Pa­ri­sen viik­koa sit­ten jul­kais­tiin vuo­sit­tai­nen T-Me­di­an te­ke­mä kau­pun­kien ve­to­voi­ma­tut­ki­mus. Tut­ki­muk­ses­sa mi­tat­tiin Suo­men kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin veto- ja pi­to­voi­maa kuu­del­la eri kri­tee­ril­lä. Vas­taa­ji­na oli­vat sekä ny­kyi­siä et­tä po­ten­ti­aa­li­sia kau­pun­gin asuk­kai­ta.

Pori oli luon­nol­li­ses­ti tut­kit­ta­vien kym­me­nen kau­pun­gin jou­kos­sa. Ja mikä pa­ras­ta, Po­rin si­joi­tus on ol­lut tut­ki­muk­ses­sa nou­su­joh­tei­nen. Vuo­den 2020 mit­tauk­ses­sa kar­hu­kau­pun­ki oli yh­dek­säs, vuo­den 2022 mit­tauk­ses­sa kah­dek­sas ja vuo­den 2023 mit­tauk­ses­sa, joka jul­kais­tiin nyt, Po­rin si­joi­tus oli seit­se­mäs. Po­rin taak­se jäi­vät Lah­ti, Hel­sin­ki ja Van­taa.

Tä­nä­kin vuon­na voi­ton vei Tam­pe­re. Tut­ki­muk­sen pe­rin­ne on ol­lut, et­tä Tam­pe­re pär­jää vuo­sit­tain tut­ki­muk­ses­sa eri­no­mai­ses­ti. Tam­pe­reen me­nes­tyk­sen sa­lai­suu­dek­si on mai­nit­tu kau­pun­gin te­ke­mä yri­tys- ja kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ sekä elä­mys­te­ol­li­suus. Uu­den No­kia-aree­nan myö­tä Tam­pe­rees­ta on­kin tul­lut Suo­men yk­kös­ta­pah­tu­ma­kau­pun­ki, kun Hel­sin­ki-hal­li on ol­lut sul­jet­tu­na Ve­nä­jä-pa­kot­tei­den vuok­si.

Kun Kuo­pio nou­si vuo­den 2020 tut­ki­muk­ses­sa toi­sek­si, ker­toi sil­loi­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja Jar­mo Pir­ho­nen nä­ke­myk­sis­tään, mi­ten tut­ki­muk­ses­sa voi pär­jä­tä. Hä­nen mu­kaan­sa mi­tään ei saa il­mai­sek­si. En­sin on tun­nis­tet­ta­va ve­to­voi­ma­te­ki­jät, vah­vuu­det ja heik­kou­det­kin. Sen jäl­keen pi­tää teh­dä sys­te­maat­ti­ses­ti työ­tä. ”Lo­pul­ta kyse on myös tah­to­ti­las­ta, jol­la kau­pun­kia ke­hi­te­tään. Kor­kea asu­kas­tyy­ty­väi­syys luo vah­van poh­jan ulos­päin sä­tei­le­väl­le myön­tei­sel­le kier­teel­le. Meil­lä on on­nis­tut­tu syn­nyt­tä­mään myön­tei­nen il­ma­pii­ri, jos­sa kau­pun­gin päät­tä­jil­lä ja muul­la or­ga­ni­saa­ti­ol­la on oma an­si­on­sa”, sa­noi Pir­ho­nen.

Pir­ho­sen sa­no­ja on hyvä ma­kus­tel­la myös Po­ris­sa. Veto- ja pi­to­voi­man eteen on teh­tä­vä sys­te­maat­tis­ta ja pit­kä­kes­tois­ta työ­tä. Kes­keis­tä on kor­kea asu­kas­tyy­ty­väi­syys. Se luo kau­pun­gin pi­to­voi­man ja vä­lit­tyy ulos­päin ve­to­voi­mak­si. Vii­me vii­kol­la uu­ti­soi­tiin taas laa­jas­ti syn­ty­vyy­den ra­jus­ta las­kus­ta Suo­mes­sa. Kisa työ­i­käi­sis­tä kas­vaa ja ko­ve­nee koko ajan. Pito- ja ve­to­voi­ma ei­vät ole vain muo­ti­sa­no­ja, vaan niis­sä on­nis­tu­mi­nen mää­rit­tää alu­een tu­le­vai­suu­den ja siel­lä asu­vien ih­mis­ten hy­vin­voin­tia.

Kim Huo­vin­lah­ti

pää­toi­mit­ta­ja