En­ti­ses­sä sai­raa­las­sa, Har­ja­val­lan Sa­ta­lin­nas­sa oli vii­me vii­kol­la vi­li­nää ja vils­ket­tä, kun Pu­nai­sen Ris­tin va­paa­eh­toi­set lait­toi­vat tal­koo­voi­min tu­le­vaa hä­tä­ma­joi­tu­syk­sik­köä käyt­tö­kun­toon. Kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa saa­tiin­kin jo val­mis­ta ai­kai­sek­si. Sän­gyis­sä on uu­det pe­ti­vaa­teet, ja huo­neis­sa upou­u­det jää­kaa­pit. 240 paik­kai­sen hä­tä­ma­joi­tu­syk­si­kön en­sim­mäi­siä asuk­kai­ta odo­te­taan saa­pu­vik­si mah­dol­li­ses­ti jo ai­van lä­hi­päi­vi­nä.

Sa­ta­lin­nan hä­tä­ma­joi­tuk­sen apu­lais­joh­ta­ja El­li­noo­ra Sö­der­man ei ole saa­nut vie­lä var­maa tie­toa tu­li­joi­den kan­sal­li­suu­des­ta. Hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti kyse on kui­ten­kin Uk­rai­nan so­taa pa­en­neis­ta ih­mi­sis­tä.

Satalinnan huoneita on laitettu asumiskuntoon Punaisen Ristin vapaaehtoisten avulla.

Satalinnan huoneita on laitettu asumiskuntoon Punaisen Ristin vapaaehtoisten avulla.

Pu­nai­ses­sa Ris­tis­sä työs­ken­te­le­väl­le El­li­noo­ra Sö­der­ma­nil­le pes­ti Sa­ta­lin­nas­sa on jo uran toi­nen. Vuo­si­na 2015-2016 Sö­der­ma­nin teh­tä­vä­nä oli joh­taa vas­taa­not­to­kes­kus­ta, jos­sa ma­joi­tet­tiin noin 300 lähi-idäs­tä tul­lut­ta, so­taa pa­en­nut­ta mies­tä.

Nyt kuu­si vuot­ta myö­hem­min ma­joit­tu­jien odo­te­taan ole­van suu­rim­mak­si osak­si nai­sia ja lap­sia. Sa­ta­lin­nas­ta ei myös­kään tule enää vas­taa­not­to­kes­kus­ta, vaan Pu­nai­sen Ris­tin hä­tä­ma­joi­tu­syk­sik­kö. Se tar­koit­taa sitä, et­tä pa­ko­lai­sia ma­joi­te­taan siel­lä vain vä­li­ai­kai­ses­ti. He muut­ta­vat heti, kun so­pi­va vuok­ra-asun­to maa­kun­nas­ta löy­tyy.

Pa­ko­lais­ten ma­joit­ta­mi­nen suo­raan kun­tien vuok­ra-asun­toi­hin on­kin yk­si isoim­mis­ta lin­ja­muu­tok­sis­ta, joi­ta maa­han­muut­to­vi­ras­to on teh­nyt sit­ten vuo­den 2015 pa­ko­laisk­rii­sin.

– On huo­mat­tu, et­tä on in­hi­mil­li­sem­pi rat­kai­su, et­tä pa­ko­lai­set saa­vat asua ta­val­li­ses­sa ko­dis­sa, ta­val­lis­ten ih­mis­ten jou­kos­sa, kuin lai­tos­mai­ses­ti. Mut­ta nyt, kun maa­han­tu­li­ja­mää­rät ovat näin suu­ria, asun­to­ja ei löy­dy ihan sil­lä tah­dil­la kuin pi­täi­si. Sik­si jou­du­taan pe­rus­ta­maan Sa­ta­lin­nan kal­tai­sia hä­tä­ma­joi­tuk­sia, Sö­der­man sa­noo.

Vuon­na 2015 tur­va­pai­kan­ha­ku oli il­mi­ö­nä suo­ma­lai­sil­le vie­lä vie­ras, ja sik­si he­rät­ti jon­kin ver­ran myös en­nak­ko­luu­lo­ja ja pel­koa. Sö­der­man us­koo, et­tä täl­lä ker­taa suo­ma­lais­vä­es­tön on hel­pom­pi suh­tau­tua tu­li­joi­hin, kun ih­mi­set jo pa­rem­min ym­mär­tä­vät, mis­tä on ky­sy­mys.

En­ti­sen keuh­ko­sai­raa­lan ti­lat so­pi­vat Sö­der­ma­nin mu­kaan hy­vin hä­tä­ma­joi­tuk­sen käyt­töön. Pu­nai­nen Ris­ti on vuok­ran­nut tu­tus­ta sai­raa­lan sii­ves­tä 3. ja 4. ker­rok­sen. Asuk­kail­la on huo­neis­saan sän­gyt, jää­kaa­pit ja ruo­ka­pöy­dät. Mo­lem­mis­sa ker­rok­sis­sa on myös yh­teis­keit­tiö.

– Tun­tuu niin nos­tal­gi­sel­ta ja tu­tul­ta tul­la ta­kai­sin. Tu­tus­sa pai­kas­sa on help­po or­ga­ni­soi­da toi­min­ta uu­del­leen käyn­tiin, Sö­der­man sa­noo.

Sö­der­man us­koo, et­tä hä­tä­ma­joi­tu­syk­si­kös­tä, sen hen­ki­lös­tös­tä, va­paa­eh­toi­sis­ta ja asuk­kais­ta muo­dos­tuu no­pe­as­ti jäl­leen oma, pie­ni yh­tei­sön­sä. Niin ta­pah­tui vii­mek­si­kin. Har­ja­val­lan kes­kus­taan on kuu­den ki­lo­met­rin mat­ka.

– Voi­si aja­tel­la, et­tä kau­pun­gis­sa si­jait­se­vas­sa vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa ih­mi­set tu­le­vat ja me­ne­vät. Mut­ta Sa­ta­lin­nan nä­ki­sin sel­lai­se­na läm­min­hen­ki­se­nä ja yh­tei­söl­li­se­nä paik­ka­na.

Punainen Risti on vuokrannut Satalinnan siivestä  3. ja 4. kerroksen.

Punainen Risti on vuokrannut Satalinnan siivestä 3. ja 4. kerroksen.

Vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa tai hä­tä­ma­joi­tu­syk­si­kös­sä asu­mi­nen on odo­tuk­sen ai­kaa. Asu­kas odot­taa esi­mer­kik­si tur­va­paik­ka­pää­tös­tä, tai omaan asun­toon pää­se­mis­tä. Osa odot­taa mah­dol­li­suut­ta pa­la­ta ta­kai­sin ko­ti­maa­han­sa. Jos odo­tus ve­nyy ko­vin pit­käk­si, se voi ol­la vai­ke­aa­kin ai­kaa.

Sö­der­man sa­noo, et­tä joka ta­pauk­ses­sa pai­kal­lis­ten ih­mis­ten kan­nus­ta­va suh­tau­tu­mi­nen läm­mit­tää ai­na tu­li­joi­den miel­tä. Sitä hän odot­taa har­ja­val­ta­lai­sil­ta ja kai­kil­ta suo­ma­lai­sil­ta täl­lä­kin ker­taa.

– Sa­ta­lin­nan hä­tä­ma­joi­tu­syk­si­kön osal­ta va­paa­eh­tois­toi­min­taa koor­di­noi Pu­nai­sen Ris­tin Har­ja­val­lan osas­to. Sin­ne va­paa­eh­toi­sek­si il­moit­tau­tu­mal­la pää­see var­si­nai­seen aut­ta­mis­työ­hön­kin mu­kaan, Sö­der­man vink­kaa.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka