Jo use­am­man vuo­den ajan me­ri­met­sot ovat teh­neet elä­mäs­tä Po­rin Enä­jär­ven ym­pä­ris­tös­sä liki mah­do­ton­ta. Yle Pori on sään­nöl­li­ses­ti ker­to­nut alu­eel­la asu­van per­heen ar­jes­ta, kun lä­his­töl­lä pe­sii suu­ri me­ri­met­so­kan­ta. Omas­sa pi­has­sa ole­mi­nen, pyyk­kien kui­vaa­mi­nen ja paik­ko­jen pi­tä­mi­nen siis­ti­nä on käy­nyt täy­sin mah­dot­to­mak­si. Tuu­li tuo me­ri­met­so­jen val­taa­mil­ta saa­ril­ta ja luo­doil­ta voi­mak­kaan me­ri­met­so­jen ulos­teen tuok­sun. Yk­sit­täi­sel­le per­heel­le ti­lan­ne on täy­sin koh­tuu­ton. Me­ri­met­so­jen häi­rit­se­mi­nen tai hää­tä­mi­nen on teh­ty Enä­jär­vel­lä käy­tän­nös­sä mah­dot­to­mak­si, kun ne pe­si­vät Na­tu­ra-luon­non­suo­je­lu­a­lu­eel­la.

Meri-Po­rin ve­sis­töis­tä kan­taa an­si­ok­kaas­ti huol­ta Puh­taan me­ren puo­les­ta yh­dis­tys. Se nos­ti esi­mer­kik­si ti­kun­nok­kaan For­tu­min Män­ty­luo­toon ra­ken­ta­man on­gel­ma­jä­te­tuh­kan puh­dis­tus­lai­tok­sen ja sen ta­voit­teen oh­ja­ta jä­te­ve­det put­kes­sa me­rel­le Sel­kä­me­ren kan­sal­lis­puis­ton ra­jal­le ja Yy­te­rin hiek­ka­ran­to­jen edus­tal­le.

Meri-Po­rin koh­dal­ta haas­teet ei­vät pää­ty tä­hän. Po­rin edus­tal­le suun­ni­tel­laan pa­ras­ta ai­kaa mas­sii­vis­ta me­ri­tuu­li­puis­toa. Säh­kö­te­hol­taan se voi­si ol­la jopa suu­rem­pi kuin uu­si ydin­voi­ma­la, Ol­ki­luo­to 3. Me­ri­tuu­li­puis­tos­ta ve­de­tään säh­köt me­ri­kaa­pe­lil­la man­te­rel­le. Man­te­reel­ta säh­kö taa­sen ve­de­tään val­ta­kun­nan verk­koon suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti il­ma­kaa­pe­leil­la. Näi­tä vaih­to­eh­toi­sia reit­te­jä on yh­teen­sä nel­jä: yk­si Po­ris­sa, yk­si Eu­ra­jo­el­la ja kak­si Rau­mal­la.

Eu­ra­jo­el­la kun­ta ja kun­ta­päät­tä­jät ovat ol­leet ak­tii­vi­sia. Hei­tä huo­les­tut­taa eri­tyi­ses­ti, mis­sä ja mi­ten il­ma­kaa­pe­lit kul­ke­vat ja mitä vai­ku­tuk­sia niil­lä oli­si. Kun­nan toi­min­ta an­sait­see ha­tun­nos­ton. Siel­lä osa­taan ar­vos­taa ja ar­vot­taa ih­mis­ten vies­tiä ja huol­ta. Kun­ta toi­mii kun­ta­lais­ten edes­tä ja puo­les­ta, ei­kä vain ku­mar­ra yk­si­tyi­sel­le lii­ke­toi­min­nal­le.

Po­ris­sa on ol­lut kum­man hil­jais­ta. Me­ri­tuu­li­puis­ton ve­ro­tu­lot kiin­nos­ta­vat. Meri-Pori on vuo­si­kym­me­net saa­nut kan­taa osan­sa Po­rin yh­tei­sis­sä tal­kois­sa. Pu­heis­sa alu­een luon­to-, mat­kai­lu- ja asu­mi­sen ar­vo ja edel­ly­tyk­set tun­nus­te­taan, mut­ta teot ovat usein ris­ti­rii­das­sa. Ku­kaan ei kiis­tä sitä, et­tei­kö Pori ja Meri-Pori tar­vit­see työ­paik­ko­ja ja ve­ron­mak­sa­jia, mut­ta alu­eel­la on ol­ta­va ih­mi­sil­lä­kin elä­mi­sen ja ole­mi­sen mah­dol­li­suu­det.

Jos me­ri­tuu­li­puis­ton noin 40 ki­lo­met­riä pit­kä il­ma­joh­to ra­ken­ne­taan Tah­ko­luo­don Meri-Po­rin säh­kö­a­se­mal­ta ny­kyi­sen voi­ma­joh­don rin­nal­la, syn­tyy mel­koi­sia ris­ti­rii­to­ja ja lu­nas­tus­tar­pei­ta. Enä­jär­ven me­ri­met­so­ja ei voi häi­ri­tä, kun ne ovat Na­tu­ra-alu­eel­la. Sen si­jaan uu­sis­sa suun­ni­tel­mis­sa uu­det voi­ma­lin­jat Pih­la­van­lah­del­la ra­jaa­vat Na­tu­ra-alu­een ja vaa­ran­ta­vat alu­een me­ri­lin­tu­jen ja muut­to­lin­tu­jen liik­ku­mis­ta. Alu­eel­la pe­sii muun mu­as­sa me­ri­kot­kia, har­maa­hai­ka­roi­ta ja jout­se­nia. Kun ne ja muut lin­nut liik­ku­vat Na­tu­ra-alu­eel­la, nii­tä ei saa kuin kat­soa. Jos lin­nut liik­ku­vat Na­tu­ra-alu­een vie­res­sä, niil­le sai­si ra­ken­taa mit­ta­via ja tap­pa­via säh­kö­an­so­ja. Uu­si lin­ja ja sen tolp­pien si­joit­te­lu tu­hoaisi lin­nuil­ta li­säk­si uu­sia saa­ria ja luo­to­ja Na­tu­ra-alu­een vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä.

Myös kun­ta­lai­sil­le ja Meri-Po­ris­sa asu­vil­le sekä kiin­teis­tö­jä omis­ta­vil­le syn­tyi­si koh­tuut­to­muuk­sia. Uu­si säh­kö­lin­ja voi­si tar­vi­ta suo­ja-alu­et­ta jopa 80 met­riä. Uu­det ja laa­jem­mat suo­ja-alu­eet edel­lyt­tä­vät var­mas­ti alu­ei­den ja kiin­teis­tö­jen pak­ko­lu­nas­ta­mis­ta. Ko­ko­nai­suu­des­sa ky­sees­sä oli­si Po­rin saa­ris­ton tu­ho­a­mi­nen. Oi­ke­an ryt­min Pori voi­si ot­taa mal­lia Eu­ra­jo­es­ta, ol­la kun­ta­lais­ten kump­pa­ni ja toi­mia kun­ta­lais­ten kans­sa sa­mal­la puo­lel­la.

Kim Huo­vin­lah­ti

Pää­toi­mit­ta­ja

Kir­joit­ta­jal­la on va­paa-ajan kiin­teis­tö Meri-Po­ris­sa