Kää­ri­jä koko sa­man­lai­sen koh­ta­lon kuin pien­puo­lu­eet edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Tuo­ma­ris­to suo­si en­nak­ko-odo­tus­ten mu­kai­ses­ti isom­paa naa­pu­ria.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa mie­lui­sin­ta puo­lu­et­ta jä­tet­tiin ää­nes­tä­mät­tä, kun vä­hi­ten mie­lui­saa hal­li­tus­vaih­toa py­rit­tiin pu­dot­ta­maan hal­li­tus­vaih­to­eh­to­jen jou­kos­ta. Eri­tyi­ses­ti tämä tun­tui vih­rei­den ja va­sem­mis­ton kan­na­tuk­ses­sa.

Sää­ty­ta­lol­le on ke­rään­ty­nyt jopa 250 in­no­kas­ta hal­li­tus­neu­vot­te­li­jaa. Tämä on en­nä­tys­mää­rä po­lii­tik­ko­ja ja hei­dän avus­ta­ji­aan. Lob­ba­rei­ta ei kuu­lem­ma ole kut­sut­tu. Täl­lä ker­taa hei­tä kut­su­taan asi­an­tun­ti­joik­si. Raja on häi­ly­vä.

Val­ta­vaa mää­rää neu­vot­te­li­joi­ta on mel­koi­sen mah­do­ton hal­li­ta ai­na­kaan Sää­ty­ta­lon ul­ko­puo­lel­la. Haas­tet­ta li­sää en­si­ker­ta­lais­ten suu­ri mää­rä.

Some on­kin lau­la­nut poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la. Ah­ke­ruus kir­joit­ta­mi­ses­sa näyt­tää aja­neen lah­jak­kuu­den ohi. Ää­nes­tä­jät ei­vät ole vie­lä unoh­ta­neet eh­dok­kai­den an­ta­mia lu­pauk­sia ja näyt­tä­mi­sen pai­ne on kova.

Ka­teek­si ei käy hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen ve­tä­jää Pet­te­ri Or­poa. Ko­koo­muk­ses­sa ei ole unoh­det­tu yh­teis­hal­li­tus­ta va­sem­mis­ton kans­sa. Myös­kään ke­puun luot­to ei ole pääs­syt nou­se­maan kor­ke­ak­si.

Kar­vais­ta ko­ke­muk­sis­ta op­pi­nee­na yh­teis­tä lii­maa tai fii­nim­min sa­not­tu­na luot­ta­mus­ta on­kin nyt ko­ros­tet­tu. Ris­ki hal­li­tuk­sen kes­ki­näi­seen to­rai­luun kes­ken kau­den on sil­ti suu­ri; niin kau­ka­na en­nen kaik­kea pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ruot­sa­lais­ten ar­vot ja käy­tän­nöt ovat toi­sis­saan.

Mi­nis­te­ri-Au­din ta­ka­penk­ki on kui­ten­kin kova hou­ku­tin. Ja vaik­ka avus­ta­ja­kun­nan mää­rää pie­nen­net­täi­siin va­sem­mis­to­hal­li­tuk­sen jäl­jil­tä rei­lul­la kä­del­lä, kym­me­nil­le puo­lu­eak­tii­veil­le on tar­jol­la val­taa ja myös vas­tuu­ta. Toi­saal­ta op­po­si­ti­o­kau­si on kan­sa­ne­dus­ta­jal­le var­sin tur­haut­ta­va ko­ke­mus.

Kää­ri­jä voi ol­la yl­peä me­nes­tyk­ses­tään Eu­ro­vii­suis­sa. Ylei­sö oli hur­mi­os­sa. So­peu­tuk­seen va­rau­tu­va uu­si hal­li­tus voi va­rau­tua toi­sen­lai­siin mie­le­nil­mauk­siin.

Samp­sa Ka­ta­ja

Asi­a­na­ja­ja, va­ra­tuo­ma­ri

Alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja