Olin vie­raa­na Ja­pa­nis­sa op­pi­mas­sa kau­pun­ki­ke­hi­tyk­ses­tä Ci­ty­Tech To­kyo -ta­pah­tu­mas­sa. Shi­bu­yan por­mes­ta­rin yk­kös­koh­teet ovat työ­voi­man riit­tä­vyys, ih­mis­ten kul­ku­yh­tey­det kau­pun­gin si­säl­lä sekä uu­sien nuor­ten start-up-yri­tys­ten tu­ke­mi­nen. To­ki­on kau­pun­gi­no­sat ovat omia hal­lin­nol­li­sia yk­sik­kö­jä, ja yk­si niis­tä on hui­ke­as­ti ke­hit­ty­vä Shi­bu­ya.

Por­mes­ta­ri esit­te­li uu­sim­mat in­no­vaa­ti­ot kas­vun tu­ek­si. Te­kö­ä­ly ana­ly­soi ih­mis­ten liik­kei­tä, ja he ra­ken­ta­vat uu­sia kul­ku­väy­liä ih­mis­mas­so­jen liik­ku­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Työ­voi­ma­pu­laan hel­po­tus­ta tar­jo­aa Pe­ter Ves­ter­bac­kan po­ri­lais­taus­tai­nen Fi­nest­Fu­tu­re-han­ke sekä ro­bo­tiik­ka in­ves­toin­nit. Start-up-kult­tuu­ri on ko­vas­sa nos­tees­sa, ja sitä tu­e­taan mer­kit­tä­väs­ti. Sii­nä mu­ka­na ovat suu­ry­ri­tyk­set sekä Ja­pa­nin jul­ki­set ta­hot.

Meil­lä Sa­ta­kun­nas­sa on täs­tä opit­ta­vaa. Eh­do­tan­kin, et­tä kan­sa­ne­dus­ta­jam­me pu­hal­ta­vat yh­teen hii­leen Po­rin ja Rau­man kak­sois­kau­pun­gin luo­mi­sek­si.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa lii­ken­neyh­teyk­sien vah­vis­ta­mis­ta, ne­li­kais­tais­ta­mis­ta, yri­tys­tont­tien ja asui­na­lu­ei­den kaa­voit­ta­mis­ta, omaa yli­o­pis­toa sekä lu­jaa us­koa hank­keen lä­pi­vie­mi­seen. Lop­pu­tu­lok­se­na meil­lä on maa­kun­nas­sa kah­den sa­ta­ma­kau­pun­gin syk­ki­vä sy­dän, jos­sa Eu­ra­jo­ki su­lau­tuu voi­mak­kaak­si yh­dys­kun­nak­si sau­mat­to­maan uu­teen kau­pun­ki­kes­kuk­seen. Kan­kaan­pään ja Huit­tis­ten suun­ta hyö­tyy täs­tä myös mer­kit­tä­väs­ti, sil­lä ter­ve maa­kun­ta elää vah­van kas­vun kaut­ta. Jo­kai­seen ky­lään Sa­ta­kun­nas­sa syn­tyy elin­voi­maa ja pal­ve­lut pa­ra­ne­vat.

Me voim­me ol­la yh­tä vah­vo­ja kuin naa­pu­rim­me Tur­ku tai Tam­pe­re. Kau­pun­gin syk­kee­seen tu­lee ve­to­voi­mai­nen muu­tos, jon­ka voi sil­loin näh­dä ko­hon­nee­na kult­tuu­ri- sekä ra­vin­to­la­va­li­koi­ma­na. Kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­jen pro­sen­tu­aa­li­nen mää­rä kas­vaa, ja li­säk­si osaa­vaa työ­voi­maa tar­vi­taan jat­ku­vas­ti li­sää. Ih­mis­ten asun­to­jen hin­nat ko­ho­a­vat, ja pal­kat kas­va­vat. Lap­sem­me jää­vät yl­pe­ä­nä töi­hin ko­ti­seu­dul­leen. Po­si­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ovat us­ko­mat­to­man suu­ret.

Minä us­kon kak­sois­kau­pun­kiin ja vah­vaan uu­teen Sa­ta­kun­taan.

Ee­rik Hei­ja­ri

kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas (kok.)

Eu­ra­jo­ki