Kan­sa­ne­dus­ta­ja Mari Kau­nis­to­la ava­si ko­lum­nis­saan (SV 24.1.) syi­tä sii­hen, mik­si Pori voit­ti tänä vuon­na Ur­hei­lu­gaa­las­sa Vuo­den liik­ku­vin kun­ta -pal­kin­non. Voi­ton var­mis­tut­tua puo­let po­ri­lai­sis­ta heh­kut­ti­vat sitä, kun taas toi­nen puo­li ke­hit­ti syi­tä sii­hen, mik­si Pori ei ky­seis­tä pal­kin­toa oli­si an­sain­nut.

Tänä vuon­na tee­ma ”Kun­nat – ar­jen lii­kut­ta­jat” sopi Po­ril­le enem­män kuin hy­vin. Po­rin har­ras­ta­mi­sen mal­li toi­mii ja on koor­di­noi­tu hy­vin ja kou­lu­jen yh­tey­teen on li­sät­ty pal­jon mo­ni­puo­lis­ta ker­ho­toi­min­taa. Vii­mei­sim­pä­nä kiin­ni­tyk­se­nä har­ras­te­toi­min­taa tar­jo­aa Ruos­nie­men hiih­to­kes­kus kah­dek­sa­na per­jan­tai-il­ta­päi­vä­nä, ja täy­sin il­mai­sek­si. Lii­kun­ta­maa on jo lii­kut­ta­nut vuo­sia lap­sia Kar­hu­hal­lil­la sun­nun­tai­sin ja kau­pun­ki on myös aloit­ta­nut poik­ki­hal­lin­nol­li­sen liik­ku­mi­soh­jel­man työs­tä­mi­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on li­sä­tä kun­ta­lais­ten liik­ku­mis­ta ja fyy­sis­tä ak­tii­vi­suut­ta.

Po­rin kau­pun­gin on nyt myös mark­ki­noin­ti­mie­les­sä käy­tet­tä­vä ai­kan­sa va­lo­kei­las­sa. Meil­lä pi­tää ol­la suun­ni­tel­ma sii­tä, mi­ten tätä liik­ku­vin kun­ta -tit­te­liä tu­lem­me hyö­dyn­tä­mään ja mi­ten se nä­kyy kau­pun­gis­sam­me. Täs­tä pää­sem­me­kin toi­seen ai­hee­seen, joka tun­tui pal­kin­non jul­kai­se­mis­het­kel­lä nous­seen mo­nen mie­leen: kau­pun­gin ur­hei­lu­puo­li, lii­kun­nan li­säk­si.

Olen pu­hu­nut pal­jon sii­tä, et­tä ur­hei­lu­puo­lel­la mei­dän pi­tää ke­hit­tää sel­keä lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mis­st­ra­te­gia. Tämä stra­te­gia si­säl­tää van­ho­jen paik­ko­jen uu­dis­ta­mi­sen, mut­ta en­nen kaik­kea sel­ke­ät suun­ta­vii­vat uu­dis­koh­tei­den ajan­koh­dil­le. Sta­di­o­nin pe­rus­kor­jaus on jo nyt­käh­tä­mäs­sä liik­keel­le, Kar­hu­hal­lin suo­ja­ver­kot uu­si­taan toi­vot­ta­vas­ti ke­sän ai­ka­na, ur­hei­lu­ta­lon re­mont­ti­suun­ni­tel­mas­ta saam­me tä­män vuo­den ai­ka­na li­sä­tie­toa ja joko löy­tyy tah­to­ti­laa uu­den pal­loi­lu­hal­lin suun­nit­te­luun? Mo­nel­la ur­hei­luih­mi­sel­lä on toi­ve­lis­ta val­mii­na oma laji huo­mi­oi­den. Jär­ke­väl­lä suun­nit­te­lul­la ja pe­rus­kor­jauk­sil­la pi­däm­me jat­kos­sa­kin Po­rin lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­kau­pun­ki­na.

Jus­si Iha­mä­ki

Po­rin lu­ki­on lii­kun­na­no­pet­ta­ja ja

ylei­sur­hei­lu­val­men­ta­ja