Ne ajat kuu­lu­vat Suo­mes­sa his­to­ri­aan, jol­loin työ­nan­ta­jien ja työn­te­ki­jöi­den edus­ta­jat is­tui­vat kes­kus­jär­jes­tö­ta­sol­la poh­ti­maan, mil­lai­sia ovat pal­kan­ko­ro­tusp­ro­sen­tit, mi­ten tur­va­taan kil­pai­lu­ky­ky ja tor­ju­taan inf­laa­ti­on nou­su.

Nyt so­pi­muk­sis­ta pää­te­tään puh­taas­ti liit­to­ta­sol­la ja jopa yri­tys­koh­tai­ses­ti. Enää ei eten­kään työn­te­ki­jä­puo­lel­la pu­hu­ta juu­ri­kaan kil­pai­lu­ky­vys­tä tai inf­laa­ti­on hil­lit­se­mi­ses­tä. Nyt neu­vo­tel­laan vain ja ai­no­as­taan ni­mel­lis­ko­ro­tuk­sis­ta.

Työn­te­ki­jöi­den pyyn­nöt ovat työ­nan­ta­jien mie­les­tä epä­re­a­lis­ti­sen kor­kei­ta. Työn­te­ki­jöi­den mie­les­tä vaa­ti­muk­set ovat sa­mal­la ta­sol­la kuin mui­den­kin kil­pai­li­ja­mai­den.

Luot­ta­mus on mo­lem­min puo­lin nol­las­sa. Ei­pä ih­me ole, et­tä SAK:n alai­set lii­tot ovat lyöt­täy­ty­neet yh­teen ja il­moit­ta­neet por­ras­te­tuis­ta la­kois­ta eri aloil­la, jos neu­vot­te­lut ei­vät ete­ne.

Taus­tal­la luot­ta­muk­sen ka­to­a­mi­ses­ta on se, et­tä työ­nan­ta­ja­puo­li ha­lu­aa li­sä­tä yri­tys­ta­sol­la so­pi­mis­ta. Am­mat­ti­lii­tot taas tyr­mää­vät kaik­ki toi­met, joil­la täh­dä­tään so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuu­den ja työn­te­ki­jä­puo­len neu­vot­te­lu­a­se­man hei­ken­tä­mi­seen.

La­ko­nuh­kauk­sen ta­voit­tee­na on vauh­dit­taa neu­vot­te­lu­ja ja osoit­taa, et­tä omien vaa­ti­mus­ten ta­ka­na ol­laan to­sis­saan. Yleen­sä neu­vot­te­lut täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa vauh­dit­tu­vat.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den ja Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jien työ­rii­taa läh­de­tään nyt rat­ko­maan val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la.

Te­ol­li­suus­lii­ton työn­te­ki­jöi­den ta­voit­teet ovat sel­ke­ät. So­pi­mus­ten pi­täi­si ol­la sa­maa ta­soa kuin Sak­sas­sa nyt te­ol­li­suu­del­le so­vit­tu eli vii­si pro­sent­tia ja kah­des­sa vuo­des­sa kah­dek­san pro­sent­tia.

Ko­ro­tusp­ro­sen­tit ovat eri luok­kaa kuin ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na. Syy­nä on tie­tys­ti inf­laa­tio ja kor­ko­jen nou­su.

Työn­te­ki­jä­puo­li ha­lu­aa ko­ro­tuk­sil­la kor­ja­ta os­to­voi­man hei­ken­ty­mis­tä ja sa­noo, et­tei kil­pai­lu­ky­ky vaa­dit­ta­vil­la ko­ro­tuk­sil­la heik­ke­ne.

Ei eh­kä heik­ke­ne, mut­ta ei pa­ra­ne­kaan. On­gel­ma­na isois­sa pal­kan­ko­ro­tuk­sis­sa on inf­laa­ti­o­kier­teen vauh­dit­ta­mi­nen. Kun pal­kan nou­se­vat, lau­kai­see se pai­neet hin­to­jen edel­leen os­ta­mi­seen niin pal­ve­luis­sa kuin ta­va­ran­tuo­tan­nos­sa.

Pe­ri­aa­te on se, et­tä palk­ko­jen ei pi­täi­si kos­kaan nous­ta yli tuot­ta­vuu­den nou­sun. Noil­la lu­vuil­la se nou­see.

Pa­ras tapa oli­si hil­li­tä ko­ro­tuk­sia esi­mer­kik­si pa­laut­ta­mal­la työ­nan­ta­jil­le so­si­aa­li­tur­va­mak­su­jen osuus, joka kiky-so­pi­muk­ses­sa siir­ret­tiin työn­te­ki­jöil­le.

Toi­nen kei­noa oli­si tu­lo­ve­ron alen­nuk­set. Ha­jau­te­tus­sa so­pi­mus­jär­jes­tel­mäs­sä ve­ro­na­len­nuk­sen käyt­tä­mi­nen on kui­ten­kin käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta.

Jon­kin­lai­nen kom­pen­saa­ti­o­mal­li oli­si si­kä­li­kin jär­ke­vä, et­tä se hil­lit­si­si jul­ki­sen puo­len ko­ro­tuk­sia. Suo­mes­sa­han teh­tiin kai­kin puo­lin höl­mö so­pi­mus, jos­sa jul­ki­sen puo­len pal­kat so­vit­tiin nos­tet­ta­vak­si pro­sent­tiyk­si­köl­lä yli ylei­sen lin­jan. Mal­li tu­lee ta­vat­to­man kal­liik­si vel­kai­sel­la val­ti­ol­le ja kun­nil­le.

On­gel­ma liit­to­po­moil­la on nyt työn­te­ki­jöi­den kova ha­lua pi­tää vaa­ti­muk­sis­ta kiin­ni, vaik­ka lak­koi­le­mal­la. In­toa on kiih­dyt­tä­nyt os­to­voi­man mer­kit­tä­vä heik­ke­ne­mi­nen.

Os­to­voi­man heik­ke­nee joka ta­pauk­ses­sa. Vii­den pro­sen­tin ko­ro­tus vas­taa vain puol­ta sii­tä, mitä hin­nat Suo­mes­sa ovat nous­seet.

Suo­mi ei nyt kai­pai­si työ­tais­te­lu­ja edes maas­ta syn­ty­vän mie­li­ku­van ta­kia. Suo­mea odot­ta­vat val­ta­vat vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­nit. Yh­te­nä vah­vuu­te­na pi­de­tään juu­ri va­kaa­ta yh­teis­kun­taa, jos­sa vai­keis­ta­kin asi­ois­ta ky­e­tään so­pi­maan niin po­liit­ti­sel­la ta­sol­la kuin työ­mark­ki­noil­la.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Kir­joit­ta­ja on Eu­ra­jo­el­le asu­va leh­dis­tö­neu­vos.