Rau­man kau­pun­ki on jo vuo­sien ajan te­rä­vöit­tä­nyt yh­tei­siä edun­val­von­nan kär­ki­ään, jot­ta kai­kil­la toi­mi­joil­la oli­si yh­tei­nen nä­ke­mys eri ta­voit­teis­tam­me. Sen kes­kei­se­nä kei­no­na on ol­lut tii­vis­tää tee­man kes­kei­set ta­voit­teet ja kei­not sekä ja­kaa vas­tuut si­ten, et­tä roo­lit kul­loi­ses­ta­kin tee­mas­ta ovat sel­ke­äs­ti ra­jat­tu.

Tämä jo hy­väk­si ko­et­tu ra­ken­ne­mal­li koki kou­lu­tus­tee­mam­me osal­ta mel­koi­sen tu­li­kas­teen, kun 28.10.2022 Tu­run yli­o­pis­ton hal­li­tus val­tuut­ti reh­to­rin­sa joh­dol­la käyn­nis­tet­tä­väk­si pit­kä­jän­tei­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen oh­jel­man, jon­ka kun­ni­an­hi­moi­se­na ta­voit­tee­na oli mil­joo­na­luo­kan sääs­töt tai tu­lo­jen li­säyk­set vuo­teen 2028 men­nes­sä. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä tuli ar­vi­oi­ta­vak­si myös toi­min­not Rau­man Kam­puk­sen osal­ta kiin­teis­tö­jen ole­mas­sa­o­loa myö­den.

Koko seu­tu­kun­taa kyl­mää­vän sääs­tö­oh­jel­ma uu­ti­soin­nin myö­tä al­koi ta­pah­tua sel­lai­sia asi­oi­ta, joi­ta en edun­val­von­nas­sa ole näin ns. rau­ha­nai­ka­na näh­nyt. Koko seu­tu­kun­ta ryh­tyi vii­py­mät­tä ver­kos­toi­tu­maan yh­tei­sen taus­ta-ai­neis­ton löy­tä­mi­sek­si, jot­ta yli sa­ta­vuo­ti­nen op­pi­mi­sym­pä­ris­tö ja tut­ki­muk­sen sekä tie­teen kes­kei­nen keh­to vält­tyi­si sitä uh­kaa­val­ta lo­pe­tus­pää­tök­sel­tä. Alu­eem­me kan­sa­ne­dus­ta­jat, kaup­pa­ka­ma­rit, yrit­tä­jä­jär­jes­töt, puo­lu­e­joh­ta­jat sekä kun­ta­päät­tä­jät an­toi­vat sel­ke­än vies­tin ja tah­do­nil­mai­sun, et­tä tä­kä­läi­sel­lä kor­ke­a­kou­lu­tuk­sel­la on mer­kit­tä­vä elin­voi­man roo­li!

Nyt voim­me­kin ilok­sem­me to­de­ta, et­tä ku­lu­van vii­kon maa­nan­tai­na Rau­man kau­pun­gin­val­tuus­to si­ne­töi käy­tän­nös­sä 15 vuo­den so­pi­muk­sen Rau­man kau­pun­gin 1,25 M€ vuo­sit­tai­sel­la tu­el­la ny­kyis­ten toi­min­to­jen säi­lyt­tä­mi­sek­si sekä neu­vot­te­le­van vie­lä Pik­ku­nors­sin toi­min­to­jen vas­tuun siir­ty­mi­ses­tä kau­pun­gin ve­to­vas­tuul­le.

Mi­kä­li ko­pi­oin­ti on to­si­aan opin­to­jen äi­ti oli­si täs­tä syy­tä ot­taa myös mal­lia, kun tu­le­van edus­kun­ta­kau­den hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tei­den lis­tauk­seen su­jau­te­taan Sa­ta­kun­nan sär­mim­piä saa­te­sa­no­ja!

Kal­le Lep­pi­kor­pi

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja