Kes­kus­ta lu­pa­si alu­e­vaa­leis­sa puo­lus­taa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men lä­hi­pal­ve­lui­ta ja täs­tä pi­däm­me kiin­ni. Vaa­lien jäl­keen olem­me­kin joh­don­mu­kai­ses­ti esit­tä­neet, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lui­ta on jat­kos­sa­kin tar­jol­la kai­kis­sa kun­nis­sa, myös kiin­tei­den pal­ve­lu­pis­tei­den muo­dos­sa.

Lo­ka­kuus­sa jul­kais­tiin vi­ran­hal­ti­ja- ja kon­sult­tie­si­tyk­se­nä Sa­ta­kun­nan alu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys ja hy­väk­syt­tiin pe­las­tus­toi­men pal­ve­lu­ta­so­pää­tös. Pe­las­tus­toi­men osal­ta alu­e­val­tuus­to hy­väk­syi pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­sen, joka tur­vaa sen, et­tä ih­mi­set saa­vat hä­däs­sä ja tur­val­li­suus­tie­don tar­pees­sa pal­ve­lut lä­hel­tä ja te­hok­kaas­ti. Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa on jat­kos­sa­kin pa­lo­a­se­ma, mo­nis­sa kun­nis­sa use­am­pi­kin. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon osal­ta pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys ei sen si­jaan lu­paa hy­vää, vaan päin­vas­toin, ra­jua kes­kit­tä­mis­tä. Sote-kes­kus­ten ja -ase­mien mää­rä vä­he­ni­si esi­tyk­sen mu­kaan 27:stä jopa kuu­teen. Myös van­hus­ten pal­ve­lu­a­su­mis­ta ai­o­taan kes­kit­tää. Tämä ei Kes­kus­tal­le käy.

Kes­kus­tan mie­les­tä lä­hi­pal­ve­lut kuu­lu­vat kai­kil­le. Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­den on­nis­tu­mi­sek­si on tär­ke­ää, et­tä ih­mi­set pää­se­vät hoi­toon ja hoi­vaan hel­pos­ti ja no­pe­as­ti. Kiin­tei­tä pal­ve­lu­a­se­mia on ol­ta­va jo­kai­sen kun­nan alu­eel­la. Näi­tä täy­den­tä­mään tar­vi­taan sekä etä-, digi- et­tä liik­ku­via pal­ve­lui­ta, tar­ve niil­le on il­mei­nen ja kas­va­va.

Sa­ta­kun­nan vä­es­tö ikään­tyy maan kes­ki­ar­voa voi­mak­kaam­min ja ero­ja on myös maa­kun­nan si­säl­lä. Esi­mer­kik­si Poh­jois-Sa­ta­kun­ta ikään­tyy muu­ta maa­kun­taa no­pe­am­min.

Tämä kaik­ki hei­jas­tuu pal­ve­lu­tar­pee­seen, mikä on puo­les­taan otet­ta­va huo­mi­oon pal­ve­lui­den tar­jon­nas­sa. Kes­kit­tä­mi­sen hyö­dyt tu­lee ha­kea vaa­ti­vis­ta, eri­kois­ta­son osaa­mis­ta edel­lyt­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta, jois­sa kan­sal­li­sen ta­son koor­di­naa­tio ja yh­teis­työ on tar­peen ja jär­ke­vää. Tämä on sekä in­hi­mil­li­ses­ti et­tä ta­lou­del­li­ses­ti ar­vi­oi­den jär­ke­väm­pää.

Kes­kus­tan mie­les­tä lähi- ja pe­rus­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen edel­lyt­tää tii­vis­tä yh­teis­työ­tä alu­een kun­tien, yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen kans­sa. Am­mat­tin­sa osaa­van hen­ki­lös­tön mer­ki­tys tu­lee nä­kyä muu­al­la­kin kuin juh­la­pu­heis­sa.

Kut­sum­me kaik­ki muut­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la toi­mi­vat puo­lu­eet mu­kaan lä­hi­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­seen, koko maa­kun­nan kat­ta­vas­ti.

Jari Le­pis­tö

Pu­heen­joh­ta­ja, Kes­kus­tan Sa­ta­kun­nan pii­ri