Tu­le­va­na sun­nun­tai­na vie­te­tään maam­me 105. äi­tien­päi­vää. Päi­vään on tun­ne­tus­ti kuu­lu­neet ruu­sut sekä run­saat aa­mu­pa­lat kä­sin­teh­ty­jen kort­tien ohel­la. It­se äi­tiyt­tä ja sen huo­maa­ma­ton­ta, mut­ta mer­kit­tä­vää osuut­ta kan­sa­kun­tam­me ke­hi­tyk­seen sen si­jaan huo­ma­taan har­vem­min. So­tiem­me ai­koi­na äi­dit kyn­ti­vät pel­lot, hoi­ti­vat ti­lan kar­jan sekä kat­raan lap­si­aan odo­tel­len tais­te­luis­ta mah­dol­li­ses­ti pa­laa­via mie­hi­ään.

Ny­kyi­sin isän­maam­me toi­mia ikä­vä kyl­lä oh­ja­taan suun­taan, jos­sa osak­si te­kais­tul­la tuot­ta­vuu­den ta­voit­te­lul­la oh­ja­taan per­hei­tä mal­liin, jos­sa rau­hal­li­set lap­suu­den kas­vun vuo­det jää­vät san­gen ly­hyik­si ul­ko­puo­li­sen tuot­ta­vuu­den ta­voit­te­lun vuok­si. Käy­tän­nös­sä sik­si, et­tä useim­mil­la­kaan ei ole mah­dol­li­suut­ta ta­lou­del­li­sin tai käy­tän­nöl­li­sin pe­rus­tein jää­dä työ­e­lä­mäs­tä pien­ten las­ten kans­sa ko­tiin, vaik­ka tah­toa oli­si.

Maas­sam­me on ol­lut tar­jol­la laa­jal­ti am­mat­ti­mais­ta var­hais­kas­va­tus­ta, jon­ka op­pi­si­säl­töä myös jat­kos­sa on Rau­mal­la tar­jol­la. Tämä ei kui­ten­kaan kor­vaa sitä, et­tä mo­nel­le lap­sel­le oli­si ihan­teel­li­sem­paa, mi­kä­li van­hem­pien ja las­ten vä­lis­tä yh­teis­tä ai­kaa ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta oli­si ny­kyis­tä enem­män. En sa­nal­la­kaan ar­vos­te­le am­mat­ti­hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta, mut­ta sen si­jaan käy­tet­tä­vis­sä ole­via re­surs­se­ja sekä hen­ki­lös­tön saa­ta­vuut­ta kyl­lä.

Rau­man kau­pun­gin tuo­re stra­te­gia ko­ros­taa las­ten ja lap­si­per­hei­den ase­maa sekä pai­no­pis­tet­tä per­heys­tä­väl­li­sen kau­pun­gin suun­nit­te­lus­sa. Lu­kuis­ten har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sien ja ter­vei­den ti­lo­jen ohel­la kas­va­vat per­hei­den on­gel­mat kai­paa­vat lääk­keek­si myös yh­teis­tä, ai­ka­tau­lut­ta­ma­ton­ta ai­kaa.

Ei ole sat­tu­maa, et­tä hy­vin­voin­ti­oh­jel­mien tun­ne­tut tun­nus­lu­vut synk­ke­ne­vät vuo­si­vuo­del­ta las­ten ja nuor­ten oi­rei­lun ja mo­ni­nais­ten on­gel­mien suh­teen.

Oli­si­ko jo syy­tä us­koa, et­tä per­hei­siin ja hei­dän hy­vin­voin­tiin kes­kit­ty­mäl­lä tuo­te­taan ikä­vien lie­veil­mi­öi­den kus­tan­nus­sääs­tö­jä luo­mal­la mah­dol­li­suu­det sekä hen­ki­ses­ti et­tä fyy­si­ses­ti ter­veil­le kan­sa­lai­sil­le, joi­ta yh­tei­nen isän­maam­me niin ki­pe­äs­ti kai­paa.

Hy­vää äi­tien­päi­vää!

Kal­le Lep­pi­kor­pi

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, Rau­ma