Rau­man Luk­ko on hui­kai­se­vas­sa vi­rees­sä. Häm­mäs­te­lyä ai­heut­taa eten­kin se, mi­ten rau­ma­lais­ryh­mä pys­tyi ot­te­lu­ruuh­kas­sa vain pa­ran­ta­maan esi­tys­tään.

Äs­sil­lä pa­hin näyt­tää ole­van ai­na­kin tois­tai­sek­si ohi, kun se la­toi vii­si maa­lia Tu­rus­sa Tep­siä vas­taan ja ot­ti kol­me pis­tet­tä.

Lu­kon vi­ret­tä häm­mäs­te­le­vät asi­an­tun­ti­jat maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­jaa Juk­ka Ja­los­ta myö­den. CHL-ta­sa­pe­li, len­to pi­ka­vauh­tia Suo­meen ja al­le vuo­ro­kau­des­sa Tam­pe­reel­le Il­vek­sen vie­raak­si. Kah­den maa­lin ta­kaa Luk­ko nou­si jat­ko­ai­ka­voit­toon. Seu­raa­va peli Tap­pa­raa vas­taan oli kuin Il­ves-pe­lin toi­sin­to. En­sin pari maa­lia tap­pi­ol­la, ja sen jäl­keen vah­va myl­ly kol­man­nes­sa eräs­sä, ta­soi­tus sekä voit­to­maa­li jat­ko­a­jal­la. Mo­lem­mat peli päät­tyi­vät 3–2 Lu­kol­le.

Lu­kon voi­ton ar­voa Tap­pa­raa vas­taan nos­taa myös se, et­tä Lu­kon te­hok­kain pe­laa­ja Se­bas­ti­an Repo ei ol­lut ko­koon­pa­nos­sa sai­rau­den ta­kia.

Luk­ko voit­ti nyt mo­lem­mat sar­jan kär­ki­jouk­ku­eet pe­räk­käin. Se ker­too rau­ma­lais­ten nou­se­vas­ta vi­rees­tä. Luis­te­lu, kamp­pai­lu­ha­lu ja mää­rä­tie­toi­nen hyök­käys­ten päät­tä­mi­nen ovat huip­pu­ta­sol­la ot­te­lus­ta toi­seen.

Val­men­ta­ja Tomi Läm­sä ava­si hy­vin pa­ran­tu­neen esi­tyk­sen taus­to­ja ot­te­lu­ruuh­kas­sa. Hä­nen mu­kaan­sa jak­se­taan, kun peli su­juu ja voit­to­ja tu­lee. Hen­ki­sel­lä puo­lel­la on iso mer­ki­tys myös fyy­si­sen jak­sa­mi­sen puo­lel­la.

Tar­mo Reu­na­nen on pe­laa­ja, jol­ta voi­daan odot­taa kau­ka­los­sa lä­hes mitä ta­han­sa, hy­väs­sä ja pa­has­sa. Vii­me ai­koi­na on ol­lut hyvä jak­so. Tap­pa­raa vas­taan hän syöt­ti Lu­kon kaik­ki maa­lit.

Äs­sät on saa­nut ta­kai­sin ri­viin Jan-Mi­ka­el Jär­vi­sen ja Len­ni Hä­mee­na­hon. Hei­dän pa­luun­sa tuo jouk­ku­ee­seen le­veyt­tä ja te­hok­kuut­ta. Vii­si maa­lia Tu­rus­sa hel­pot­ti var­mas­ti niin po­ri­lais­jouk­ku­een pai­nei­ta, joi­ta te­hot­to­muus on ai­heu­ut­ta­nut jo pi­dem­män ai­kaa. Eri­no­mais­ta Äs­sien kan­nal­ta on tais­te­luil­me. Edes vai­keim­mil­la het­kil­lä se ei ole pa­hem­min her­paan­tu­nut. Kun vie­lä saa­daan hyök­käys­ten päät­tä­mi­seen al­ku­kau­den te­hok­kuut­ta, Äs­sil­lä on kaik­ki sau­mat nous­ta jopa kuu­den sak­kiin eli suo­ral­le pu­do­tus­pe­li­pai­kal­le.

Yk­si suu­rin me­nes­tys­ten ta­kaa­ja on maa­li­vah­ti Nik­las Ru­bin. Hän jak­saa ot­te­lus­ta toi­seen pi­tää huip­pu­ta­son­sa. Ruot­sa­lais­vah­ti kuu­luu lii­ga­vah­tien eh­dot­to­man eliit­tiin.

Äs­sä-lei­ris­sä pi­tää muis­taa sar­jan ta­sai­suus. Jo muu­ta­mat pe­räk­käi­set tap­pi­ot vie­vät jouk­ku­een alim­man pu­do­tus­pe­li­vii­van ala­puo­lel­le. Pit­kiin ala­mä­kiin ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole enää va­raa.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Leh­dis­tö­neu­vos, Eu­ra­jo­ki