Kes­kus­ta­nais­ten Sa­ta­kun­nan pii­rin vuo­si­ko­kous ot­taa kan­taa hal­li­tuk­sen pää­tök­seen nos­taa lääk­kei­den, kir­jo­jen, elo­ku­va­lip­pu­jen ja kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ar­von­li­sä­ve­roa 10 pro­sen­tis­ta 14 pro­sent­tiin. Kes­kus­ta­nais­ten mu­kaan kyse on to­del­li­ses­ta is­kus­ta suo­ma­lais­ten kuk­ka­roon ja hy­vin­voin­tiin ja pää­tös vai­kut­taa konk­reet­ti­ses­ti jo­kai­sen suo­ma­lai­sen elä­mään.

Kan­na­no­tos­sa to­de­taan, et­tä lääk­kei­den ar­von­li­sä­ve­ron nos­ton myö­tä sai­rai­den ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien kan­sa­lais­ten on mak­set­ta­va enem­män vält­tä­mät­tö­mäs­tä hoi­dos­taan. Tämä on eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa ai­ka­na, jol­loin ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set ovat jo en­nes­tään kor­ke­at.

Kir­jo­jen, elo­ku­va­lip­pu­jen ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien ve­ron­ko­ro­tus hei­ken­tää kult­tuu­rin ja viih­teen saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Mo­ni­puo­li­set kult­tuu­ri­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa hen­kis­tä hy­vin­voin­tia. Kult­tuu­ri ja viih­de ei­vät ole ylel­li­syyt­tä, vaan ne ovat myös tär­kei­tä te­ki­jöi­tä, jot­ka edis­tä­vät si­vis­tys­tä ja tuot­ta­vat hy­vää miel­tä.

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ve­ron­ko­ro­tus puo­les­taan voi vä­hen­tää kan­sa­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia yl­lä­pi­tää fyy­sis­tä ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­ti­aan. Lii­kun­ta on tär­keä osa ter­veel­lis­tä elä­män­ta­paa, ja sen saa­vu­tet­ta­vuu­den ra­joit­ta­mi­nen voi vai­kut­taa kan­san­ter­vey­teen. Vii­me ai­koi­na on pu­hut­tu pal­jon eten­kin las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan li­sää­mis­tar­pees­ta. Lii­kun­nal­la on myös suu­ri mer­ki­tys kai­ke­ni­käi­sil­le sai­rauk­sia en­nal­ta­eh­käi­se­vä­nä toi­min­ta­muo­to­na.

– Nämä pää­tök­set ei­vät ole vain ta­lous­po­li­tiik­kaa, ne ovat myös ar­vo­va­lin­to­ja. Ne ker­to­vat sii­tä, mitä ny­ky­hal­li­tus pi­tää tär­ke­ä­nä ja min­kä se on val­mis uh­raa­maan vai­ke­an ta­lous­ti­lan­teen var­jol­la.

– Sa­ta­kun­nan Kes­kus­ta­nai­set ei hy­väk­sy kan­sa­lais­ten ter­vey­den, si­vis­tyk­sen ja hy­vin­voin­nin kus­tan­nus­ten nou­sua. Eri­tyi­ses­ti pie­ni­tu­lois­ten ja haa­voit­tu­vien ryh­mien koh­dal­la tämä väis­tä­mät­tä joh­taa epä­ta­sa-ar­voon ja so­si­aa­li­seen eri­ar­voi­suu­teen, mikä on mie­les­täm­me epä­oi­keu­den­mu­kais­ta. Vaa­dim­me, et­tä hal­li­tus har­kit­see uu­del­leen näi­tä pää­tök­siä ja te­kee ar­vo­va­lin­to­ja, jot­ka edis­tä­vät jo­kai­sen suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­tia, Kan­nan­no­tos­sa sa­no­taan.