Pet­te­ri Or­pon hal­li­tus on ju­lis­tau­tu­nut en­nen kaik­kea yrit­tä­jien puo­lel­la ole­vak­si hal­li­tuk­sek­si. Ihan kaik­ki yrit­tä­jät ei­vät koe näin. Eten­kin pie­ny­rit­tä­jät ovat sui­vaan­tu­neet pa­hem­man ker­ran ar­vo­li­sä­ve­ron muu­tok­sis­ta. En­sin­nä­kin ar­von­li­sä­ve­ron ylei­nen ko­ro­tus 24 pro­sen­tis­ta 25,5 pro­sent­tiin ai­heut­taa par­ran pä­ri­nää. Val­ti­o­va­rain­va­li­o­kun­ta ei ole yrit­tä­jien mie­les­tä tun­nis­ta­nut yri­tys­ten huol­ta lii­an tiu­kan voi­maan­tu­lo­ai­ka­tau­lun ai­heut­ta­mis­ta han­ka­luuk­sis­ta. Eten­kin pie­net yri­tyk­set kär­si­vät ti­lan­tees­ta. Yrit­tä­jis­sä on 70 000 kvar­taa­li-il­moit­ta­jaa, joil­le voi­maan­tu­lo syys­kuun alus­ta ai­heut­taa kol­man­nen vuo­si­nel­jän­nek­sen osal­ta li­sää yli­mää­räis­tä työ­tä.

Pi­den­net­ty­jen ve­ro­kau­sien tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa ar­von­li­sä­ve­ro­tuk­ses­ta yri­tyk­sil­le ai­heu­tu­vaa hal­lin­nol­lis­ta taak­kaa. Nyt ta­voi­te ei to­teu­du. Päin­vas­toin. Va­li­o­kun­ta ei esi­tä muu­tos­ta voi­maan­tu­loon val­ti­on­ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä. Op­po­si­ti­os­sa myö­täil­lään yrit­tä­jien toi­vei­ta ja eh­do­te­taan ko­ro­tuk­sen lyk­kää­mis­tä vuo­den­vaih­tee­seen. Myös ar­von­li­sä­ve­ron ko­ro­tuk­ses­ta op­po­si­tio ni­pis­täi­si 0,5 pro­sent­tia.

Suo­men Yrit­tä­jät pi­tää val­ti­on­ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­ta si­nän­sä vält­tä­mät­tö­mä­nä ja an­taa sääs­tö­toi­mil­le kai­ken tuen. Ti­lan­ne on si­kä­li eri­koi­nen, et­tä yrit­tä­jyyt­tä suo­si­va hal­li­tus ei tai­vu yrit­tä­jä­jär­jes­tön eh­do­tuk­siin, vaan jär­jes­tö saa esi­tyk­sil­leen tuen op­po­si­ti­ol­ta, joka nyt hais­toi pe­lin pai­kan. Edus­kun­nan val­ti­o­va­rain­va­li­o­kun­ta to­te­si viik­ko sit­ten jul­kis­te­tus­sa mie­tin­nös­sään, et­tä ar­von­li­sä­ve­ron vä­häi­sen toi­min­nan ra­jaa pi­täi­si nos­taa 15 000 eu­ros­ta 20 000 eu­roon. Lii­ke­vaih­dol­taan 15 000 ja 30 000 eu­ron vä­lis­sä ole­vien yri­tys­ten ar­von­li­sä­ve­ron liu­ku­va ala­ra­ja­huo­jen­nus pois­tuu vuo­den 2025 alus­sa. Syy­nä on EU:n di­rek­tii­vi.

Suo­men Yrit­tä­jät on esit­tä­nyt vä­häi­sen toi­min­nan ra­jan nos­ta­mis­ta 30 000 eu­roon kom­pen­soi­maan ala­ra­ja­huo­jen­nuk­sen pois­tu­mi­ses­ta ai­heu­tu­vaa ar­von­li­sä­ve­ro­tuk­sen ki­ris­ty­mis­tä. 20 000 eu­ron raja on oi­ke­an suun­tai­nen, mut­ta ei riit­tä­vä. Kun ala­ra­ja­huo­jen­nus­ta ei ole ja myyn­ti ylit­tää vaik­ka sa­ta­sel­la ra­ja­sum­man, jou­tuu koko myyn­nis­tä mak­sa­maan 25,5 pro­sen­tin ar­von­li­sä­ve­ron. Eten­kin it­sen­sä työl­lis­tä­vät yrit­tä­jät, ku­ten kam­paa­jat, ei­vät vält­tä­mät­tä ky­ke­ne siir­tä­mään ar­von­li­sä­ve­roa täy­si­mää­räi­ses­ti hin­toi­hin.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

leh­dis­tö­neu­vos

Eu­ra­jo­ki