Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een 69 val­tuu­tet­tua ovat ol­leet koh­ta kak­si vuot­ta val­las­sa. Pe­lon ja jopa kau­hun se­kai­sin tun­tein pe­lä­tään pää­tök­siä, jos­sa osa maa­kun­nan vä­es­tös­tä on vaa­ras­sa saa­da kyl­mää kyy­tiä.

Va­li­tet­ta­vas­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­een luot­ta­mus­hen­ki­löi­den jul­ki­nen kes­kus­te­lu on kään­ty­nyt si­vu­rai­teel­le joko tie­dos­ta­mat­ta tai tie­toi­ses­ti pe­las­taak­seen oman nah­kan­sa ras­kais­sa pää­tök­sis­sä. Synk­kiä suun­ni­tel­mia hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ra­ken­tees­ta on tih­ku­nut ja ot­si­koi­hin on nous­sut hy­vin­voin­ti­a­lu­een tur­hau­tu­nei­den päät­tä­jien kri­ti­soin­nit asi­oi­den val­mis­te­luis­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een la­ki­sää­tei­sil­lä vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­mil­lä on mah­dol­li­suus an­taa lau­sun­to­ja hal­li­tuk­sen esi­tyk­sis­tä. Nyt on­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­een van­hus­neu­vos­tol­la, vam­mais­neu­vos­tol­la ja nuo­ri­so­val­tuus­tol­la näy­tön paik­ka käyt­tää tätä mah­dol­li­suut­ta ja tuo­da lau­sun­non muo­dos­sa syk­syn ai­ka­na tu­le­viin esi­tyk­siin omat pe­rus­tel­lut mie­li­pi­teen­sä ja muu­to­se­si­tyk­sen­sä.

Va­li­tet­ta­vas­ti mo­net van­huk­set jou­tu­vat elä­mään ter­vey­den nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na sie­tä­mät­tö­mis­sä olo­suh­teis­sa. Ko­to­na asu­vien ikäih­mis­ten asu­mi­sen olo­suh­teet ei­vät täy­tä tur­val­li­sen asu­mi­sen edel­ly­tyk­siä ja riit­tä­vää huo­len­pi­toa, kos­ka ko­ti­käyn­tei­hin jää ai­van lii­an vä­hän ai­kaa.

Va­paa­eh­tois­toi­min­ta la­maan­tui ko­ro­nan ai­ka­na, jol­loin koh­taa­mi­set ei­vät ol­leet mah­dol­li­sia tai oli­vat hy­vin ra­joi­tet­tu­ja. Pa­lau­tu­mis­ta nor­maa­liin odo­te­taan ko­vas­ti ja vie­rai­lu­ja van­hus­ten luok­se toi­vo­taan. Eri­tyi­nen huo­li on ko­to­na yk­sin asu­vien vai­pu­mi­nen en­tis­tä sy­vem­mäl­le yh­tei­söl­li­syyt­tä kan­ta­vis­ta ver­kos­tois­ta.

Ma­ri­nin hal­li­tus ky­ke­ni ra­ken­ta­maan alu­eel­li­set so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­min­not, kun ai­em­mat päät­tä­jät toi­sen­sa jäl­keen oli­vat sur­ke­as­ti epä­on­nis­tu­neet so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­ses­sa. Mut­ta an­taa­ko tämä epä­to­del­lis­ta tur­val­li­suu­den tun­net­ta ra­hoi­tus­va­jeen ja hoi­ta­ja­pu­lan kes­kel­lä. Tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti ikään­ty­nei­tä.

Yh­tei­söl­li­syys, toi­sis­ta vä­lit­tä­mi­nen, naa­pu­ri­a­pu ja tal­koo­pe­rin­ne ovat hii­pu­neet. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kaik­ki­voi­pai­suu­den ko­ros­ta­mi­nen ei saa si­toa va­paa­eh­tois­ten aut­ta­via kä­siä tai sul­kea pu­he­kump­pa­nei­den kor­via ja sui­ta. Naa­pu­ri­a­pu vaik­ka­pa vain kuu­lu­mis­ten ky­se­lyl­lä ja kuun­te­lul­la tuo hy­vän mie­len ja tur­van.

Ei kui­ten­kaan pidä unoh­taa ko­li­kon tois­ta puol­ta. Mo­net va­paa­eh­toi­set saa­vat elä­mäl­leen uut­ta tar­koi­tus­ta ja si­säl­töä. Hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta on pai­kan­nut tal­koo­pe­rin­net­tä, mut­ta ei voi mis­sään ni­mes­sä kor­va­ta va­paa­eh­tois­ten an­ta­maa apua.

Kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den yhä kas­va­va ikään­ty­nei­den mää­rä mah­dol­lis­taa va­paa­eh­tois­ta työ­tä te­ke­vien mää­rän ja toi­saal­ta li­sää tar­vet­ta. Täs­sä on eläk­keel­le siir­ty­vil­lä näy­tön paik­ka läh­teä va­paa­eh­toi­sek­si. Ky­syn­nän ja tar­jon­nan koh­taa­mi­nen on haas­te. Va­paa­eh­tois­toi­min­nal­le tu­lee ol­la sel­vät pe­li­sään­nöt, jot­ta mo­lem­min puo­li­nen luot­ta­muk­sel­li­suus säi­lyy.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ar­vo­pe­rus­ta edel­lyt­tää ih­mi­sen koh­taa­mi­ses­sa ja hoi­ta­mi­ses­sa tasa-ar­voa ja yh­den­ver­tai­suut­ta pää­tök­sen­te­os­sa ja in­hi­mil­li­syyt­tä ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­sa. Nyt on oi­kei­den va­lin­to­jen ei­kä hy­vin­voin­ti­val­ti­on mu­ren­ta­mi­sen ai­ka.

Paa­vo Val­ta­nen (kesk.)

Ko­ke­mä­ki, Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een van­hus­neu­vos­ton jä­sen