her­va­sem­mis­to ja ko­koo­mus­lai­set. Ja mikä vie­lä kum­mal­li­sin­ta, alu­e­hal­li­tus päät­tää sii­tä, mis­tä alu­e­val­tuus­to päät­tää jat­kos­sa. Tämä yh­tä­lö ei vain pe­rin­tei­ses­sä suo­ma­lai­ses­sa hal­lin­to­mal­lis­sa toi­mi. Alem­pi hal­lin­non­ta­so ei voi sa­nel­la, mis­tä ylem­pi päät­tää.

Vii­me päi­vi­nä olem­me saa­neet lu­kea maa­kun­nan avii­seis­ta eri­lai­sia kir­joi­tuk­sia hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­mi­vuu­des­ta. On kon­sult­ti­sot­kua, sääs­tö­pai­nei­ta ja alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan to­te­a­muk­sia ny­ky­ti­lan­tees­ta. Vii­mek­si mai­nit­tu on to­den­nut jul­ki­suu­des­sa, et­tä pää­tök­set pal­ve­lu­ver­kon ra­ken­tees­ta teh­dään Rau­ma-Pori ak­se­lil­la. It­se li­säi­sin tä­hän vie­lä Ul­vi­lan, kun siel­tä tu­lee kah­den suu­rim­man puo­lu­een ko­va­ää­ni­sim­min vi­ran­hal­ti­joi­den esi­tys­tä puol­ta­vat alu­e­val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat. Tuol­la ak­se­lil­la ole­vat val­tuu­te­tut riit­tä­vät päät­tä­mään mis­tä vain. On­pa val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja loi­hi­nut lau­su­maan maa­kun­tien edus­ta­jien kan­na­not­to­ja pe­rus­pal­ve­lui­den puo­lus­ta­mi­ses­ta pie­nem­mis­sä kun­ta­taa­ja­mis­sa maa­kun­ta­po­pu­lis­mik­si. Täl­lai­sel­la kom­men­toin­nil­la ei ai­na­kaan ra­ken­ne­ta alu­e­val­tuus­ton ter­vet­tä kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria, joka tuos­sa roo­lis­sa on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää.

Me­neil­lään ole­vaa kes­kit­tä­mis­po­li­tiik­kaa pe­rus­tel­laan sääs­töil­lä ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­del­la. Kiin­teis­tä pal­ve­lu­pis­teis­tä ja ter­veys­kes­kuk­sis­ta pal­ve­lu vie­dään pyö­rien pääl­le. Yh­tään las­kel­maa ei ole vie­lä esi­tet­ty useis­ta vaa­ti­muk­sis­ta huo­li­mat­ta, mil­lai­set to­si­a­si­al­li­set vai­ku­tuk­set täl­lä on kus­tan­nuk­siin tai kuin­ka pal­jon hen­ki­lös­tön käyt­tö te­hos­tuu, kun ai­kaa ku­luu siir­ty­mi­siin pai­kas­ta toi­seen. Hy­vää var­mas­ti on se, et­tä pal­ve­lui­ta voi­daan vie­dä huo­no­kun­toi­sil­le ih­mi­sil­le suo­raan ko­tiin. Mut­ta mi­ten muun vä­es­tön pal­ve­le­mi­nen? Nyt ol­laan lak­kaut­ta­mas­sa ter­veys­kes­kuk­sia en­nen kuin val­ta­vä­es­tö saa ko­ke­muk­sia liik­ku­vis­ta tai di­gi­taa­li­sis­ta pal­ve­luis­ta. Mitä jos men­täi­siin edes oi­ke­as­sa jär­jes­tyk­ses­sä?

Kai­kes­sa sääs­tö­vil­li­tyk­ses­sä ja kes­kit­tä­mis­vim­mas­sa unoh­tuu koko maa­kun­nan elin­voi­ma. Pori ja Rau­ma luon­nol­li­ses­ti hie­ro­vat kä­si­ään, kun asi­oin­ti­lii­ken­ne li­sään­tyy. To­si­a­sia kui­ten­kin on, et­tä elä­vät kau­pun­git tar­vit­se­vat ym­pä­ril­leen elä­vän maa­seu­dun ja kes­kus­kau­pun­ki elä­vän maa­kun­nan. Kuka vä­lit­tää sii­tä, mil­lai­set hei­jas­te­vai­ku­tuk­set pe­rus­ter­vey­den­hoi­don pal­ve­lui­den kar­si­mi­nen ai­heut­taa koko maa­kun­nan elin­voi­mai­suu­del­le? Mi­ten tur­va­taan maa­kun­nan ve­to­voi­ma? Vä­lit­tä­vät­kö kaik­ki alu­e­val­tuu­te­tut ai­dos­ti koko maa­kun­nas­ta? So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut ovat osa yh­teis­kun­nan ko­ko­nai­suut­ta ja si­ten sote-pal­ve­lui­hin teh­tä­vät rat­kai­sut vai­kut­ta­vat kaik­keen te­ke­mi­seem­me. Rat­kai­su­jen on ol­ta­va en­nen kaik­kea in­hi­mil­li­siä. Kuka vä­lit­tää?

Jari Le­pis­tö,

alu­e­val­tuus­to­ryh­män pj. (Kesk.)