Suo­mes­sa sa­no­ma­leh­dis­tön vah­va ase­ma tie­don­vä­lit­tä­jä­nä ja val­lan vah­ti­koi­ra­na hii­puu.

Le­vi­kit tip­pu­vat ei­vät­kä di­gi­puo­len tuo­tot kor­vaa me­ne­tyk­siä. Seu­rauk­set nä­ky­vät ym­pä­ri maa­ta: ou­lu­lai­nen Ka­le­va, jo­en­suu­lai­nen Kar­ja­lai­nen ja Poh­jan­maan yh­dis­ty­nyt Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen lo­pet­ta­vat sun­nun­tai­leh­tien pai­na­mi­sen. Kok­ko­la­lai­nen Kes­ki­poh­jan­maa ja ka­jaa­ni­lai­nen Kai­nuun Sa­no­mat lo­pet­ti­vat myös maa­nan­tai­leh­den pai­na­mi­sen. Ro­va­nie­me­läi­nen La­pin Kan­sa kar­si il­mes­ty­mis­päi­vi­ään jo ai­em­min. Rau­mal­la il­mes­ty­vä Län­si-Suo­mi muut­tui jo ai­ko­ja sit­ten vii­si­päi­väi­sek­si.

Suu­ri sa­lai­suus ei ole, et­tei­kö muis­sa­kin maa­kun­nis­sa mie­ti­tä pa­pe­ril­le pai­ne­tun leh­den il­mes­tys­ker­to­jen vä­hen­tä­mis­tä.

Pai­ne­tun leh­den jät­tä­mää auk­koa py­ri­tään paik­kaa­maan di­gi­jul­kai­suil­la. Di­gi­leh­tien lu­ke­mi­sen kas­vu ei kui­ten­kaan ole syy pa­pe­ri­leh­den il­mes­tys­ker­to­jen vä­hen­tä­mi­seen. Syy on ta­lou­del­li­nen. Pa­pe­rin hin­ta on nous­sut kak­sin­ker­tai­sek­si ai­em­mas­ta. Kun tä­hän li­sä­tään vie­lä ja­ke­lun kal­lis­tu­mi­nen polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nou­sun myö­tä, leh­ti­ta­lo­jen rat­kai­sut on help­po ym­mär­tää.

Sa­mal­la kun kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat kä­sis­tä, ti­laus­ten mää­rä vä­he­nee. Di­gi­si­säl­tö­jen ti­laus­hin­ta on vain puo­let pa­pe­ri­leh­des­tä, ja il­moi­tuk­sis­ta saa­daan mu­ru­sia sii­tä mitä pai­ne­tus­ta leh­des­tä. Edel­lä mai­nit­tu yh­tä­lö pa­kot­taa ku­lu­sääs­töi­hin ja toi­min­to­jen te­hos­ta­mi­seen. Kus­tan­nus­ta­lo­jen si­säi­sen ja ul­koi­sen yh­teis­työn kaut­ta voi­daan sa­mo­ja si­säl­tö­jä käyt­tää eri leh­dis­sä ja sääs­tää näin toi­mi­tuk­sen ku­lu­ja.

Kun sääs­tö­jä on teh­ty jo yli vuo­si­kym­me­nen, al­ka­vat kei­not ol­la sel­lai­sia, et­tä ne vää­jää­mät­tä vä­hen­tä­vät maa­kun­nal­lis­ten leh­tien jour­na­lis­tis­ta mer­ki­tys­tä.

Maa­kun­nal­li­sen val­lan vah­ti­koi­ran hauk­ku­mi­nen heik­ke­nee vä­ki­sin­kin. Vaik­ka yh­teis­tuo­tan­noil­la täh­dä­tään sii­hen, et­tä ko­ti­toi­mi­tuk­set voi­vat kes­kit­tyä pai­kal­li­siin ja maa­kun­nal­li­siin ai­hei­siin, ei ta­voi­te sel­lai­se­naan to­teu­du.

Tänä päi­vä­nä toi­mit­ta­ja jou­tuu te­ke­mään si­säl­tö­jä pa­pe­ri­leh­den li­säk­si di­gi­ka­na­viin. Se ha­jot­taa te­ke­mis­tä niin, et­tä sy­ven­tä­vään jour­na­lis­miin jää vä­hem­män ai­kaa.

Vah­va maa­kun­nal­li­nen ja pai­kal­li­nen me­dia edis­tä­vät mo­nel­la ta­val­la de­mok­ra­ti­aa. Jul­ki­sen val­lan vah­ti­mi­sen li­säk­si leh­det li­sää­vät yh­teis­kun­nal­lis­ta tie­tout­ta ja ak­ti­voi­vat ih­mi­siä osal­lis­tu­maan. Mitä vah­vem­pi on maa­kun­nal­li­sen tai pai­kal­li­sen leh­dis­tön ase­ma, sen ak­tii­vi­sem­min ih­mi­set ää­nes­tä­vät.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Leh­dis­tö­neu­vos, Eu­ra­jo­ki