Vuo­den alus­sa aloit­ta­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat as­kel oi­ke­aan suun­taan tasa-ar­vois­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sek­si elä­män eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa, mut­ta uu­dis­tus ei kui­ten­kaan rat­kai­se ker­ral­la kaik­kia ole­mas­sa ole­via haas­tei­ta. Esi­mer­kik­si hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus ja pal­ve­lui­den riit­tä­vä ra­hoi­tus ovat edel­leen iso­ja ky­sy­myk­siä, joi­den rat­kai­se­mi­sek­si tu­lee teh­dä har­ti­a­voi­min töi­tä kai­kil­la pää­tök­sen­te­on ta­soil­la. Pai­kal­li­ses­ti mei­dän tu­lee ke­hit­tää hen­ki­lö­kun­nan työs­ken­te­ly­o­lo­suh­tei­ta ja rat­kais­ta uu­dis­tuk­sen alus­sa eteen tul­lei­ta ki­pu­koh­tia, mut­ta val­ta­kun­nal­lis­ta työ­tä tar­vi­taan mm. hoi­ta­jien ko­van työn vaa­ti­man palk­ka­ta­son saa­vut­ta­mi­sek­si sekä alan pito- ja ve­to­voi­man li­sää­mi­sek­si.

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa kol­me pe­ru­sa­si­aa ei muu­tu – vaa­di­taan te­ke­viä ih­mis­kä­siä, kuun­te­le­via kor­via ja asi­ak­kai­ta lä­hel­lä ole­via hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­via pal­ve­lui­ta. Näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta, jos­ta pää­te­tään edus­kun­nas­sa. Sik­si on tär­ke­ää, et­tä kai­kil­la pää­tök­sen­te­on ta­soil­la on mu­ka­na mah­dol­li­sim­man mo­nia pai­kal­li­sia ih­mi­siä. Si­ten ää­nem­me kuu­luu par­hai­ten pää­tök­siä teh­tä­es­sä.

Suo­mes­sa on taat­ta­va jo­kai­sel­le pää­sy lää­kä­riin, per­heil­le apu las­ten kas­vat­ta­mi­seen ja van­huk­sil­le mah­dol­li­suus laa­duk­kaa­seen hoi­vaan. Tä­män hy­vin­voin­ti­val­ti­on lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­nen edel­lyt­tää toi­min­nan jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­tä, ih­mi­siin sat­saa­mis­ta, tek­no­lo­gi­an hyö­dyn­tä­mis­tä ja ta­lou­del­li­sia pa­nos­tuk­sia, vaik­ka leik­kauk­sis­ta­kin jot­kut tun­tu­vat vih­jai­le­van. Leik­kauk­siin meil­lä ei kui­ten­kaan ole va­raa.

Leik­kaus­lis­to­jen te­ke­mi­sen si­jaan tar­vi­taan eteen­päin kat­so­vaa po­li­tiik­kaa ja rat­kai­su­ja, jot­ka li­sää­vät hy­vin­voin­tia ja tu­ke­vat esi­mer­kik­si sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­syä. Yk­si täl­lai­nen rat­kai­su on mm. sote-pal­ve­lui­den asi­a­kas­mak­su­jen, -mat­ko­jen ja lääk­kei­den oma­vas­tuu­o­suuk­sien uu­dis­ta­mi­nen. Hoi­toon ha­keu­tu­mi­sen es­tee­nä ei saa ke­nel­le­kään ol­la oma tu­lo­ta­so tai asuin­paik­ka. Ma­ta­la kyn­nys eh­käi­see on­gel­mien sy­ven­ty­mis­tä ja li­sää hy­vin­voin­tia. Rat­kai­suis­sa tu­lee­kin pi­tää ih­mi­nen kes­ki­ös­sä. Täl­le pe­ri­aat­teel­le tu­lee no­ja­ta tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ta­es­sa.

Ari Reu­na­nen, kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas (sd.), Eu­ra

Har­ri Leh­to­nen, SDP Eu­ra, pj.

Maa­ret Vai­nio, SDP Eu­ra, vpj.