Pori sai upe­aa mai­net­ta ja kun­ni­aa pari viik­koa sit­ten val­ta­kun­nal­li­ses­sa Ur­hei­lu­gaa­las­sa, jos­sa se va­lit­tiin Suo­men liik­ku­vim­mak­si kun­nak­si. Pori ki­sa­si fi­naa­lis­sa Ka­la­jo­en ja Ke­ra­van kans­sa. Kun­ta­lii­ton, ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön ja Ur­hei­lu­gaa­lan yh­teis­voi­min va­lit­se­mas­sa kil­pai­lus­sa ha­et­tiin tänä vuon­na kun­ta­lais­ten lii­kun­ta- ja liik­ku­mis­mah­dol­li­suuk­sia laa­ja-alai­ses­ti edis­tä­nyt­tä kun­taa. Lo­pul­li­sen va­lin­nan Suo­men liik­ku­vim­mak­si kun­nak­si teki Ur­hei­lu­gaa­lan Suu­ri raa­ti, jos­sa edus­ta­jia oli yli 300 yh­teis­kun­nan eri aloil­ta ja ym­pä­ri Suo­men.

Pal­kin­to ei ol­lut it­ses­tään­sel­vyys, vaik­ka pit­kä­jän­teis­tä lii­kut­ta­mis­työ­tä kau­pun­gis­sa on teh­ty­kin sys­te­maat­ti­ses­ti mo­nien vuo­sien ajan. Pori tu­kee lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van omak­su­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia kai­ke­ni­käi­sil­le. Täs­tä esi­merk­kei­nä on Har­ras­ta­mi­sen Po­rin mal­li sekä mak­su­ton nuo­ri­so­pas­si, jot­ka ovat on­nis­tu­nees­ti edis­tä­mäs­sä las­ten ja nuor­ten päi­vit­täis­tä liik­ku­mis­ta. Pori on pro­fi­loi­tu­nut myös työ­nan­ta­ja­na ja ha­lu­aa kan­nus­taa työn­te­ki­jöi­tään liik­ku­maan. Kau­pun­gin stra­te­gi­a­työs­sä nä­ky­vät eri­lai­set liik­ku­mi­sen ja hy­vin­voin­nin tee­mat. Li­säk­si Mak­sa mitä ha­lu­at -pe­ri­aa­te nä­kyy kau­pun­gis­sa ja in­nos­taa ko­kei­le­maan tar­jol­la ole­via eri lii­kun­ta­muo­to­ja. Kir­jas­to voi ol­la myös liik­ku­mi­sen lai­naus­pis­te, sil­lä siel­tä voi lai­na­ta esi­mer­kik­si maas­to­pyö­rän. Näi­tä mei­dän mal­le­jam­me on mo­nis­tet­tu Suo­men mui­hin kun­tiin ja se on eri­no­mai­nen asia.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen myö­tä hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen on kun­nan yk­si tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä. Tätä työ­tä tu­lee teh­dä laa­jas­ti ja te­hok­kaas­ti. Jo­kai­nen pa­nos­tus ar­jen hyö­ty- tai ak­tii­vi­liik­ku­mi­seen ovat pa­nos­tu­kia hy­vin­voin­tiin. Tär­ke­ää on, et­tä jo­kai­nen voi liik­kua oman kun­non ja tun­non mu­kaan.

Po­rin tu­lee ot­taa tämä hie­no tun­nus­tus tee­mak­si al­ka­neel­le vuo­del­le. Liik­ku­van kun­nan tu­lee nä­kyä ja kuu­lua. Lii­kun­ta­toi­men pal­ve­lui­ta ja eri­lai­sia lii­kut­ta­mi­sen muo­to­ja voi­daan jär­jes­tää ar­jen tu­tuis­sa ym­pä­ris­töis­sä ja mo­nis­sa eri pal­ve­luis­sa – joka ikä­ryh­mäl­le. Täs­sä vain mie­li­ku­vi­tus on suun­nit­te­lus­sa ra­ja­na. On kui­ten­kin muis­tet­ta­va, et­tä liik­ku­van elä­män­ta­van edis­tä­jä­nä kau­pun­ki voi ol­la vah­vas­ti mah­dol­lis­ta­mas­sa, mut­ta liik­ku­mis­pää­tök­sen te­kee jo­kai­nen it­se.

Mari Kau­nis­to­la

Kan­sa­ne­dus­ta­ja ja Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja (kok.)