Ko­koo­mus­lai­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas pis­ti pe­rät­tö­mäs­ti sa­no­ja suu­hu­ni Sa­ta­kun­nan vii­kos­sa (28.12.2022). Tois­tai­sek­si täl­lai­seen ovat sor­tu­neet enim­mäk­seen ää­ri­oi­keis­ton edus­ta­jat.

Olen ai­na pal­vel­lut Suo­men kan­saa ja sen ko­ko­nai­se­tua. En ole kos­kaan en­kä mis­sään sa­no­nut, et­ten aset­tai­si ko­ti­maa­ta­ni etu­si­jal­le.

Vuon­na 2020 esi­tin huo­le­ni (Uu­si Suo­mi 9.7.2020), et­tä suur­val­lat ovat läh­te­neet meil­le pie­nil­le mail­le hai­tal­li­seen ”oma kan­sa en­sin” -po­li­tiik­kaan, joka uh­kaa muun mu­as­sa jät­tää pie­net maat – ku­ten Suo­men – maa­il­man pää­tök­sen­te­on pöy­dis­tä si­vuun.

Se ei ole Suo­men etu. Nato-Suo­mi tar­vit­see liit­to­lai­sia. Suo­men etu on puo­lus­taa mo­nen­kes­kis­tä sään­tö­poh­jais­ta kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä.

On va­li­tet­ta­vaa huo­ma­ta, mi­ten en­ti­nen Eu­roop­pa-puo­lue on ek­sy­nyt kau­as juu­ril­taan. Si­vis­tys­por­va­rit lie­ne­vät jo kai­kon­neet ko­koo­muk­ses­ta.

Tyt­ti Tup­pu­rai­nen,

SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­ja ja mi­nis­te­ri, Ou­lu