Sa­ta­kun­ta on Suo­men te­ol­li­suu­den yk­kös­kes­kit­ty­miä. Ko­ti­maa­kun­nas­tam­me löy­tyy vah­vaa osaa­mis­ta niin ke­mi­an-, me­tal­lin-, met­sä-, elin­tar­vi­ke- kuin sa­ha­te­ol­li­suu­den aloil­ta. Sa­ta­kun­nan te­ol­li­suus on myös koko Suo­men kan­nal­ta to­del­la mer­kit­tä­vää. Te­ol­li­suus ei luo työ­paik­ko­ja ja elin­voi­maa vain mei­dän ko­ti­seu­dul­lem­me vaan vien­tie­u­ro­ja ker­tyy koko maan ke­hit­tä­mi­seen. Juu­ri tä­män vuok­si on olen­nais­ta huo­leh­tia yri­tys­ten toi­min­ta- ja kil­pai­lu­ky­vys­tä. Me­nes­ty­vät te­ol­li­suus työl­lis­tää ja mah­dol­lis­taa sat­sauk­set laa­duk­kai­siin jul­ki­siin pal­ve­lui­hin niin kou­lu­tuk­ses­sa kuin so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa.

Al­ku­vuon­na Suo­men ja oi­ke­as­taan koko maa­il­man­ta­lou­den ym­pä­ril­lä on pal­jon epä­var­muut­ta. Täs­sä ti­lan­tees­sa tu­lee­kin val­ti­on te­ol­li­suus­po­li­tii­kan ol­la ak­tii­vis­ta ja joh­taa toi­men­pi­tei­siin, jot­ka pa­ran­ta­vat yri­tys­ten ase­maa suh­tees­sa kil­pai­li­ja­mai­hin kan­sain­vä­li­ses­ti tiu­kas­ti kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la. Oi­ke­at rat­kai­sut edis­tä­vät ta­lou­den po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä ja luo­vat työ­paik­ko­ja tu­le­vi­na vuo­si­na.

Täl­lä het­kel­lä mo­net yri­tyk­set ovat on­gel­mis­sa kan­sa­lais­ten ta­voin kor­kei­den säh­kö- ja lo­gis­tiik­ka­kus­tan­nus­ten vuok­si. Sik­si Suo­meen tar­vi­taan ener­gi­a­po­li­tiik­kaa, joka ta­kaa pit­käs­sä juok­sus­sa kes­tä­vän, en­nus­tet­ta­van ja va­kaan ener­gi­an hin­nan. Toi­nen kes­kei­nen asia te­ol­li­suu­den toi­min­ta­ky­vyn kan­nal­ta ovat toi­mi­vat lii­ken­ne­ver­kot. Il­man muu­tos­ta ny­ky­ti­laan ei lii­ken­ne­verk­ko­jen on­gel­mia saa­da rat­kais­tua. Sa­ta­kun­ta tar­vit­see toi­mi­vat maan­tiet, rau­ta­tie­yh­tey­det ja me­ri­väy­lät ta­kaa­maan lo­gis­tii­kan toi­mi­vuu­den. Kol­man­nek­si tu­lee var­mis­taa osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus pit­kä­jän­tei­sel­lä kou­lu­tuk­seen sat­saa­mi­sel­la ja huo­leh­ti­mal­la Sa­ta­kun­nan hou­kut­te­le­vuu­des­ta asuin­paik­ka­na. Osaa­vat te­ki­jät yh­dis­tet­ty­nä in­no­va­tii­vi­seen ke­hit­tä­mi­seen ovat me­nes­tys­te­ki­jöi­tä. Sa­ta­kun­nan mo­ni­puo­li­sis­ta kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta on pi­det­tä­vä kiin­ni ja ke­hi­tet­tä­vä nii­tä yh­teis­työs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kans­sa.

Kai­kil­la näil­lä te­ki­jöil­lä on pal­jon mer­ki­tys­tä, kun yri­tyk­set poh­ti­vat in­ves­toin­ti­pää­tök­si­ään jopa maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Suo­men va­kaa ja toi­mi­va yh­teis­kun­ta an­taa hy­vän poh­jan me­nes­ty­väl­le te­ol­li­suu­del­le. Tä­män pe­rus­tan pääl­le voi­daan oi­keil­la toi­men­pi­teil­lä ra­ken­taa en­tis­tä pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta, joka luo elin­voi­maa ym­pä­ril­leen meil­le kai­kil­le.

Ari Reu­na­nen (sd.)

Eu­ra

Kir­joit­ta­ja on eh­dol­la edus­kun­taan vuon­na 2023.