Sa­ta­kun­taan saa­tiin maa­nan­tai­na lun­ta. Yli­kons­taa­pe­li Juha Wal­li Po­rin po­lii­sis­ta ar­ve­lee, et­tä vie­lä löy­tyy joi­tain au­to­ja, jois­sa on ke­sä­ren­kaat al­la.

Tal­vi­ren­kai­ta on käy­tet­tä­vä mar­ras­kuun alus­ta maa­lis­kuun lop­puun, jos sää tai keli sitä edel­lyt­tää. Ke­lien muut­tu­es­sa tal­vi­sek­si po­lii­si tark­kai­lee ren­kai­den­vaih­ta­mis­ta muun lii­ken­ne­val­von­nan yh­tey­des­sä.

Wal­li neu­voo ajat­te­le­maan omia jo­ka­päi­väi­siä ajo­reit­te­jä pi­dem­mäl­le. Jos omal­la työ­mat­kal­la tiet on suo­lat­tu, mut­ta muu­al­la maa­kun­nas­sa on jo jäis­tä, tal­vi­ren­kaat on syy­tä vaih­taa al­le.

– Po­lii­sin suo­si­tus tä­män uu­den tal­vi­ren­gas­lain suh­teen on, et­tä kun­nan tai jopa koko maa­kun­nan ko­koi­sel­la alu­eel­la täy­tyy ol­la ke­sä­ren­gas­ke­li, et­tä niil­lä saa ajaa, Wal­li sa­noo.

Jos ke­sä­ren­kail­la aje­lee ”po­lii­sin haa­viin”, seu­raa­muk­set riip­pu­vat mo­nes­ta sei­kas­ta. Seu­raa­muk­siin vai­kut­taa esi­mer­kik­si ke­lin vaa­ral­li­suus ja se, mis­sä ke­sä­ren­kail­la aje­lee.

– Jos val­ta­teil­lä ajaa täl­lai­sel­la liuk­kaal­la ke­lil­lä ke­sä­ren­kail­la, kyl­lä se on ai­na sa­kon paik­ka. Sil­loin ei sel­viä lii­ken­ne­vir­he­mak­sul­la, yli­kons­taa­pe­li to­te­aa.

Lii­ken­ne­vir­he­mak­su on kai­kil­le sa­man­suu­rui­nen: ke­sä­ren­kail­la ajel­les­sa 100 eu­roa. Va­ka­vam­mas­sa rik­kees­sä po­lii­si voi an­taa sak­ko­ja, joi­den suu­ruus mää­räy­tyy kuu­kau­si­tu­lo­jen mu­kaan.

Jos on jää­nyt kiin­ni ke­sä­ren­kail­la aje­lus­ta tal­vi­ke­lil­lä, au­ton mat­ka voi tys­sä­tä sii­hen. Wal­li ker­too, et­tä jos­sain ta­pauk­sis­sa po­lii­si on esi­mer­kik­si mää­rän­nyt kul­jet­ta­jaa odot­ta­maan suo­lau­sau­ton saa­pu­mis­ta. Vaih­to­eh­to on jat­kaa mat­kaa tak­sil­la tai soit­taa ka­ve­ria ha­ke­maan.

– Sii­nä het­kel­lä aja­tel­laan mui­den ih­mis­ten tur­val­li­suut­ta, ei­kä kul­jet­ta­jan me­no­ja.

En­tä kuin­ka au­ton­sa saa ko­tiin? Täy­tyy­kö vaih­taa ren­kaat sii­nä, mi­hin au­to on jää­nyt?

– Se on hyvä vaih­to­eh­to, Wal­li sa­noo.

Ren­kaat on siis vaih­det­ta­va ai­ka lail­la sa­man tien, jos keli jat­kuu sa­ma­na ja au­tol­la ha­lu­aa edel­leen ajaa.

Pau­lii­na Vil­pak­ka