Hel­sin­gin Sa­no­mi­a­kin kus­tan­ta­va Sa­no­ma Me­dia Fin­land il­moit­ti vii­me vii­kol­la os­ta­neen­sa rau­ma­lai­sen Mar­va Me­di­an. Mar­va Me­dia on kus­tan­ta­nut sa­no­ma­leh­ti Län­si-Suo­mea ja kau­pun­ki­leh­ti Rau­ma­lais­ta. Alaa seu­raa­vil­le kaup­pa ei tul­lut yl­lä­tyk­se­nä. Mar­va Me­di­an ym­pä­ril­lä on käy­ty os­to­neu­vot­te­lui­ta vuo­sien ajan. Ai­em­min kau­pa­neh­dot ei­vät ole kui­ten­kaan kaup­poi­hin joh­ta­neet. Nyt sekä alan et­tä yh­ti­ön nä­ky­mät sai­vat ai­kaan sen, et­tä kaup­pa syn­tyi. Sa­mal­la rau­ma­lai­nen per­he­so­mis­tei­nen me­di­ayh­tiö muut­tui lii­ke­vaih­dol­la mi­tat­tu­na osak­si Suo­men suu­rin­ta me­di­ayh­ti­ö­tä ja sa­mal­la Mar­va Me­di­an toi­min­taa oh­jaa jat­kos­sa pörs­siyh­ti­ön toi­min­ta­mal­li.

Sa­ta­kun­ta­lai­sen me­di­a­ken­tän kan­nal­ta kaup­pa oli mer­kit­tä­vä. Maa­kun­nan suu­rin pai­kal­li­nen me­di­ayh­tiö muut­tui osak­si suu­ren kus­tan­ta­jan laa­jaa tuo­te­va­li­koi­maa. Jat­ku­vuut­ta taan­neet omis­ta­ja­kas­vot pois­tui­vat. Sa­no­ma ja sen jul­kai­sut ovat jo ker­to­neet oman tul­kin­tan­sa kau­pas­ta. Vies­ti on ol­lut en­nal­ta ar­vat­tu. Alal­la pär­jää­mi­nen vaa­tii jat­kos­sa ko­via pa­nos­tuk­sia di­gi­ta­li­saa­ti­oon ja se, et­tä Sa­no­ma omis­taa sekä Sa­ta­kun­nan Kan­san et­tä Län­si-Suo­men vah­vis­taa alu­eel­lis­ta ään­tä Sa­ta­kun­nas­sa.

Län­si-Suo­men os­to ei ole en­sim­mäi­nen suu­ren kon­ser­nin te­ke­mä sa­no­ma­leh­ti­os­tos täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Suo­mes­sa. Muis­ta kau­pois­ta nä­kee, mitä niis­tä on seu­ran­nut. Os­ta­ja ha­kee tuot­toa. Mak­set­tu kaup­pa­hin­ta pi­tää saa­da tie­nat­tua muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Muu­al­la tämä on tar­koit­ta­nut hen­ki­lös­tön kar­si­mis­ta, yh­teis­ten jut­tu­jen li­sään­ty­mis­tä ja pai­kal­li­suu­den vä­hen­ty­mis­tä. Jos näin ei kä­vi­si Län­si-Suo­men osal­ta, se oli­si poik­keus.

Sa­no­ma Me­dia Fin­lan­din lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Pet­te­ri Put­ki­ran­ta sa­noi­kin jo vii­me vii­kol­la Suo­men Leh­dis­töl­le, et­tä hy­po­tee­si on, et­tä Län­si-Suo­mi ja Rau­ma­lai­nen tu­le­vat osak­si Sa­no­man Sa­ta­kun­nan yh­teis­toi­mi­tus­ta, mut­ta asi­at ovat vas­ta suun­nit­teil­la. Hy­po­tee­si kuu­los­taa us­kot­ta­val­ta. Leh­tiyh­ti­öi­den te­hos­ta­mis­toi­mien myö­tä on li­säk­si esi­mer­kik­si yh­dis­tet­ty it­se­näi­siä leh­tiä. Näin­hän kävi, kun Sei­nä­jo­el­la il­mes­ty­nyt Ilk­ka ja Vaa­sas­sa il­mes­ty­nyt Poh­ja­lai­nen yh­dis­tyi­vät yh­dek­si ja sa­mak­si Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen -leh­dek­si vuon­na 2020.

Suo­men me­di­a­kent­tä on kes­kit­ty­nyt täl­lä vuo­si­tu­han­nel­le vauh­dil­la. Sa­no­ma os­ti Al­ma Me­di­al­ta vuon­na 2020 Pir­kan­maal­ta Aa­mu­leh­den, Sa­ta­kun­nas­ta Sa­ta­kun­nan Kan­san ja mo­lem­mil­ta alu­eil­ta pai­kal­li­sia leh­tiä. Me­dia kan­taa yleen­sä huol­ta mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­des­ta, seu­raa kriit­ti­ses­ti mo­no­po­lien toi­min­taa ja eri­tyi­sen huo­les­tu­nut se on me­di­an mo­ni­ää­ni­syy­des­tä. Usein tun­tuu, et­tä ai­noa ala, jos­sa me­di­aa ei häi­rit­se kes­kit­ty­mi­nen on­kin me­dia-ala it­se. Sii­nä kes­kit­ty­mi­nen näh­dään pel­käs­tään myön­tei­se­nä asi­a­na. Kus­tan­ta­jan pörs­si­tie­dot­tee­seen kir­joit­ta­mat nä­ke­myk­set yh­den­ty­mi­sen hyö­dyis­tä tois­te­taan toi­mi­tuk­sis­sa sel­lai­si­naan eteen­päin. Me­di­an nor­maa­li kriit­ti­syys jää uu­pu­maan.

Län­si-Suo­men eri­tyi­nen ar­vo on ol­lut sii­nä, et­tä se on ol­lut oman alu­een­sa tu­ke­na ja tuo­nut Rau­man alu­een tar­pei­ta esiin. Se on omis­ta läh­tö­koh­dis­taan ja it­se­näi­ses­ti päät­tä­nyt, mis­tä uu­ti­soi ja mil­lä kul­mal­la. Pie­ni jän­ni­te Rau­man ja Po­rin vä­lil­lä on ol­lut Sa­ta­kun­nas­sa li­sä­ar­vo – ki­rit­tä­jä, ei ra­si­te. Se on tuo­nut maa­kun­taan eri­tyi­syyt­tä ja use­am­man ta­lou­sa­lu­een. Jat­ko näyt­tää, mi­ten täs­sä käy.

Kun Mar­va Me­di­an kaup­pa to­teu­tuu, Sa­ta­kun­nan Viik­ko on Sa­ta­kun­nan suu­rin pai­kal­li­nen ja yk­si­tyi­nen me­di­a­ta­lo. Kus­tan­nam­me nel­jää print­ti­me­di­aa ja yh­tä verk­ko­me­di­aa. On lu­ki­jan ja il­moit­ta­jan etu, et­tä maa­kun­nas­sa on vaih­to­eh­to­ja.

Kim Huo­vin­lah­ti

Pää­toi­mit­ta­ja