Eh­kä­pä olet jos­kus he­rän­nyt kes­kel­lä yö­tä tun­tee­seen sii­tä, et­tä sän­gys­sä­si on vie­ras raa­ja. Se voi ol­la käsi tai jal­ka. Säp­säh­det­ty­ä­si huo­maat nuk­ku­nee­si huo­nos­sa asen­nos­sa ja sen seu­rauk­se­na jo­kin raa­jois­ta­si on puu­tu­nut tun­not­to­mak­si. Het­ki ei ole miel­lyt­tä­vä, mut­ta useim­mi­ten on­gel­ma kor­jau­tuu it­ses­tään, kun raa­jaa al­kaa lii­ku­tel­la.

Ne­he­mi­an kir­jas­sa ker­ro­taan juu­ta­lai­sen kan­san yli­voi­mai­sen vai­keis­ta haas­teis­ta yli kah­den ja puo­len tu­han­nen vuo­den ta­kaa. Ku­ten ny­ky­ään­kin, myös tuol­loin on­gel­mat sai­vat al­kun­sa maa­il­man joh­ta­jien val­ta­pyr­ki­myk­sis­tä ja pää­tyi­vät lo­pul­ta kos­ket­ta­maan ta­val­lis­ta pal­kan­saa­jaa joko so­dan tai ta­lousk­rii­sin myö­tä.

Täl­lä ker­taa ky­sy­mys ei ol­lut so­das­ta vaan ta­lousk­rii­sis­tä. Se ko­et­te­li eri yh­teis­kun­ta­luok­kia hy­vin eri ta­voil­la. Ku­ten ai­na, par­hai­ten pär­jä­si­vät ne, joil­la oli eni­ten ta­lou­del­lis­ta re­si­liens­siä, sel­viy­ty­mis­ti­laa. Osa ih­mi­sis­tä oli ah­din­gos­sa saa­tu hui­jat­tua kal­lii­siin lai­na­so­pi­muk­siin, joi­den ta­kai­sin­mak­su osoit­tau­tui pit­käl­lä jän­teel­lä mah­dot­to­mak­si. Lo­puil­la ei ol­lut läh­tö­koh­tai­ses­ti­kaan mi­tään mah­dol­li­suuk­sia. He nä­ki­vät näl­kää.

Yh­teis­tä kai­kil­le oli­vat ne kas­va­vat jän­nit­teet, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­set muut­tui­vat ky­ke­ne­mät­tö­mik­si tun­nis­taa tois­ten­sa hä­tää ja kär­si­mys­tä. Lu­ki­jal­le näyt­tää sil­tä, kuin ih­mi­set oli­si­vat nu­kah­ta­neet sy­dän­ten­sä pääl­le. Jos Ne­he­mia ei oli­si ym­mär­tä­nyt, et­tä yh­teis­kun­nan on­gel­mien juu­ri­syy ei ole ta­lou­des­sa, vaan sy­dä­mes­sä, tus­kin­pa hä­nen ve­too­muk­sil­laan oli­si saa­tu kan­saa pu­hal­ta­maan yh­teen hii­leen.

Tom­mi Törn­roos

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri, Po­rin Hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta