Use­at asi­an­tun­ti­jat kri­ti­soi­vat hal­li­tuk­sen ja ko­koo­muk­sen vä­ki­sin run­no­maa la­kie­si­tys­tä, jon­ka voi­maan­tul­les­sa su­ku­puo­les­ta tu­li­si il­moi­tu­sa­sia. Kyse on niin sa­no­tus­ta trans­lais­ta. Myös asi­an­tun­ti­jat esit­ti­vät va­li­o­kun­nal­le huo­len sii­tä, et­tä laki ra­paut­taa yh­teis­kun­nal­li­sen su­ku­puo­li­ja­on, joka on luo­tu tur­val­li­suu­den ja tasa-ar­von tur­vaa­mi­sek­si.

Esi­mer­kik­si useis­sa il­mas­toon liit­ty­vis­sä hal­li­tuk­sen esi­tyk­sis­sä teh­dään su­ku­puo­li­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti, mut­ta esi­tyk­ses­sä, joka vah­vas­ti liit­tyy su­ku­puo­leen, se teh­tiin vain nii­den osal­ta, jot­ka vaih­ta­vat su­ku­puo­len, ei mui­den ih­mis­ten osal­ta. Esi­mer­kik­si ei sel­vi­tet­ty, mi­ten trans­nai­sen pää­sy nais­ten kil­paur­hei­lu­sar­jaan vai­kut­taa bi­o­lo­gis­ten nais­ten oi­keuk­siin.

Jä­tet­tiin­kö tämä su­ku­puo­li­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti nyt tar­koi­tuk­sel­la va­jaak­si, jot­ta la­kie­si­tyk­seen si­säl­ty­vät va­ka­vat on­gel­mat ei­vät nou­si­si esiin?

Su­ku­puo­len vaih­ta­mi­nen pelk­kään omaan il­moi­tuk­seen pe­rus­tu­en mah­dol­lis­taa jär­jes­tel­män hy­väk­si­käyt­töä. Pa­him­mil­laan sen avul­la voi­daan pyr­kiä häi­vyt­tä­mään hen­ki­lön tun­nis­te­tie­to­ja esi­mer­kik­si ri­kok­sen peit­te­ly­tar­koi­tuk­sis­sa. Myös esi­mer­kik­si sek­su­aa­li­ri­kok­ses­ta tuo­mit­tu mies voi muut­taa su­ku­puo­len­sa nai­sek­si ja pää­tyä nais­van­ki­laan, mikä aset­taa nais­van­git vaa­raan. Täs­tä on jo esi­merk­ke­jä Iso-Bri­tan­ni­as­sa, jos­sa jopa 60 % trans­su­ku­puo­li­sik­si kir­ja­tuis­ta van­geis­ta on sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta tuo­mit­tu­ja. Skot­lan­nis­sa puo­let ri­kok­sis­ta tuo­mi­tuis­ta trans­su­ku­puo­li­sis­ta on vaih­ta­nut su­ku­puo­li­mer­kin­tän­sä vas­ta tuo­mi­on saa­mi­sen jäl­keen.

Lait tu­lee val­mis­tel­la huo­lel­la ja tar­kas­tel­la pe­rus­teel­li­ses­ti ko­ko­nai­suut­ta. Kun hu­ti­loi­daan, saa­daan vaan sut­ta ja se­kun­daa, jota jou­du­taan kor­jai­le­maan.

Pet­ri Huru

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)