Pori sai Suo­mi­A­ree­na -vii­kol­ta sen, mitä haki. MTV ja Po­rin kau­pun­ki il­moit­ti­vat pe­rus­ta­van­sa yh­tei­sen ta­pah­tu­ma­yh­ti­ön, joka jat­kos­sa tuot­taa Suo­mi­A­ree­nan vuo­sit­tain Po­ris­sa. Va­kiin­tu­nut ta­pah­tu­ma sai kiin­te­än jär­jes­tä­mis­muo­don. Ko­vin pie­nel­lä sen si­jaan jul­ki­suu­des­sa on kä­si­tel­ty, mitä Rau­mal­la ta­pah­tui vii­me vii­kol­la.

Vii­me vii­kon maa­nan­tai­na Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti, et­tä La­ka­rin yri­ty­sa­lu­eel­la laa­jen­ne­taan For­tu­min tam­mi­kuis­ta suun­nit­te­lu­va­raus­ta. Sil­loin pu­hut­tiin, et­tä For­tum on ke­hit­tä­mäs­sä da­ta­kes­kus­toi­min­taa La­ka­riin ja suun­nit­te­lua var­ten va­ra­taan 78 heh­taa­rin alue. Vii­me vii­kol­la va­rat­ta­va alue laa­je­ni yli 300 heh­taa­riin. Maal­lik­ko­kin ym­mär­tää, et­tä jo­tain to­del­la suur­ta For­tum Rau­man La­ka­riin suun­nit­te­lee. Kau­pun­gin päät­tä­jät ovat kom­men­teis­saan ää­rim­mäi­sen va­ro­vai­sia. Mut­ta tul­kin­ta on, et­tä da­ta­kes­kuk­sen to­del­li­nen toi­mi­ja ei ole For­tum, vaan jo­kin alan kan­sain­vä­li­nen jät­ti. Ja et­tä lu­vas­sa saat­taa ol­la sa­to­ja va­ki­tui­sia työ­paik­ko­ja, jos kaik­ki pa­la­set lok­sah­ta­vat pai­kal­leen.

Rau­man hy­vät uu­ti­set ei­vät päät­ty­neet da­ta­kes­kuk­seen. Vii­me tors­tai­na jul­kais­tiin tie­to, et­tä Hel­sin­gin yli­o­pis­ton maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta val­mis­te­lee uu­den mais­te­ri­oh­jel­man pe­rus­ta­mis­ta Rau­mal­le. Ky­sees­sä on uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön tek­no­lo­gi­at -ni­mi­nen oh­jel­ma­ko­ko­nai­suus. Käy­tän­nös­sä kou­lu­tu­soh­jel­ma liit­tyy ruo­kaan ja met­sään. Alat ovat Sa­ta­kun­nan ki­vi­jal­ko­ja. Uu­ti­ses­sa on mon­ta myön­teis­tä ulot­tu­vuut­ta. Yk­si on se, et­tä näil­lä aloil­la Sa­ta­kun­nas­sa saa vih­doin yli­o­pis­tol­lis­ta kou­lu­tus­ta. Toi­nen on se, et­tä kou­lu­tus to­teu­te­taan tii­viis­sä yh­teis­työs­sä yri­tys­ten kans­sa. Se hel­pot­taa rek­ry­toin­te­ja. Kol­man­nek­si Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa esi­mer­kik­si elin­tar­vi­ke­a­lan in­si­nöö­rit saa­vat kou­lu­tus­po­lun mais­te­ri­tut­kin­toon. Mis­tään pie­nes­tä nä­per­te­lys­tä Rau­mal­la ei ole kyse. Kun kou­lu­tus al­kaa kah­den vuo­den ku­lut­tua, si­sään ote­taan 40 opis­ke­li­jaa. Ta­voit­tee­na on kas­vat­taa aloi­tus­paik­ko­jen mää­rä sa­taan.

Jon­kin ai­kaa sit­ten pu­hut­tiin Sa­ta­kun­nan omas­ta yli­o­pis­tos­ta. Pe­rin­tei­ses­sä mie­les­sä aja­tel­tu oma, maa­kun­nal­li­nen yli­o­pis­to ei ole re­a­lis­mia. Tapa, jol­la Hel­sin­gin yli­o­pis­to tuo Rau­mal­le uu­den mais­te­ri­oh­jel­man, on mah­dol­li­nen tapa laa­jen­taa yli­o­pis­to­kou­lu­tus­ta Sa­ta­kun­nas­sa. Po­ris­sa on syy­tä ol­la hy­vil­lään Rau­man imus­ta. Se, mikä sa­taa Rau­mal­le, vä­lit­tyy myös Po­riin.

Kim Huo­vin­lah­ti

Pää­toi­mit­ta­ja