Hil­jat­tain kes­kuu­des­tam­me pois­tui pre­si­dent­ti Mart­ti Ah­ti­saa­ri. Hä­net muis­te­taan eri­tyi­ses­ti rau­han­vä­lit­tä­jä­nä eri puo­lil­la maa­il­man krii­si­pe­säk­keis­sä. Hän­tä voi­tai­siin ni­mit­tää hy­väs­tä syys­tä rau­han­te­ki­jäk­si. Rau­ha ih­mis­ten tai kan­so­jen vä­lil­lä ei ole kui­ten­kaan yh­den ih­mi­sen va­ras­sa. Hy­vää tah­toa tar­vi­taan puo­lin ja toi­sin. Ah­ti­saa­ri ko­ros­ti­kin usein, et­tä ”rau­ha on tah­don asia”. Tätä tah­toa tar­vit­tai­siin nyt Uk­rai­nan ja Ve­nä­jän sekä Is­ra­e­lin ja Pa­les­tii­nan vä­lil­lä. Mis­tä löy­tyi­si uu­sia rau­han­te­ki­jöi­tä? Toi­nen osa­puo­li voi pyr­kiä rau­haan myös it­sek­käis­tä syis­tä, jos ko­kee et­tä ti­lan­ne voi hei­ke­tä rat­kai­se­vas­ti tu­le­vai­suu­des­sa. Kes­tä­vään rau­haan tar­vi­taan oi­keu­den­mu­kai­suut­ta tai vä­hin­tään­kin to­si­a­si­oi­den tun­nus­ta­mis­ta. Jos­kus hei­kom­pi osa­puo­li jou­tuu myön­ty­mään rau­haan vah­vem­man pai­nos­tuk­ses­ta ja sil­loin uu­den krii­sin sie­me­net jää­vät hel­pos­ti itä­mään.

Myös ih­mis­suh­tei­den ta­sol­la rau­has­sa tois­ten kans­sa elä­mi­nen on yk­si on­nel­li­sen elä­män avai­mis­ta. Paa­va­li an­toi hy­vän neu­von: Jos on mah­dol­lis­ta ja jos teis­tä riip­puu, elä­kää rau­has­sa kaik­kien kans­sa. (Room. 12:8) Kris­tus lu­pa­si an­taa rau­han seu­raa­jil­leen. Täl­lä hän ei tar­koit­ta­nut niin­kään rau­han ul­koi­sia tun­nus­merk­ke­jä ku­ten so­tien lop­pu­mis­ta tai vaik­ka­pa vain lep­poi­saa ja ren­toa oloa il­man mi­tään on­gel­mia. Kris­tuk­sen an­ta­ma rau­ha on sitä, et­tä ih­mi­nen saa us­koa ole­van­sa ra­kas­tet­tu ja täy­sin hy­väk­syt­ty Ju­ma­lan sil­mis­sä Kris­tuk­sen täh­den. Se on elä­mis­tä so­vus­sa Ju­ma­lan ja ih­mis­ten kans­sa. Voit ru­koil­la tä­nään: Hyvä Ju­ma­la, an­na mi­nul­le rau­ha. Au­ta myös ih­mi­siä ja kan­so­ja elä­mään rau­has­sa tois­ten­sa kans­sa.

Ai­mo Hel­mi­nen

Rau­man ad­vent­ti­seu­ra­kun­nan pas­to­ri