Vii­me vii­kon­vaih­tees­sa vie­tet­tiin py­häin­päi­vää. Py­häin­päi­vä­nä hau­taus­mail­le sy­ty­te­tään tu­han­sit­tain kynt­ti­löi­tä. Kynt­ti­lät ker­to­vat ikä­väs­tä, mut­ta ne ker­to­vat sa­mal­la elä­män tär­key­des­tä, sen mer­ki­tyk­ses­tä ja tar­koi­tuk­ses­ta.

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa mei­tä sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la meis­tä on oma ai­kam­me täs­sä maa­il­mas­sa. Elä­mäm­me on kuin ly­hyt het­ki ver­rat­tu­na ikui­seen ai­kaan. Mut­ta tämä päi­vä opet­taa meil­le myös sen, et­tä elä­mäm­me ei pää­ty tä­hän maa­il­maan. On ole­mas­sa enem­män kuin se, mitä sil­mäm­me nä­ke­vät, ja enem­män kuin se, mitä kä­tem­me voi­vat kos­ket­taa.

Py­häin­päi­vä muis­tut­taa mei­tä sii­tä, et­tä ne, jot­ka ovat siir­ty­neet ajas­ta ikui­suu­teen, ei­vät ole unoh­tu­neet. He ovat edel­leen osa mei­tä, osa mei­dän ta­ri­noi­tam­me. Hei­dän muis­ton­sa ja pe­rin­tön­sä elä­vät meis­sä, ja me voim­me op­pia hei­dän elä­mäs­tään. Hei­dän kans­sa olem­me saa­neet ih­me­tel­lä elä­män sa­lai­suuk­sia ja ih­mei­tä. Olem­me saa­neet teh­dä mat­kaa yh­des­sä iloi­ten ja sur­ren. Yh­des­sä hei­dän kans­sa olem­me saa­neet et­siä elä­män mer­ki­tys­tä ja hei­dän kaut­ta olem­me saa­neet ym­mär­tää elä­män tar­koi­tus­ta. Yh­des­sä hei­dän kans­sa olem­me saa­neet tul­la sel­lai­sik­si, mitä me tä­nään olem­me.

Tä­nään saam­me muis­taa myös Jee­suk­sen sa­nat Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa: ”Minä olen ylös­nou­se­mus ja elä­mä. Joka us­koo mi­nuun, saa elää, vaik­ka kuo­lee­kin, ei­kä yk­si­kään, joka elää ja us­koo mi­nuun, iki­nä kuo­le.” Nämä sa­nat tar­jo­a­vat meil­le toi­von ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä ja muis­tut­ta­vat mei­tä sii­tä, et­tä kuo­le­ma ei ole lop­pu, vaan uu­den al­ku.

Pasi Vir­ta

Vs. kirk­ko­her­ra, Ko­ke­mä­en seu­ra­kun­ta