Sa­ta­kun­nas­sa asuu 4 pro­sent­tia vä­es­tös­tä, tääl­lä teh­dään 8 pro­sent­tia maam­me vien­nin ar­vos­ta ja 10 pro­sent­tia Suo­men vien­nis­tä läh­tee Sa­ta­kun­nan sa­ta­mien kaut­ta maa­il­mal­le. Tuo­tam­me pian myös noin 40 pro­sent­tia Suo­men ener­gi­as­ta. Pel­käs­tään edel­lä mai­ni­tut lu­vut ker­to­vat sen, mi­ten mer­ki­tyk­sel­li­nen Sa­ta­kun­ta on suo­ma­lais­ten hy­vin­voin­nil­le.

Sa­ta­kun­nas­sa ai­na­kin yk­si asia on var­ma, se si­jait­see ran­ni­kol­la. Suo­mi on ta­val­laan saa­ri­val­tio Eu­roo­pan lai­dal­la. Il­man su­ju­vaa me­ri­lii­ken­net­tä ei ole huol­to­var­muut­ta, me­ri­kul­je­tuk­set ovat Suo­mel­le eli­neh­to. Suo­men li­pun al­la ole­vat aluk­set ja suo­ma­lais­ten me­ri­mies­ten työ­pai­kat ovat elin­tär­kei­tä myös huol­to­var­muu­den nä­kö­kan­nas­ta.

Inf­ra­ra­ken­ta­mi­ses­sa pi­tää kat­soa roh­ke­as­ti tu­le­vai­suu­teen. Sa­ta­mat, len­to­kent­tä, rau­ta­tie­yh­tey­det ja val­ta­tiet luo­vat Sa­ta­kun­taan hy­vän lo­gis­ti­sen ver­kos­ton. Lii­ken­teen tu­lee ol­la rai­teil­la ja maan­teil­lä sii­nä kun­nos­sa, et­tä sa­ta­mien po­ten­ti­aa­li voi­daan täy­si­mää­räi­se­nä hyö­dyn­tää. Sa­ta­kun­nas­sa pi­tää teh­dä val­ti­on, kun­tien ja mui­den toi­mi­joi­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Olem­me kau­ka­na pää­kau­pun­gin ta­lou­sa­lu­ees­ta, mut­ta si­jait­sem­me ran­ni­kol­la ja se tu­lee hyö­dyn­tää te­ol­li­suu­den tar­pei­ta aja­tel­len. Tur­val­li­suu­den ja huol­to­var­muu­den var­mis­ta­mi­nen ovat myös kes­kei­ses­sä roo­lis­sa maam­me län­si­o­sas­sa, etääl­lä Ve­nä­jän ra­jas­ta si­jait­se­vas­sa vien­ti­ve­toi­ses­sa maa­kun­nas­sa tä­män het­ken ge­o­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa.

Sa­ta­kun­nas­sa on mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­ra­ken­ne. Vii­me ai­koi­na on kuul­tu po­si­tii­via in­ves­toin­tiu­u­ti­sia use­al­la eri te­ol­li­suu­den sek­to­ril­la. Rau­mal­la on vii­me vuo­den lo­pul­la star­tan­nut maa­il­man mo­der­nein saha, tänä vuon­na Kan­kaan­pääs­sä vi­hit­tiin käyt­töön maa­il­man en­sim­mäi­nen kau­pal­li­nen ”hiek­ka-ak­ku” ja Har­ja­val­las­sa puo­les­taan oli vih­re­än ve­dyn tuo­tan­to­lai­tok­sen pe­rus­ki­ven muu­raus­ti­lai­suus. Tätä po­si­tii­vis­ta in­ves­toin­tien tren­diä tu­lee tu­kea ja vah­vis­taa te­ol­li­suu­des­ta tun­net­tua Sa­ta­kun­taa. Vih­reä siir­ty­mä tuo mu­ka­naan myös mah­dol­li­suuk­sia mm. ve­ty­ta­lou­den ke­hit­tä­mi­seen kau­pal­li­seen toi­min­taan as­ti.

Suo­mi on tur­val­li­nen maa in­ves­toin­neil­le. Mei­dän tu­lee su­ju­voit­taa lu­pa­me­net­te­ly­jä, jot­ta em­me by­rok­ra­ti­an vuok­si me­ne­tä yh­tään in­ves­toin­tia kil­pai­li­ja­mail­le. Su­ju­voit­ta­mis­ta tar­vi­taan myös kou­lu­tus- ja työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton edis­tä­mi­sek­si ja ih­mis­ten saa­mi­sek­si vah­vis­ta­maan maam­me vä­es­tö­mää­rää sekä työ­mark­ki­noil­le hel­pot­ta­maan yri­tys­ten työ­voi­ma­pu­laa.

Mei­dän tu­lee edis­tää Sa­ta­kun­nan ja Suo­men tu­le­vai­suut­ta kes­tä­väl­lä ta­val­la. Tar­vit­sem­me pit­kä­jän­teis­tä elin­voi­ma- ja työ­mark­ki­na­po­li­tiik­kaa pa­rem­man huo­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si.

Juha Vii­ta­la

Työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu, edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (sd.)