Juu­ri kun suo­ma­lai­set ovat pää­se­mäs­sä eroon kor­ke­as­ta inf­laa­ti­os­ta ja ko­rot­kin ovat las­ke­mas­sa, on edes­sä toi­sen­lai­nen ku­ri­mus. Val­tio on nos­ta­mas­sa ve­ro­ja ja leik­kaa­mas­sa so­si­aa­lie­tuuk­sia, kun­nat poh­ti­vat ve­ron­ko­ro­tuk­sia ja sääs­tö­oh­jel­mia sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat pian te­ke­mäs­sä pää­tök­siä pal­ve­lu­pis­teis­tä ja hen­ki­lös­tö­mää­räs­tä. Vai­ku­tuk­set ovat iso­ja. Ne nä­ky­vät ku­lut­ta­jan os­to­voi­mas­sa, työl­li­syy­des­sä ja alu­ei­den elin­voi­mas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti jol­la­kin on nä­ke­mys näi­den tu­le­vien pää­tök­sien yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta.

Jo pa­rin vii­kon ku­lut­tua as­tu­vat voi­maan asu­mis­tu­en ki­ris­tyk­set sekä työt­tö­myys­tu­en suo­ja­o­san ja lap­si­ko­ro­tuk­sen pois­to. Vai­ku­tuk­set kos­ke­vat Ke­lan ar­vi­on mu­kaan noin puol­ta mil­joo­naa ih­mis­tä.

Val­ti­on ta­lout­ta ta­sa­pai­no­te­taan myös ve­ro­ja ko­rot­ta­mal­la. Nyt on alet­tu pu­hua jo mel­ko avoi­mes­ti ar­von­li­sä­ve­ron ko­ro­tuk­ses­ta. Se toi­si val­ti­on poh­jat­to­maan kas­saan eni­ten eu­ro­ja. Ar­von­li­sä­ve­ro­jen ko­rot­ta­mi­nen is­kee kaik­kiin, jot­ka os­ta­vat ta­va­roi­ta ja pal­ve­lui­ta. Suh­tees­sa ve­ron­ko­ro­tuk­set osui­vat eni­ten pie­ni­tu­loi­siin.

Sii­nä, mis­sä kan­sa­lai­nen saa ko­kea val­ti­on me­no­jen kar­si­mi­sen ja ve­ro­jen ko­ro­tuk­set ar­jes­saan, sama kan­sa­lai­nen on myös kun­ta­lai­nen. Vii­me vuo­des­ta kun­nat te­ki­vät hy­vän ti­lin­pää­tök­sen. Tämä vuo­si ja tu­le­vat vuo­det näyt­tä­vät huo­noil­ta. Edes­sä on en­nus­tei­den mu­kaan tap­pi­ol­li­sia vuo­sia. Sik­si kun­nis­sa val­mis­tel­laan ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­mia. Se tar­koit­taa hel­pos­ti pal­ve­lui­den kar­si­mis­ta tai kes­kit­tä­mis­tä, hen­ki­lös­tön vä­hen­tä­mis­tä ja ve­ro­jen ko­rot­ta­mis­ta. Kun­nil­le mak­se­taan tu­lois­ta kun­nal­lis­ve­roa ja kiin­teis­töis­tä kiin­teis­tö­ve­roa. Vaik­ka kun­ta ei kiin­teis­tö­ve­rop­ro­sent­tia nos­tai­si, ve­rot­ta­ja on jo kun­tien puo­les­ta ko­rot­ta­nut mo­nien kiin­teis­tö­jen ve­ro­tu­sar­voa.

Kan­sa­lai­nen ja kun­ta­lai­nen on myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een jä­sen. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la on ta­lou­ten­sa ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si käyn­nis­sä isot yt-neu­vot­te­lut ja pal­ve­lu­ver­kon kar­si­mi­nen. Ne vie­vät työ­tä ja tyh­jen­tä­vät pal­ve­lui­ta osas­sa maa­kun­taa.

Jo­kai­sen ar­keen vai­kut­taa nyt val­ti­on, kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een pää­tök­set. Ne vai­kut­ta­vat muun mu­as­sa ku­lut­ta­jien os­to­voi­maan ja alu­ei­den elin­voi­maan. Pää­tök­sil­lä on vai­ku­tuk­sia myös yri­tys­ten toi­min­ta- ja työl­lis­tä­mi­se­del­ly­tyk­siin. Toi­vot­ta­vas­ti joku huo­leh­tii ko­ko­nai­suu­des­ta.

Kim Huo­vin­lah­ti

Pää­toi­mit­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Viik­ko